145/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 februari 2016

Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik i enlighet med statsbudgeten.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Beslut om beviljande av investeringsstöd fattas och alla andra uppgifter i samband med det sköts av arbets- och näringsministeriet.

3 §
Europeiska unionens regler om statligt stöd

För att investeringsstöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts att

1) Europeiska kommissionen har godkänt stödordningen som förenlig med den gemensamma marknaden,

2) det är fråga om stöd som är förenligt med den gemensamma marknaden i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, och stödet inte omfattas av anmälningskravet, eller

3) Europeiska kommissionen har godkänt det enskilda stödet i fråga som förenligt med den gemensamma marknaden.

Investeringsstödet kan dock beviljas villkorligt redan innan kommissionen har godkänt det.

Utbetalningen av investeringsstödet ska avbrytas, om stödmottagaren inte har följt ett beslut om återkrävande av stöd enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

4 §
Förhållande till energistödet

Arbets- och näringsministeriet kan med sökandens samtycke överföra en ansökan om investeringsstöd för behandling och avgörande med stöd av statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012), nedan energistödsförordningen.

Investeringsstöd kan inte beviljas för en sådan investering som beviljats energistöd med stöd av energistödsförordningen.

5 §
Villkor för beviljande av investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för en investering i anläggningstillgångar vars godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro och som gäller

1) produktion av biodrivmedel som visats uppfylla hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013) och vars råvaror består av avfall eller restprodukter eller andra råvaror som avses i den lagen, med undantag för ätbara delar av näringsväxter, eller

2) projekt som inbegriper ny energiteknik och är bland de första av sitt slag i Finland och som medför extra kostnader eller större risk än risken i samband med sedvanlig teknik, och som främjar

a) produktion av el eller värme eller samproduktion av el och värme med hjälp av vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk eller biogas, eller annan energi från förnybara, icke-fossila energikällor, eller

b) kommersiellt ibruktagande av annan energiteknik.

Investeringsstöd kan dock beviljas för ett projekt enligt 1 mom. 2 punkten endast till den del som projektet inbegriper ny teknik.

Ett ytterligare villkor för beviljande av investeringsstöd är att stödmottagaren finansierar minst 25 procent av projektet med sådan finansiering som inte inbegriper offentligt stöd. Villkoret tillämpas dock inte på projekt som genomförs av en kommun eller en sammanslutning som huvudsakligen ägs av en kommun till den del det är fråga om finansiering som beviljas av kommunen.

6 §
Mottagaren av investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas företag, kommuner och andra sammanslutningar. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, anläggningsprojekt som får statsandel eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till dem.

Om flera företag, kommuner eller sammanslutningar av annat slag deltar i genomförandet av ett projekt, kan stöd beviljas och betalas ut till det företag, den kommun eller den sammanslutning som för hela projektets del har förbundit sig att ansvara för användningen av stödet (samordnare). Om stödet beviljas en samordnare, ska denna ingå ett sådant avtal som avses i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen med de parter som genomför projektet.

7 §
Förfarande vid ansökan om investeringsstöd

Ansökan om investeringsstöd ska göras hos arbets- och näringsministeriet på det sätt som anges i denna förordning vid den första ansökningsomgången senast den 18 mars 2016 eller vid den andra ansökningsomgången senast den 20 januari 2017, dock innan anläggningstillgångarna anskaffas eller innan ett byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete som finansieras med stödet inleds.

Ansökningarna för den första ansökningsomgången ska kompletteras på det sätt som anges i denna förordning senast den 17 juni 2016 och ansökningarna för den andra ansökningsomgången senast den 17 mars 2017.

8 §
Ansökan om investeringsstöd

Av ansökan och dess bilagor ska åtminstone följande uppgifter framgå:

1) sökandens officiella namn, adressuppgifter, e-postadress, företags- och organisationsnummer samt ett handelsregisterutdrag,

2) projektets primära syfte enligt 5 § 1 mom. och en kort beskrivning av projektet,

3) projektets kostnadsförslag.

Den kompletterande ansökningen och dess bilagor ska åtminstone innehålla

1) sökandens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för den senast avslutade räkenskapsperioden,

2) en plan och tidtabell för genomförande av projektet, en offentlig sammanfattning om projektet samt uppgift om de tillstånd som projektet kräver och en uppskattning av tidpunkten för när dessa vinner laga kraft,

3) projektets specificerade kostnadsförslag och finansieringsplan,

4) utredning om övriga offentliga stöd som har sökts och beviljats för projektet, inklusive de stöd som Europeiska unionen har beviljat,

5) uppgift om det minimibelopp av stöd som projektet bedöms kunna komma igång med, och motiveringar till detta,

6) en lönsamhetskalkyl för projektet inklusive stöd och exklusive stöd samt utredning om stödets stimulanseffekt med tanke på genomförande av projektet,

7) en redogörelse för ny teknik och en tredje parts uppskattning av teknikens nyhetsvärde,

8) en uppskattning av projektets energiekonomiska effekter, en uppskattning av projektets konsekvenser i fråga om utsläpp av växthusgaser och andra betydelsefulla miljökonsekvenser av projektet, en uppskattning av sysselsättningseffekterna samt en uppskattning av projektets andra effekter.

Arbets- och näringsministeriet fastställer blanketterna för ansökan om investeringsstöd och kompletterande ansökan om investeringsstöd.

9 §
Grunder som tillämpas vid jämförelse av ansökningar om investeringsstöd

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av investeringsstöd genom att jämföra de belopp av stöd som ansökts, projektens energieffekter, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten och reproducerbarheten av teknik eller projekt samt andra effekter.

10 §
Investeringsstödets maximibelopp och godtagbara kostnader

Det investeringsstöd som beviljas på basis av prövning av varje enskilt projekt får utgöra högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

Godtagbara kostnader är

1) berednings- och planeringskostnader,

2) kostnader för byggnader,

3) kostnader för anskaffning och montering av maskiner och anordningar,

4) kostnader för anskaffning av markområden som direkt hänför sig till investeringen, till den del kostnaderna inte överstiger 10 procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för projektet, samt kostnader som för röjningsarbeten och jordbyggnadstekniska arbeten.

Godtagbara kostnader är inte de löner som betalas av stödmottagaren, stödmottagarens omkostnader, representationsutgifter, räntor under byggnadstiden, avgifter som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och inte heller de mervärdeskatter som stödmottagaren betalar.

Samordnaren kan få ersättning för skäliga kostnader för samordningen. De samordningskostnader som ersätts får dock utgöra högst tio procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för det projekt som får stöd.

11 §
Utbetalning av investeringsstöd

Investeringsstödet betalas ut på ansökan (ansökan om utbetalning) i efterskott i den takt som projektet framskrider och enligt uppkomna, betalda kostnader i en eller flera poster som nämns i beslutet om beviljande av stöd (stödbeslut). Den sista betalningsposten är minst 20 procent av det beviljade stödet, om inte avvikelse från detta gjorts i stödbeslutet av särskilda skäl.

Ansökan om utbetalning av den sista betalningsposten (slutredovisning) ska lämnas in inom tre månader från den dag då projektet enligt stödbeslutet ska ha slutförts. I slutredovisningen ska det lämnas en kostnadsredovisning som omfattar hela projektets faktiska kostnader.

När slutredovisningen har godkänts betalas den sista betalningsposten ut och samtidigt fastställs det slutliga beloppet av investeringsstöd i beslutet om utbetalning. Om de faktiska godtagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, är storleken på det slutliga stödet det belopp av de faktiska godtagbara kostnaderna som stödprocenten anger.

12 §
Närmare bestämmelser om ansökan om utbetalning och slutredovisningen

I samband med varje ansökan om utbetalning ska stödmottagaren lägga fram ett utlåtande av sin representant om att projektet befinner sig i det skede som i stödbeslutet har fastställts som förutsättning för utbetalningen. Stödmottagaren ska också lägga fram bokföringen över de kostnader som projektet dittills har gett upphov till. I ansökan om utbetalning av den första posten av stödet ska det dessutom läggas fram utredning om hela finansieringen av projektet samt utredning om att den egendom som är föremål för stödet har försäkrats mot skada.

En i 2 § i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor ska ge ett utlåtande om huruvida slutredovisningen ger korrekta och tillräckliga uppgifter om projektet så att den sista posten av stödet kan betalas ut.

Arbets- och näringsministeriet fastställer blanketterna för ansökan om utbetalning och för slutredovisningen.

13 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller egendomen

Egendom som varit föremål för investeringsstöd får inte överlämnas till någon annan eller överlåtas i någon annans ägo eller besittning innan en tidsfrist på fem år har löpt ut. Fristen kan förlängas av särskilda skäl.

Ändamålet för den egendom som varit föremål för investeringsstöd anges närmare i stödbeslutet liksom också tidpunkten för när den frist som avses i 1 mom. börjar och löper ut.

14 §
Anmälnings- och utredningsskyldighet för mottagaren av investeringsstöd

Stödmottagaren ska till arbets- och näringsministeriet anmäla sådana ändringar i förhållandena som påverkar iakttagandet av den begränsning som gäller användning eller överlåtelse av egendomen, eller som påverkar användningen av egendomen för det ändamål som anges i stödbeslutet, omedelbart efter att förhållandena ändrades, dock senast inom två månader från det att ändringen inträffade.

Stödmottagaren ska lämna arbets- och näringsministeriet utredning om projektets effekter inom två år från utbetalningen av den sista stödposten samt sprida information om genomförande och ibruktagande av projektet, med undantag för sådan information som utgör affärshemligheter. I stödbeslutet anges det närmare hur stödmottagarens utredningsskyldighet ska fullgöras.

15 §
Bokföringsskyldigheten för mottagaren av investeringsstöd

Stödmottagaren ska som en del av sin bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) föra bok över projektet med hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet.

Stödmottagaren ska på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen bevara alla verifikationer och det övriga bokföringsmaterial som hänför sig till genomförandet av det projekt som får stöd.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 26 februari 2016.

Helsingfors den 25 februari 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.