8/2016

Helsingfors den 7 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (666/2001) 9 § 1 mom., 23 och 24 §, av dem 9 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 271/2004, som följer:

9 §
Räntestödslån med fasta avkortningar

Ett räntestödslån som godkänts för byggande och anskaffning av en hyresbostad ska efter byggnadstiden årligen avkortas under varje femårsperiod sammanlagt enligt följande:

år avkortning på det ursprungliga lånekapitalet
1—5 2,2 %
6—10 3,8 %
11—15 6,3 %
16—20 8,0 %
21—25 10,5 %
26—30 15,0 %
31—35 22,2 %
36—40 32,0 %

23 §
Ränta på ägarens självfinansieringsandel

Den ränta som med stöd av 13 § 1 mom. 5 punkten i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån tas ut i hyresgästernas hyra för en bostadslägenhet uppgår till högst fyra procent av den självfinansieringsandel som ägaren av en räntestödshyresbostad eller av en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller ägaren av ett räntestödshyreshus eller av en aktie i ett räntestödshyreshusbolag har placerat.

24 §
Skälig avsättning

Med stöd av 13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostads-rättshuslån och 16 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) får det i hyran för hyreshus och hyresbostäder och i bruksvederlaget för bostadsrättshus tas ut en sådan avsättning för framtida ombyggnads-, underhålls- och skötselkostnader som uppgår till högst en euro per bostadskvadratmeter per månad, förutsatt att det lån som beviljats för finansieringen av huset eller bostaden har godkänts som räntestödslån för högst 20 år sedan. I annat fall är maximibeloppet två euro per bostadskvadratmeter per månad.


Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.

På lån som godkänts som räntestödslån före förordningens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser i 9 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet. Förordningens 23 och 24 § träder i kraft först den 1 januari 2017.

Helsingfors den 7 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.