125/2016

Helsingfors den 16 februari 2016

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för svetsbart armeringsstål och armeringsnät

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 117 a § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådan paragrafen lyder i lag 958/2012:

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller väsentliga tekniska krav för armeringsstål och armeringsnät som används i armering av bärande betongkonstruktioner.

2 §
Definitioner

Med armeringsstål avses svetsbart, kamprofilerat armeringsstål som tillverkats genom varmvalsning och/eller kallbearbetning av kolstål, austenitiskt stål eller austenit-ferritiskt stål.

Med armeringsnät avses fabrikstillverkat nät, bestående av maskinellt sammansvetsat armeringsstål. Längsgående och tvärgående stänger kan vara tillverkade av olika stålsorter.

3 §
Armeringsstålets dragprovningsegenskaper

Armeringsstålets dragprovningsegenskaper ska påvisas genom att utreda

a) karakteristiskt värde för sträckgräns,

b) karakteristiskt värde för förhållandet mellan brottgräns och sträckgräns, det vill säga brott-sträckförhållandet, samt

c) karakteristiskt värde för den förlängning som motsvarar den största kraften, det vill säga gränstöjning.

Det karakteristiska värdet för sträckgräns ska fastställas utifrån produktens nominella tvärsnittsarea. Om det inte förekommer en övre sträckgräns ska sträckgränsen fastställas enligt en förlängningsgräns på 0,2 procent.

Armeringsstål indelas utifrån sitt brott-sträckförhållande och gränstöjning i seghetsklasserna A, B och C. I seghetsklass A ska brott-sträckförhållandet hos stänger med en nominell diameter på högst 6 millimeter vara minst 1,03 och stänger med en diameter på över 6 millimeter minst 1,05 samt den gränstöjningen ska vara minst 2,5 procent. I seghetsklass B ska brott-sträckförhållandet vara minst 1,08 och den gränstöjningen minst 5,0 procent. I seghetsklass C ska brott-sträckförhållandet vara minst 1,15 och högst 1,35 samt den gränstöjningen minst 7,5 procent.

Det karakteristiska värdet för armeringsstålets sträckgräns ska vara minst 400 MPa. Armeringsstålets seghetsklass ska vara minst A.

4 §
Dimensioner och dimensionstoleranser

Armeringsstålets nominella diameter ska vara minst 4 millimeter och högst 40 millimeter.

Längdvikten hos armeringsstål med en nominell diameter på under 10 millimeter får avvika högst 6 procent medan avvikelsen hos armeringsstål med en nominell diameter på minst 10 millimeter får vara högst 4,5 procent av stångens nominella längdvikt.

5 §
Utmattningshållfasthet

För armeringsstål i seghetsklass B eller C med en nominell sträckgräns på 500 MPa är utmattningshållfastheten tillräcklig om den genomgår en av de provningsmetoder som anges i tabell 1.

För armeringsnät behöver utmattningshållfasthet inte påvisas.

Tabell 1. Alternativa metoder för att fastställa utmattningshållfasthet.
Nominell diameter d mm Övre gränsspänning σmax MPa Spänningsvidd 2σa MPa Antal cykler med spänning N min.
   Metod Fa
5 ≤ d ≤ 32 400 380   60 000
300 285   220 000
240 228   550 000
200 190 3 000 000
   Metod Fb
5 ≤ d ≤ 28 0,6 Re1 175 1 000 000
28 < d ≤ 40 0,6 Re1 145 1 000 000
   Metod Fc
≤ 16 250 200 5 000 000
16 < d ≤ 20 230 185 5 000 000
20 < d ≤ 25 212 170 5 000 000
25 < d ≤ 32 200 160 5 000 000
32 < d ≤ 40 187 150 5 000 000
   Metod Fd
5 ≤ d ≤ 40 0,6 Re1 150 2 000 000
1 Re avser den nominella sträckgränsen
6 §
Svetsbarhet och beständighet

Armeringsstål ska vara svetsbart och till sin kemiska sammansättning beständigt.

7 §
Vidhäftning

Formegenskaperna av armeringsstålets yta ska vara sådana att stången kan häfta vid betong.

Projektionen av de tvärgående kammarna ska täcka minst 75 procent av produktens omkrets beräknat enligt den nominella diametern, och lutningen av den tvärgående kammen ska vara minst 45 grader.

Den relativa kamarean ska hos stänger med en nominell diameter på 4–6 millimeter vara minst 0,035, hos stänger med en nominell diameter på 6,5–12 millimeter minst 0,040 och hos stänger med en nominell diameter på över 12 millimeter minst 0,056.

Med relativ kamarea avses samtliga kammars area som projiceras på en vinkelrät yta mot stångens eller trådens längdaxel delat med kamintervallet och den nominella omkretsen.

8 §
Böjbarhet

Armeringsstål ska vara böjbart. Böjbarheten ska påvisas genom bocknings- och återbockningsprovning. Maximal diameter för bockningsdorn som används i provningen anges i tabell 2.

För armeringsnät behöver böjbarhet inte påvisas.

Tabell 2. Maximal diameter för dorn i bocknings- och återbockningsprovning.
Bockningsprov: böjning minst 180° Återbockningsprov: böjning minst 90˚, åldring och böjningtillbaka minst 20 ˚
Nominell diameter d mm Dorndiameter max. Dorndiameter max.
4 … 16 3,0 d 5,0 d
>16 … 25 6,0 d 8,0 d
>25 … 40 6,0 d 10,0 d
9 §
Skjuvhållfastheten hos enskilda svetsfogar i armeringsnät

Skjuvhållfastheten hos enskilda svetsfogar i armeringsnät ska vara minst 25 procent av produkten av den tjockare fogade stångens nominella tvärsnittsarea och nominella värdet av dess sträckgräns då man använder en provningsmetod som hindrar stången från att vridas och röras i sidled.

10 §
Bestämmande av tekniska egenskaper genom provning

Tekniska egenskaper ska bestämmas genom provning. Bestämmanden genom provning ska göras med en i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet vedertagen metod. En redogörelse för de metoder som använts för att bestämma de tekniska egenskaperna och resultaten ska på begäran skickas till den som påbörjar byggprojektet samt till byggnads- och marknadstillsynsmyndigheten.

11 §
Statistisk granskning av provningsresultaten

Vid fastställande av dragprovningsegenskaper ska armeringsstålets sträckgräns eller en 0,2 procents gräns motsvara ett karakteristiskt värde, som 95 procent av provningsresultaten med en 90-procentig statistisk säkerhet är lika med eller överstiger. Det vid provning fastställda sträckgränsvärdet, som 90 procent av provningsresultaten med en 90-procentig statistisk säkerhet är lika med eller understiger, får hos stål i seghetsklass B och C inte överstiga den för produkten anmälda nominella sträckgränsen med över 30 procent.

Brott-sträckförhållandet och den gränstöjningen ska motsvara ett karakteristiskt värde, som 90 procent av provningsresultaten med en 90-procentig statistisk säkerhet är lika med eller överstiger. Om det för brott-sträckförhållandet har uppgetts ett maximalt värde ska det motsvara ett karakteristiskt värde, som 90 procent av provningsresultaten med en 90-procentig statistisk säkerhet är lika med eller understiger.

Statistisk granskning av utmattningshållfastheten ska göras enligt bedömningskriterierna för provningsmetoden som använts.

12 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

Det som föreskrivs i 3 § 4 mom. tillämpas dock till och med den 31 december 2017 så att seghetsklassen för armeringsstål ska vara minst A eller armeringsstålets gränstöjningen ska vara minst 3,5 procent och dess brottgräns ska överstiga den för produkten anmälda sträckgränsen med minst 50 MPa.

Helsingfors den 16 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överingenjör
Jorma Jantunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.