120/2016

Helsingfors den 11 februari 2016

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2016 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2016 används följande utdelning:

Statsskatter 29,58 %
Kommunalskatt 61,04 %
Kyrkoskatt  2,97 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie  4,09 %
— dagpenningspremie  2,32 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2016 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2014 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2016. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2016 och den 1 januari 2015. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2016 och den 1 januari 2015 och kyrkoskatteprocenten för 2016.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2016 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2016 Februari 2 134 188 454
Mars 2 278 784 410
April 2 384 832 993
Maj 2 343 054 654
Juni 2 287 263 780
Juli 2 727 323 880
Augusti 2 558 775 696
September 2 240 291 072
Oktober 2 262 622 465
November 2 257 288 734
December 2 246 986 137
2017 Januari 2 360 256 424

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2016 Februari 129 190 000
Mars 133 500 000
April 133 210 000
Maj 142 150 000
Juni 140 360 000
Juli 168 970 000
Augusti 156 440 000
September 141 770 000
Oktober 136 880 000
November 136 830 000
December 133 160 000
2017 Januari 141 210 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2016.

Helsingfors den 11 februari 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.