114/2016

Helsingfors den 4 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) 2 § 31 punkten, 5 § 2 mom., 5 a § och bilagan, av dem 5 a § sådan den lyder i förordning 554/2015 och bilagan sådan den lyder i förordning 1521/2015, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


31) djurgrupp gruppen av dikor som är minst sex månader och högst två år, dikor som är över två år, dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år, dikokvigor som är över två år, tjurar, mjölkkor och andra nötkreatur som är över två år, andra nötkreatur som är minst sex månader och högst två år, andra nötkreatur som är under sex månader, tjurar och stutar som är minst sex månader och högst två år, tjurar och stutar som är över två år, avelssuggor, andra svin, får och tackor, lamm, getter och hongetter, killingar, tackor som är minst ett år, baggar som är minst ett år, hongetter som är minst ett år, bockar som är minst ett år, kalkoner som annat fjäderfä, gäss, ankor, änder och fasaner som annat fjäderfä, broilrar, värphöns, moderdjur av broiler, moderdjur av kalkon, finska hästar, hästar som är över sex månader eller ponnyer som är över sex månader.


5 §
Beräkning av antalet djurenheter och tidpunkt för beräkningen

I fråga om sådana djurgrupper för vilka det inte finns något djurregister används vid beräkning av antalet djurenheter antalet djur per djurgrupp enligt bokföringen den första dagen i varje kalendermånad. I fråga om broilrar används dock vid beräkningen det högsta faktiska antalet djur som hållits i minst ett dygn under den tidsperiod som börjar den första och slutar den femte dagen i varje kalendermånad.


5 a §
Tidpunkt för beräkning av antalet djurenheter i ekologisk produktion

Om jordbrukaren har ingått en förbindelse om ekologisk produktion av husdjur enligt statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015), börjar beräkningsperioden i fråga om ersättning för ekologisk produktion av husdjur, med avvikelse från 5 § ovan, den 1 maj under det första året för en förbindelse om produktion av husdjur, om det inte är fråga om en ny förbindelse enligt 5 § 2 mom. i den förordningen.


Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2016. Förordningen tillämpas dock från och med den 1 januari 2016

Helsingfors den 4 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga

KOEFFICIENTTABELL

Koefficienterper djurgruppochtillämpningenav dem (x) Stöd enligt lagen om nationellastöd till jordbruket- och trädgårdsodlingen (1559/2001) Stöd enligt lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare(1360/2014)
Djurgrupper Koefficient 10 §Stöd inomhusdjursskötsel 10 e § Från produktionen frikopplatstödför svin- och fjäerfähushållning 5 § Uppfödning av lantraser 6 §Kompensations-bidrag 7 §Ersättning fördjurensvälbefinnande 8 § Ersättningför ekologisk-produktion
Nötkreatur
dikokvigor över 2 år, dikor 1,00 x
över 2 årigatjurar, stutar, dikor,dikokvigor,mjölkkor ochandra nötkreatur 1,00 x x x x
nötkreatur av lantras över 2 år 1,00 x
tjurar, stutar, dikor, mjölk-kor och andra nötkreatur 6 månader –2 år 0,60 x x x x
dikokvigor 8 månader – 2 år 0,60 x x x x x
nötkreatur av lantras, minst 1 år men högst 2 år 0,60 x
under 6månader gamlatjurar, stutar, dikor, dikokvigor,mjölkkor ochandra nötkreatur 0,40 x x x x
tjurar, stutar 6 månader - under 20 månader 0,60 x
Svin
suggor 0,50 x x x x
andra svin,avvandagrisar 0–3 månader 2/3 av åldersgruppen 0,30 x x x x
galtar 0,30 x x x x
Får
tackor 0,20 x x x x x x
baggar 0,20 x x x x x
lamm över3 månader 0,06 x x x x
Getter
hongetter 0,20 x x x x x x
bockar 0,20 x x x x x
killingaröver 3 månader 0,06 x x x x
Fjäderfä
andra fjäderfän (kalkoner) 0,03 x x x x
andra fjäderfän (gäss, ankor, änder, fasaner) 0,03 x x x
broilrar 0,007 x x x x
värphöns 0,014 x x x x
moderdjurav fjäderfä 0,03 x x x
moderdjur av fjäderfä (broiler) 0,02 x x x
moderdjur av fjäderfä (kalkon) 0,05 x x x
Hästar
hästar, över 6månader 1,00 x x
ponnyer,över 6 månader 1,00 x x
finsk häst 1,00 x

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.