140/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 februari 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (614/2008) 6 §, 7 § 13 och 14 punkten, 9 § 1 mom. 14 punkten samt 16, 22, 23 och 25 §,

av dem 6 § och 7 § 13 punkten sådana de lyder i förordning 1241/2009 och 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1241/2009, samt

ändras 2 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 7 § och 7 § 12 punkten, det inledande stycket i 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom., 10 § 3 mom., 11 § 5 och 6 mom., 13—15, 17, 20 och 26 § samt bilagorna 1 och 2,

av dem 7 § 12 punkten sådan den lyder i förordning 1241/2009 och 15 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2012, som följer:

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringsföretags bokslut och av försäkringsbolags och försäkringsföreningars koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1—7 §, 10 §, 11 § 1 mom. och andra meningen i 3 mom., 2 kap. 2 § 1 mom. 5 a- och 5 b-punkten, 2 a § 3 mom., 3 § 1 mom. 1, 3 a- och 7 punkten, 4 § 1 mom. 7 punkten samt 2—7 mom., 5 § 2 och 3 mom. samt 7 § 6 mom., 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 och 2 § i bokföringsförordningen.

På upprättande av försäkringsbolags koncernbokslut tillämpas inte 3 kap. 1 §, 2 § 1 och 2 mom. och 3 § 1—3 och 5 mom. samt 4 kap. 1 § i bokföringsförordningen.


7 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som räknas upp i 2 kap. 2 § 2—5 och 6 punkten i bokföringsförordningen ska noterna till bokslutet innehålla


12) en redogörelse för sådana tillstånd för viss tid enligt 8 kap. 30 § i försäkringsbolagslagen att avvika från bestämmelser, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Finansinspektionen,


8 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de noter som avses i 2 kap. 3 § 1 mom., 2, 3 och 4 punkten i bokföringsförordningen ska som noter till resultaträkningen uppges


9 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de noter som avses i 2 kap. 4 § 1 mom. 3—6 och 11 punkten i bokföringsförordningen ska som noter till balansräkningen uppges


10 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de noter som räknas upp i 1 och 2 mom. ska som noter i fråga om premieansvaret dessutom uppges

1) de från premieansvaret för ett försäkringsföretag som bedriver livförsäkring och pensionsförsäkring avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar specificerade på utgifter som dragits av från livförsäkring respektive pensionsförsäkring,

2) de från premieansvaret för ett försäkringsföretag som bedriver skadeförsäkring avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek,

3) den i premieansvaret ingående avsättningen för ej intjänade premier, om dess storlek är väsentlig,

4) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av premieansvaret samt specifikation av premieansvaret på framtida pensioner samt på fördelat och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar.


11 §
Nyckeltal och övriga uppgifter gällande den ekonomiska utvecklingen

För skadeförsäkringens del är nyckeltalen som beskriver den ekonomiska utvecklingen

1) premieinkomst,

2) skadeförhållandet i procent,

3) driftskostnadsförhållandet i procent,

4) det sammanslagna kostnadsförhållandet i procent,

5) utjämningsbeloppet i den valuta som används i bokslutet,

I fråga om annan livförsäkring än den lagstadgade pensionsförsäkringen är de nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

1) premieinkomst,

2) driftskostnadsförhållandet i procent.

13 §
Innehav i andra företag

Utöver de noter som räknas upp i 2 kap. 9 § i bokföringsförordningen ska som noter till bokslutet ges en specifikation av ett försäkringsföretags innehav av aktier eller andelar i andra företag om bokföringsvärdet för aktierna eller andelarna överstiger 500 000 euro i posten "Aktier och andelar" i gruppen "Övriga placeringar" i huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsföretagets balansräkning, eller då det verkliga värdet av dessa aktier eller andelar överstiger en halv procent av postens verkliga värde. För aktierna och andelarna uppges deras bokföringsvärde och verkliga värde, företagets hemstat samt försäkringsföretagets ägarandel av detta företag. En motsvarande specifikation ska ges också av balansräkningens huvudgrupp "Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar".

14 §
Uppgifter som ska ges i verksamhetsberättelsen och övriga noter

Ett försäkringsbolag ska lämna de uppgifter som avses i 5 kap. 2 a § 5 mom. i bokföringslagen även när bolaget tillämpar anskaffningsutgiften vid upprättande av bokslut.

I verksamhetsberättelsen eller som en not till bokslutet ska ges en redogörelse för försäkringsbolagets betydande risker och hanteringen av dem fördelade på försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa risker och övriga risker.

I verksamhetsberättelsen ska det finnas en redogörelse för var lägesrapporten om företagets solvens och finansiella ställning enligt 8 a kap. i försäkringsbolagslagen har offentliggjorts.

15 §
Noter som beskriver solvensen

För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i solvenskapitalet samt minimikapitalkravet.

17 §
Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Utöver det som föreskrivs i 4 och 5 § tillämpas på upprättande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning bestämmelserna om upprättande av resultaträkning och balansräkning i 1 kap. 8 och 9 § i bokföringsförordningen samt om utelämnande av benämningar i 1 kap. 11 § i den förordningen.

20 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags uppgifter och övriga uppgifter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen ska anges de uppgifter om koncernen som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. 2—5 och 6 punkten, 2 a § 1 och 2 mom., 3 § 1 mom. 2, 3 och 4 punkten, 4 § 1 mom. 3—6 och 11 punkten, 5 § 1 mom. 1—6 punkten, 5 a §, 6 § 1 mom., 7 §, 7 a § 1 mom., 7 b § och 8 § 1—4 mom. i bokföringsförordningen samt i 7—10 §, 12 och 13 § och 14 § 2 mom. i denna förordning.

26 §
Tillämpning av internationella redovisningsstandarder

På ett sådant bokslut för ett försäkringsbolag och en filial till ett försäkringsbolag i ett tredjeland eller ett sådant koncernbokslut för ett försäkringsbolag och en försäkringsförening som har upprättats med iakttagande av de internationella redovisningsstandarderna enligt 7 a kap. 1 § i bokföringslagen samt på en fristående verksamhetsberättelse tillämpas inte bestämmelserna i denna förordning, med undantag av 7 § 7—11 och 13—15 punkten, 10 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom. 1—3 punkten samt 4 mom. 1—4 punkten och 14 §.


Denna förordning träder i kraft den 24 februari 2016.

Denna förordning tillämpas första gången på bokslutet för försäkringsbolag, försäkringsföreningar och filialer till försäkringsbolag i tredjeland samt koncernbokslutet för försäkringsbolag och försäkringsföreningar för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller därefter.

Helsingfors den 17 februari 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Bilagor 1 och 2: Resultaträkning och balansräkning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.