96/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 16 a § 7 punkten, sådan den lyder i lag 442/2012, samt

ändras 14 § 3 mom., 16 §, 18 § 1 och 3 mom., 23 § 1 mom., 29 d § och 29 e § 2 mom.,

sådana de lyder, 14 § 3 mom., 16 § och 18 § 3 mom. i lag 442/2012, 18 § 1 mom., 23 § 1 mom. och 29 e § 2 mom. i lag 318/2015 och 29 d § i lag 419/2003, som följer:

14 §
Ansvarsskuld

Ersättningsansvaret motsvarar obetalda ersättningar och andra belopp som ska betalas med anledning av inträffade försäkringsfall till den del som bolaget blivit ansvarigt enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare.


16 §
Arbetspensionsförsäkringsbolagets solvenskapital

Med ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital avses det belopp med vilket arbetspensionsförsäkringsbolagets tillgångar ska anses överstiga dess skulder och andra därmed jämförbara förbindelser med hänsyn till det som bestäms i 16 a—16 e §. Det i 14 § 2 mom. avsedda ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret dras av från bolagets ansvarsskuld när solvenskapitalet beräknas.

18 §
Överföringar till det fördelade och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

Maximibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital är solvensgränsens tredubbla belopp, dock minst 40 procent av ansvarsskulden, minskat med ofördelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital två år i följd överskrider solvenskapitalets maximibelopp, ska arbetspensionsförsäkringsbolaget från och med det andra året varje år till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret överföra ett belopp som utgör en tredjedel av det belopp med vilket bolagets solvenskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen kan betraktas som bestående, ska bolaget organisera sin verksamhet så att bolagets solvenskapital återförs under maximibeloppet.


Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags solvenskapital underskrider solvensgränsen, är överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret förbjudna.

23 §
Begränsningar av vinstutdelningen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte dela ut vinst, om bolagets solvenskapital underskrider solvensgränsen eller det är eller borde vara känt att bolaget är insolvent.


29 d §
Ansvarsskuld som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd överförs till den övertagande pensionsanstalten den andel som det försäkringsbestånd som överlåts utgör av ansvarsskulden enligt 14 §, med undantag för det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret överförs dock till ett belopp som fastställs enligt 29 e §.

29 e §
Solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet anges det belopp som avses i 1 mom. på framställning av Finansinspektionen som en fast procentandel av ansvarsskulden, minskad med ofördelat tilläggsförsäkringsansvar och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte beaktas i premieansvaret. Procentandelen beräknas så att den motsvarar det dubbla beloppet av medianen för förhållandet mellan solvensgränsen och de placeringar som beräkningen av den grundar sig på för de pensionsanstalter som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Arbetspensionsförsäkringsbolagets utjämningsbelopp som ackumulerats fram till den 31 december 2016, från vilket det belopp som avses i 10 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) har dragits av, överförs den 1 januari 2017 till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

3. Trots det som föreskrivs i 2 mom. ska från Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Eteras utjämningsbelopp som ackumulerats fram till den 31 december 2016, från vilket det belopp som avses i 10 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare har dragits av, ålderspensionsdelen och delen för avgiftsförluster överföras till det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret den 1 januari 2017.

4. Utöver det som föreskrivs i 14 § 3 mom. inkluderar Eteras ersättningsansvar ett utjämningsbelopp som utgörs av en invalidpensionsdel och av en sådan särskild post för belastning till följd av skötselkostnader som är enligt de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare. Vid tillämpningen av 18 § 1 mom., 29 d § och 29 e § 2 mom. i denna lag dras från Eteras ansvarsskuld av det utjämningsbelopp som avses i detta moment.

5. Av den invalidpensionsdel av Eteras utjämningsbelopp som avses i 4 mom. hänförs till Eteras solvenskapital enligt 16 § högst det belopp som fås när 130 procent av genomsnittet av det ackumulerade resultatet av invalidpensionsrörelsen hos de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen i förhållande till de försäkrade lönerna multipliceras med lönesumman för Eteras försäkrade. Det belopp av invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp som hänförs till solvenskapitalet kan dock uppgå till högst samma belopp som invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp.

6. År 2017 gäller dock att av invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp ska till solvenskapitalet hänföras minst ett belopp som utgör förhållandet mellan det sammanlagda beloppet av de ackumulerade resultaten av invalidpensionsrörelsen hos de andra arbetspensionsförsäkringsbolagen och det sammanlagda beloppet av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens ansvarsskulder, från vilket det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret har dragits av, multiplicerat med beloppet av Eteras ansvarsskuld, från vilken det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret, den del av utjämningsbeloppets invalidpensionsdel som avses i 6 mom. och som hänförs till solvenskapitalet och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret har dragits av. Det belopp av invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp som hänförs till solvenskapitalet kan dock uppgå till högst samma belopp som invalidpensionsdelen av Eteras utjämningsbelopp.

7. Bestämmelserna i 5 och 6 mom. tillämpas inte från det år för vilket det inte längre fastställs något kompletteringsbelopp enligt 5 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006).

8. Av det utjämningsbelopp som avses i 4 mom. hänförs inte till Eteras solvenskapital enligt 16 § den särskilda post för belastning till följd av skötselkostnader som är enligt de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 5 § 4 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare.

9. Med stöd av de uppgifter som pensionsanstalterna har lämnat in beräknar Pensionsskyddscentralen det ackumulerade resultat av de andra arbetspensionsförsäkringsbolagens invalidpensionsrörelse som aves i 5 och 6 mom. samt förhållandet mellan resultatet och de försäkrade lönerna och ansvarsskulderna, från vilka det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och de poster som enligt 139 § 2 mom. i lagen om pension för företagare inte ska beaktas i premieansvaret har dragits av.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.