68/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Lag om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvar för finansiering av kyrkans pensionsskydd

Kyrkans pensionsfond, som det föreskrivs om i kyrkolagen (1054/1993), svarar för finansieringen av pensionsskyddet för evangelisk-lutherska kyrkans personal.

Pensionerna och de övriga utgifterna för pensionsverksamheten betalas ur kyrkans pensionsfond. Utgifterna för pensionsverksamheten inbegriper även tillsynsavgiften enligt lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008), justitieförvaltningsavgiften enligt 16 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (677/2005) samt den verksamhetsbaserade serviceavgiften och pensionsanstaltens kostnadsandel enligt 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

2 §
Pensionsavgifter

En sådan kyrklig arbetsgivare som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen ska för betalningen av pensioner och familjepensioner till den personal som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till kyrkans pensionsfond betala arbetsgivarens pensionsavgift enligt kyrkolagen.

Bestämmelser om pensionsavgifterna för kyrkans arbetstagare och skyldigheterna för kyrkliga arbetsgivare i anslutning till dem finns i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och pensionslagen för den offentliga sektorn.

Bestämmelser om andra avgifter till kyrkans pensionsfond finns i kyrkolagen.

3 §
Uttag av pensionsavgifter

Keva sköter uppgifter som gäller uttag av arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift.

Kyrkliga arbetsgivare ska redovisa arbetsgivarens och arbetstagarens pensionsavgift till Keva på det sätt som Keva bestämmer. Keva redovisar avgifterna vidare till kyrkans pensionsfond.

Kyrkans pensionsfond ser till att de avgifter som avses i 2 § 3 mom. tas ut.

4 §
Dröjsmålsränta på pensionsavgift

Om en kyrklig arbetsgivare har försummat att betala arbetsgivarens eller arbetstagarens pensionsavgift inom utsatt tid, ska arbetsgivaren betala dröjsmålsränta på det sätt som föreskrivs i kyrkolagen.

5 §
Pensionsavgifternas utsökbarhet

En pensionsavgift och dröjsmålsräntan på den är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

6 §
Preskription av pensionsavgiftsfordran

Keva ska påföra en avgift som baserar sig på denna lag inom fem år från det att fordran uppkom. Fordran anses uppkomma på förfallodagen för en slutlig avgift enligt denna lag.

Återbetalningen av en avgift som betalats utan grund preskriberas fem år efter den dag då avgiften betalades, om inte preskriptionen har avbrutits innan dess. Om preskriptionen avbryts börjar en ny femårig preskriptionstid löpa. På avbrytande av preskription tillämpas 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003).

7 §
Grundbesvär

En part får anföra grundbesvär över en debitering, om parten anser att en debitering som Keva påfört en kyrklig arbetsgivare strider mot lag. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden inom två år från ingången av året efter det år under vilket fordran fastställdes eller debiterades. I övrigt iakttas vad som i pensionslagen för den offentliga sektorn föreskrivs om sökande av ändring och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut i ett pensionsärende.

Bestämmelser om grundbesvär vid utmätning finns dessutom i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

8 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna lag tillämpas även på sådana överenskommelser enligt 3 § 2 mom. i den upphävda pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (261/2008) som ingåtts före ikraftträdandet av lagen. På sådana överenskommelser tillämpas även 26 § 2 mom. i den upphävda pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.

RP 21/2015
ShUB 6/2015
RSv 36/2015

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.