43/2016

Helsingfors den 21 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd (59/2015) 8 § samt

ändras 6 § 1 mom. samt 10 och 12 § som följer:

6 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken stödrättigheter inte har beviljats och för vilken en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) om att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2016. Förbindelsen anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmark som förbindelsen gäller, för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Förbindelsen anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.


10 §
Prioritetsordningen för grunderna för användning och beviljande av stödrättigheter

Av de användningsändamål som anges i artikel 30.7 i stödförordningen är det i första hand ändamål enligt artikel 30.7 f i stödförordningen som den nationella reserven ska användas för.

Ur den nationella reserven får det beviljas stödrättigheter till högst det belopp som motsvarar den nationella reserven.  Om de stödrättigheter som sökts ur den nationella reserven under stödåret till sitt sammanlagda belopp överstiger den nationella reserven, ska när stödrättigheterna beviljas de sökande rangordnas enligt följande prioritetsordning efter det att 4 och 9 § har tillämpats:

1) jordbrukare enligt 7 §,

2) jordbrukare enligt 5 §,

3) jordbrukare enligt 6 § 1 mom.,

4) jordbrukare enligt 6 § 2 mom.

12 §
Överföring av stödrättigheter till den nationella reserven

Om felaktigt tilldelade stödrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av en kontroll i de fall som avses i artikel 31.1 e i stödförordningen, ska den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen jämföra den areal som mättes upp vid kontrollen under stödåret med arealen för stödrättigheterna år 2015 eller med den areal som efter det korrigerats vid en kontroll.


Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

Helsingfors den 21 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.