115/2016

Helsingfors den 4 februari 2016

Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 5 mom., 21 § 3 mom. och 22 § 4 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådana de lyder i lag 1356/2014:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om sådana produktionskopplade stöd som betalas för 2016 och som kan beviljas aktiva jordbrukare enligt artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009, nedan stödförordningen, som

1) bidrag för mjölkkor,

2) bidrag för nötkreatur,

3) får- och getbidrag,

4) bidrag för jordbruksgrödor.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur tama nötkreatur och bison samt korsningar mellan dessa,

2) tjur ett minst sex men under 20 månader gammalt nötkreatur av hankön som föds upp för köttproduktion,

3) stut en kastrerad tjur,

4) köttras raserna Aberdeen Angus, Belgian Blue, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Simmental, Piemontese, Dexter, Galloway och Texas Longhorn,

5) diko bison som har fått avkomma eller andra nötkreatur som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats som diko,

6) dikokviga ett minst åtta månader men högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som inte har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats som diko,

7) skärgårdskviga ett minst sex månader men högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön och av någon annan ras än köttras eller rasen Simmental som finns i den yttre skärgården inom stödområde AB enligt bilaga 2 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015), som inte har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats för mjölkproduktion,

8) slaktkviga ett högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som inte har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats som något annat än diko,

9) nötkreatursregistret ett register enligt artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, nedan förordningen om nötkreatursregistret, och 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010),

10) stödberättigande dagar de dagar då ett djur på gården har omfattats av bidragssystemet,

11) mjölkko ett nötkreatur av rasen Ayrshire, Jersey, Brown Swiss, Guernsey, Holstein, Montbéliarde eller Simmental eller av östfinsk, västfinsk eller nordfinsk ras, som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats för mjölkproduktion,

12) att avkomma att ett djur föder efter normal dräktighetstid, att ett nötkreatur kastar kalven efter en minst sju månader lång dräktighetstid eller att en get eller ett får kastar killingen eller lammet,

13) tacka ett över tolv månader gammalt får av honkön,

14) honget en över tolv månader gammal get, dock inte dvärgget, som har fått avkomma,

15) killing en högst 18 månader gammal get, dock inte dvärgget, som inte har fått avkomma,

16) lamm ett högst tolv månader gammalt får som inte har fått avkomma,

17) får- och getregistret ett register enligt artikel 3.1 d i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG, nedan förordningen om får- och getregistret, och enligt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur.

3 §
Stödområden

Produktionskopplat stöd enligt artikel 52 i stödförordningen kan inom stödområdena AB och C enligt 2 § i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård beviljas i enlighet med den områdesindelning som anges i bilaga 1 till den förordningen. En gårdsbruksenhet ligger inom det stödområde där dess driftscentrum finns. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, anses den ligga inom det stödområde där merparten av dess åkrar finns.

2 kap.

Bidrag för mjölkkor

4 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för mjölkkor

Bidrag för mjölkkor kan beviljas i fråga om mjölkkor som har märkts och registrerats i enlighet med förordningen om nötkreatursregistret och lagen om ett system för identifiering av djur. En förutsättning för fullt bidrag är att gårdens alla stödberättigande och de enligt artikel 2.1 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen, potentiellt stödberättigande djur som under kalenderåret har omfattats av bidragssystemet har märkts och registrerats på ovannämnda sätt och att djuren finns på den angivna djurhållningsplatsen. En förutsättning är dessutom att djurhållaren har registrerat sig på det sätt som anges i 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas aktiva jordbrukare som har anmält sig till bidragssystemet på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas i fråga om mjölkkor som har fått avkomma under stödåret eller minst en gång under de två föregåenden åren. En förutsättning är dessutom att gårdar med mjölkkor levererar mjölk för försäljning eller förädlar mjölk och även i övrigt iakttar gängse produktionssätt.

5 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för mjölkkor

Det genomsnittliga antal djur som bidraget för mjölkkor bestäms enligt beräknas med stöd av uppgifterna i nötkreatursregistret. Det genomsnittliga antalet djur bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de nötkreatur som enligt nötkreatursregistret har varit i den aktiva jordbrukarens besittning från och med den 1 januari till och med den 31 december 2016 och som uppfyller villkoren för bidraget. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren räknas samman och summan divideras med talet 366. Antalet anges med en decimals noggrannhet.

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 640
Stödområde AB, yttre skärgården 870
Stödområde AB, övriga områden 540

Bidrag för mjölkkor kan beviljas till ett belopp av högst 32 miljoner euro. Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag:

miljoner euro
Fasta Åland 1,14
Stödområde AB, yttre skärgården 0,36
Stödområde AB, övriga områden 30,50

Om bidragsbeloppet per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras bidragsbeloppet per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

7 §
Betalning av bidrag för mjölkkor

Bidrag för mjölkkor betalas i två poster. Den första bidragsposten betalas utifrån antalet befintliga djur från och med den 1 januari till och med den 15 september det år för vilket stödet bestäms. Den andra posten betalas utifrån antalet befintliga djur från och med den 16 september till och med den 31 december det år för vilket stödet bestäms.

3 kap.

Bidrag för nötkreatur

8 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur kan beviljas i fråga om tjurar, stutar, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor och slaktkvigor som har märkts och registrerats med iakttagande av bestämmelserna om märkning och registrering av mjölkkor i 4 §. En förutsättning är dessutom att djurhållaren har registrerat sig på det sätt som anges i 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas aktiva jordbrukare som har anmält sig till bidragssystemet på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas i fråga om dikor som har fått avkomma under stödåret eller minst en gång under de två föregåenden åren. En förutsättning är dessutom att en gård som har ansökt om bidrag för nötkreatur säljer nötkreaturen som livdjur eller till slakt och även i övrigt iakttar gängse produktionssätt.

9 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för nötkreatur

Med undantag för de slaktkvigor som avses i 10 § beräknas det genomsnittliga antal djur enligt vilket bidraget för nötkreatur bestäms särskilt för varje djurgrupp med stöd av uppgifterna i nötkreatursregistret och med iakttagande av bestämmelserna i 5 § om beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för nötkreatur.

10 §
Beviljande av bidrag för nötkreatur i fråga om slaktkvigor

Bidrag för nötkreatur kan beviljas i fråga om kvigor

1) som 2016 har slaktats i ett sådant renslakteri enligt 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) eller i ett sådant slakteri enligt 23 punkten i den paragrafen som har anmält sig till bidragssystemet i enlighet med Landsbygdsverkets anvisningar,

2) vars kroppar vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänliga som människoföda, och

3) som har varit i den aktiva jordbrukarens besittning utan avbrott i minst 60 dygn under de 90 dygn som föregår slakten.

Bidrag beviljas inte för en kropp som har kasserats helt och hållet i samband med slaktningen. Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, kan bidrag beviljas för kroppen. Bidrag beviljas inte för ett djur som dör under transporten eller i slakteriets ladugård.

Bidrag för nötkreatur beviljas inte i fråga om slaktade kvigor för vilka det har betalats sådana bidrag som enligt 12 § ska betalas för dikokvigor eller skärgårdskvigor.

11 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur kan beviljas till ett belopp av högst 54,09 miljoner euro i hela landet. Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödområde AB, yttre skärgården miljoner euro Fasta Ålandmiljoner euro Stödområde AB, övriga områdenmiljoner euro Stödområde AB, med undantag för yttre skärgårdenmiljoner euro Stödområde Cmiljoner euro
dikor och dikokvigor 0,85 - - 8,40 8,85
tjurar och stutar 0,50 0,60 13,70 - 20,04
skärgårdskvigor 0,15 - - - -
slaktkvigor - - - 1,00 -
12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
dikor och dikokvigor 540 370 370 130
tjurar och stutar 950 540 490 160
slaktkvigor - 250 250 -
skärgårdskvigor 600 - - -

Om beloppet av bidraget per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det maximibelopp per stödområde som anges i 11 § överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

13 §
Betalning av bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur betalas i två poster med iakttagande av bestämmelserna om betalning av bidrag för nötkreatur i 7 § 1 mom. Bidrag för nötkreatur betalas i en post i fråga om slaktkvigor.

4 kap.

Får- och getbidrag

14 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas i fråga om tackor, getter, lamm och killingar som har märkts och registrerats i enlighet med förordningen om får- och getregistret och lagen om ett system för identifiering av djur. En förutsättning för fullt bidrag är att gårdens alla stödberättigande och de enligt artikel 2.1 17 i administrationsförordningen potentiellt stödberättigande djur som under kalenderåret har omfattats av bidragssystemet har märkts och registrerats på ovannämnda sätt och att djuren finns på den angivna djurhållningsplatsen. En förutsättning är dessutom att djurhållaren har registrerat sig på det sätt som anges i 9 § i lagen om ett system för identifiering av djur.

Bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas aktiva jordbrukare som har anmält sig till bidragssystemet på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket.

15 §
Bidrag för tackor

Bidrag för tackor beviljas enligt det genomsnittliga antalet tackor så att det maximala antalet tackor som omfattas av bidraget kan vara högst det antal lamm som har fötts 2016. En förutsättning är dessutom att fårgården säljer fåren som livdjur eller till slakt och även i övrigt iakttar gängse produktionssätt.

16 §
Bidrag för hongetter

Bidrag för hongetter beviljas enligt det genomsnittliga antal hongetter som motsvarar en genomsnittlig mjölkproduktion på 400 liter per honget från och med den 1 januari till och med den 31 december 2016. En förutsättning är dessutom att getgården levererar getmjölk eller produkter framställda av getmjölk för försäljning och även i övrigt iakttar gängse produktionssätt.

Vid beviljande av bidrag för hongetter beaktas den mjölkmängd som har

1) levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en livsmedelslokal för vilken det fordras en anmälan enligt 13 § 3 mom. i livsmedelslagen,

2) sålts direkt från gården, 

3) använts för framställning av andra produkter avsedda för försäljning,

4) använts i bidragssökandens eget hushåll. 

Den mjölkmängd som används som föda för djur eller vid testning av framställningen av produkter tillverkade av mjölk från hongetter räknas inte in i den mjölkmängd som avses i 2 mom. För det användningsändamål som avses i 2 mom. 4 punkten godkänns en liter mjölk per person och dag. Till det hushåll som ansöker om bidrag för hongetter anses alla de personer höra som har samma bostad enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) som sökanden.

17 §
Skyldighet föra journal i samband med bidrag för hongetter

Hongetternas mjölkproduktion ska journalföras på en blankett som godkänts av Landsbygdsverket. Till blanketten ska avräkningskvittona bifogas. På blanketten ska det för varje månad i liter anges den mjölkmängd som har

1) levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en livsmedelslokal för vilken det fordras en anmälan enligt 13 § 3 mom. i livsmedelslagen,

2) sålts vid direktförsäljning, 

3) använts för framställning av ost för försäljning och för användning i bidragssökandens eget hushåll,

4) använts i bidragssökandens eget hushåll.

Dessutom ska en daglig förteckning föras över direktförsäljningen av mjölk. Förteckningen lämnas till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten. Om det av mjölken från hongetter framställs andra produkter för försäljning än ost, ska det föras en separat, produktspecifik journal över mjölkanvändningen varje månad. I den ska det dessutom antecknas den mängd produkter som har framställts för försäljning under respektive månad. Den mängd ost som har framställts under en månad ska uppges i kilogram enligt osttyp.

Den som ansöker om bidrag för hongetter ska till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ge in uppgifterna enligt 1 mom. om den mängd mjölk från hongetter som har producerats från och med den 1 januari till och med den 31 december 2016. Sökande som framställer andra produkter än ost ska till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ge in en separat, månadsvis och produktspecifik journal enligt 2 mom. för den ovannämnda perioden.

18 §
Beräkning av det genomsnittliga antal djur som berättigar till bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Det genomsnittliga antal djur enligt vilket bidragen för tackor och hongetter bestäms beräknas med stöd av uppgifterna i får- och getregistret. Det genomsnittliga antalet djur bestäms utifrån de stödberättigande dagarna för de djur som enligt registret har varit i den aktiva jordbrukarens besittning från och med den 1 januari till och med den 31 december 2016 och som uppfyller villkoren för bidraget. Det genomsnittliga antalet djur fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren inom varje djurgrupp räknas samman och summan divideras med talet 366. Antalet anges med en decimals noggrannhet.

Anmälningar om avkommor och slaktanmälningar ska göras till får- och getregistret senast den 31 januari 2017 för att de ska kunna beaktas när det genomsnittliga antalet djur räknas ut.

19 §
Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas i fråga om lamm och killingar

1) som 2016 har slaktats i ett sådant renslakteri enligt 6 § 22 punkten i livsmedelslagen eller i ett sådant slakteri enligt 23 punkten i den paragrafen som har anmält sig till bidragssystemet i enlighet med Landsbygdsverkets anvisningar,

2) vars kroppar vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänliga som människoföda, och

3) som har varit i den aktiva jordbrukarens besittning utan avbrott i minst 30 dygn under de 50 dygn som föregår slakten.

Bidrag betalas inte för en kropp som har kasserats helt och hållet i samband med slaktningen. Om kroppen har kasserats på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, kan bidrag beviljas för kroppen. Bidrag beviljas inte för ett djur som dör under transporten eller i slakteriets djurstall.

20 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas till ett belopp av högst 2,8 miljoner euro i hela landet. Av det beloppet kan bidraget för tackor stå för en andel om högst 1,5 miljoner euro och bidraget för hongetter för en andel om högst 0,2 miljoner euro inom stödområde AB. Bidrag för slaktlamm och slaktkillingar kan beviljas till ett belopp av högst 1,1 miljoner euro i hela landet.

Högst följande belopp per stödområde kan beviljas i bidrag för tackor:

Stödområde AB, yttre skärgårdenmiljoner euro Fasta Ålandmiljoner euro Stödområde AB, övriga områdenmiljoner euro Stödområde Cmiljoner euro
0,2 0,3 1,0 -
21 §
Beloppet av bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för tackor, hongetter, slaktlamm och slaktkillingar:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områdeneuro Stödområde C euro
slaktlamm och slaktkillingar 38 38 38 38
tackor 100 70 50 -
hongetter 150 150 150 -

Om beloppet av bidraget per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att maximibeloppet enligt 20 § överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

5 kap.

Bidrag för jordbruksgrödor

22 §
Växtarter som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor

Sådana växter inom gruppen proteingrödor som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor är åkerärt, bondböna, sötlupin, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solros, oljelin, oljehampa och oljedådra. I fråga om sötlupin krävs det dessutom att frön av godkänd sort används och att fröets ursprung kan påvisas. Av oljehampa berättigar endast de sorter till bidrag som avses i artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen.

Även råg under skördeåret, sockerbeta och stärkelsepotatis samt frilandsgrönsaker som används som människoföda berättigar till bidrag för jordbruksgrödor. Till bidraget berättigar till frilandsgrönsaker hörande trädgårdsärter som skördas omogna och till vilka räknas spritärt, spritmärgärt, sockerärt och brytärt.

23 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av bidrag för jordbruksgrödor

Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas för en växtart som berättigar till bidrag och som en aktiv jordbrukare har uppgett i bidragsansökan. En förutsättning är dessutom att den aktiva jordbrukaren senast den 15 juni 2016 med potatisstärkelseindustrin ingår ett odlingskontrakt om odlingsarealen för stärkelsepotatis. Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas för sådan odlingsareal för stärkelsepotatis som anges i odlingskontraktet eller för odlingsarealen för någon annan växtart som berättigar till bidrag och som den aktiva jordbrukaren har uppgett i bidragsansökan. Om den areal som har uppgetts i bidragsansökan avviker från arealen enligt odlingskontraktet eller den areal som konstateras vid övervakningen, beviljas bidrag på basis av den minsta arealen. Bidrag för jordbruksgrödor beviljas inte i fråga om areal för utsädesförökning av stärkelsepotatis.

En aktiv jordbrukare ska senast den 15 juni 2016 ingå kontrakt med sockerindustrin om odling av sockerbetor.

Det minsta jordbruksskifte som berättigar till bidrag för jordbruksgrödor är 0,05 hektar.

24 §
Maximibeloppet per stödområde i fråga om bidrag för jordbruksgrödor

Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 13,7 miljoner euro i hela landet. Bidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 6,3 miljoner euro för proteingrödor, högst 1,5 miljoner euro för råg, högst 1,0 miljoner euro för sockerbeta samt högst 3,7 miljoner euro för stärkelsepotatis. I fråga om frilandsgrönsaker kan bidrag för jordbruksgrödor beviljas till ett belopp av högst 1,2 miljoner euro inom stödområde AB.

25 §
Beloppet av bidrag för jordbruksgrödor

Följande belopp per stödområde och hektar beviljas i bidrag för jordbruksgrödor:

Stödområde AB euro Stödområde C euro
proteingrödor 70 70
råg 50 50
sockerbeta 75 75
stärkelsepotatis 560 560
frilandsgrönsaker 140 -

Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider maximibeloppet enligt 24 §, ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 9 februari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 4 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.