118/2016

Helsingfors den 11 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) i 4 §, 38 § 1 mom., 66 h § 7 punkten, 66 i § 4 mom., mellanrubriken före 67 §, 68 a och 68 b § samt 71 § 2 mom.,

sådana de lyder, i 4 § och 38 § 1 mom. i förordning 1786/2009, 66 h § 7 punkten, mellanrubriken före 67 § samt 68 a § i förordning 1435/2014, 66 i § 4 mom. och 71 § 2 mom. i förordning 254/2004 samt 68 b § i förordningarna 254/2004 och 1435/2014, samt

fogas en ny kapitelrubrik före 68 a § som följer:

4 §

Uppgifterna grupperas i huvudtitlar i budgeten enligt följande:

Riksdagen

Republikens president

Statsrådets kansli

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Räntor på statsskulden

Minskning av statsskulden

38 §

Innan ett ämbetsverk eller en inrättning gör en beställning, ingår ett avtal eller på annat sätt förbinder sig att betala en utgift (utgiftsbeslut), ska ämbetsverket eller inrättningen försäkra sig om att utgiften är laglig och ändamålsenlig samt att anslaget eller tillståndet att överskrida förslagsanslaget och fullmakten är tillräckliga. Utgifterna enligt utgiftsbesluten får inte överskrida beloppet av det anslag eller det tillstånd att överskrida förslagsanslaget som finns till förfogande för ändamålet och inte heller beloppet av fullmakten.


66 h §

Bilagorna till bokföringsenheternas bokslut ska innehålla


7) en redogörelse för avskrivningarna av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid, specificerad enligt balansposterna, om det sammanlagda beloppet av avskrivningarna är minst 1 000 000 euro,


66 i §

Ministeriet ska sända sitt ställningstagande för kännedom till finansministeriet samt till statens revisionsverk och statskontoret. Ställningstagandena läggs ut på den informationstjänst som statskontoret administrerar och som finns tillgänglig i ett allmänt datanät, om inte något annat följer av offentlighetslagen när det gäller vissa delar av ställningstagandet.

Statsbokslutet
67 §

8 a kap.

Regeringens årsberättelse

68 a §

I regeringens årsberättelse ska utöver statsbokslutet och boksluten för statliga fonder utanför statsbudgeten och statliga affärsverk ingå

1) en översikt över regeringens centrala politikhelheter och en bedömning av deras utveckling,

2) en översikt över situationen inom den offentliga ekonomin och statsfinanserna samt en bedömning av de viktigaste ekonomiska riskerna inom statens verksamhet och deras betydelse,

3) en översikt över utvecklingen i fråga om statens bolagsinnehav samt över ägarpolitiken,

4) en översikt över intäkterna och kostnaderna för den helhet som består av budgetekonomin, de statliga affärsverken och de statliga fonderna utanför statsbudgeten samt över förmögenhetsställningen och åtagandena utanför balansräkningen,

5) redogörelser för resultatet inom ministeriernas ansvarsområde i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 68 b §,

6) uppgifter om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden.

I regeringens årsberättelse ska även ingå finanscontrollerfunktionens uttalande om att riktiga och tillräckliga uppgifter getts enligt 18 § i lagen om statsbudgeten.

För beredningen av regeringens årsberättelse ska varje ministerium lämna ett förslag till en redogörelse som på det sätt som anges i 18 § i lagen om statsbudgeten ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultaten av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde samt sådana andra förslag som uppgörandet av regeringens årsberättelse förutsätter och som gäller redogörelser vilka ska ingå i berättelsen, inom de tidsfrister som statsrådets kansli bestämmer och i enlighet med dess övriga föreskrifter.

Varje ministerium ska lämna in de fastställda boksluten för affärsverken och de statliga fonderna utanför budgeten inom sitt förvaltningsområde inom de tidsfrister som statsrådets kansli bestämmer och i enlighet med dess övriga föreskrifter.

Ministeriet ska ge statsrådets kansli och finansministeriet sådana uppgifter och redogörelser som uppgörandet av regeringens årsberättelse förutsätter.

68 b §

Redogörelsen för resultaten av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde ska innehålla

1) en översikt över de viktigaste förändringarna i verksamheten inom ansvarsområdet och verksamhetsmiljön,

2) en bedömning av de viktigaste riskerna inom verksamhetsmiljön och ansvarsområdet och deras betydelse,

3) en bedömning av hur målen för de samhälleliga verkningarna har uppnåtts, av verkningarnas utveckling och av åtgärdernas kostnadseffektivitet inom ministeriets ansvarsområde,

4) en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna om hur de resultatmål för verksamheten som avses i 65 § har uppnåtts för ministeriets förvaltningsområde samt dess ämbetsverk och inrättningar,

5) en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna om och bedömningarna av utvecklingen av ekonomin och verksamhetsresultaten vid de statliga affärsverken och fonderna inom ministeriets förvaltningsområde,

6) en sammanfattning av de viktigaste uppgifterna om och resultaten av de utvärderingar av verkningarna av statens verksamhet och finansiering inom ansvarsområdet, om det under finansåret har gjorts en större utvärdering av verkningarna.

De uppgifter enligt 1 mom. 3—5 punkten som gäller resultatet samt i tillämpliga delar även de övriga uppgifter som avses i 1 mom. framställs i mån av möjlighet med hjälp av lämpliga nyckeltal som kompletteras med behövliga kvalitativa redogörelser. De uppgifter som gäller resultatet ska också innehålla jämförelser med de preliminära resultatmål som presenteras i motiveringen till budgetpropositionen samt med de fastställda resultatmålen.

71 §

Delegationen ska

1) följa och bedöma läget och förfarandena när det gäller organiseringen av den interna kontrollen och den riskhantering som är en del av den inom statsförvaltningen, metoderna och den allmänna utvecklingen samt hur den interna kontrollen fungerar och metoderna utnyttjas i styrningen och ledningen av ekonomin och verksamheten,

2) ta initiativ till utveckling av den interna kontrollen och den riskhantering som är en del av den,

3) samordna förfarandena inom den interna kontrollen och den administrativa kontrollen av ekonomin vid olika myndigheter, ämbetsverk och inrättningar samt bereda de åtgärder som behövs för detta,

4) följa och bedöma läget när det gäller organiseringen av den interna revisionen, verksamhetens kvalitet och resultat, utnyttjandet av den i ledningen och styrningen samt metoderna för och den allmänna utvecklingen av den interna revisionen samt ta initiativ till utveckling av den interna revisionen och utnyttjandet av den,

5) organisera samarbetet inom den interna revisionen vid olika ämbetsverk och inrättningar och enligt behov samordna verksamheten inom den interna revisionen och utnyttjandet av resultaten vid olika ämbetsverk och inrättningar,

6) följa och bedöma situationen i fråga om oegentligheter och brott som hänför sig till statliga medel eller statens egendom eller till medel eller egendom som staten ansvarar för, vilka har skett i verksamheten vid statliga ämbetsverk eller inrättningar, samt samordna och utveckla verksamheten och förfarandena vid olika myndigheter, ämbetsverk och inrättningar samt rapporteringen om oegentligheter och fel,

7) sammanställa och sprida god praxis samt bereda förslag till rekommendationer och ge utlåtanden i ärenden som hör till delegationens ansvarsområde.Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2016.

Förordningens 68 a och 68 b § tillämpas första gången på regeringens årsberättelse för 2015. Den i 68 a § 1 mom. 4 punkten föreskrivna skyldigheten att i regeringens årsberättelse ta in de åtaganden utanför balansräkningen som ingår i den helhet som består av budgetekonomin, de statliga affärsverken och de statliga fonderna utanför statsbudgeten tillämpas dock första gången på regeringens årsberättelse för 2016.

Helsingfors den 11 februari 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Budgetråd
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.