85/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om ändring av lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 7 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 8 § 2 mom. och 3 mom. 2 punkten, 9 § 1 mom. 2 punkten, 12 § 1 mom. och 21 § 1 mom.,

av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 804/2012 och 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1328/2011, som följer:

7 §
Rätt till garantipension

Rätt till garantipension har en person som

1) har uppnått den nedre åldersgräns för ålderspension som föreskrivs för hans eller hennes åldersklass i 11 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och får ålderspension,

2) får förtida ålderspension,

3) får sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007),

4) får full invalidpension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare eller annan motsvarande full invalidpension på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande,

5) får fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har gått från en trafikskada och vilka enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), trafikförsäkringslagstiftningen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) beviljas på grundval av full arbetsoförmåga,

6) får ålderspension enligt 11 § i folkpensionslagen med stöd av arbetslöshetsdagpenningens tilläggsdagsrätt, eller

7) får avträdelsestöd enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) eller lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) (avträdelsestöd).

Rätt till garantipension har också en invandrare

1) som har uppnått åldern för ålderspension enlig 10 § i folkpensionslagen, eller


8 §
Garantipensionens belopp

Om garantipension beviljas innan sökanden uppnår åldern för ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen, minskas den fulla garantipensionen permanent med 0,4 procent för varje månad som garantipensionen tidigareläggs med innan sökanden uppnår åldern för ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen. Garantipensionen minskas dock inte om sökanden får pension eller ersättning enligt 7 § 1 mom. 3—7 punkten eller ålderspension enligt 11 § i folkpensionslagen, eller om garantipension beviljas en invandrare med stöd av 7 § 2 mom. i denna lag.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. minskas den fulla garantipensionen med


2) tidigareläggningsprocenten för förtida ålderspension eller partiell förtida ålderspension som, då garantipensionen börjar, betalas på grundval av ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet, om pensionssökanden inte får folkpension som förtida ålderspension.


9 §
Pensionsinkomsters inverkan på garantipensionen

Från garantipensionens fulla belopp eller det belopp som beräknats enligt 8 § 2 eller 3 mom. avdras beloppet av följande pensionsinkomster som den sökande får fortlöpande eller årligen återkommande (årsinkomst):


2) efterlevandepension enligt 4 och 5 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007),


12 §
Begynnelsetidpunkten för garantipension

Garantipension betalas från ingången av den månad under vilken rätten till garantipensionen uppkom. Till invandrare betalas garantipension från ingången av månaden efter den under vilken han eller hon uppnådde åldern för ålderspension enligt 10 § i folkpensionslagen.


21 §
Indrivning av garantipension från pension eller ersättning som betalas retroaktivt

Folkpensionsanstalten har rätt att hos den som betalar pension eller ersättning enligt 9 § 1 mom. 3—10 punkten driva in pension eller ersättning som denna betalat retroaktivt till den del pensionen eller ersättningen motsvarar en garantipension som har betalats till ett för stort belopp, om den som betalar pensionen eller ersättningen i fråga

1) rättar eller justerar pensionens eller ersättningens belopp,

2) efter ett beslut om rättelse beviljar fortsatt rehabiliteringsstöd, eller

3) beviljar familjepension eller försörjningspension.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Trots vad som föreskrivs i 8 § 2 mom. ska garantipensionen inte minskas om en sökande med stöd av den tilläggsdagsrätt som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa utan förtidsminskning får ålderspension som grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet.

RP 16/2015
ShUB 5/2015
RSv 37/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.