1749/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 55 § i alkohollagen (1143/1994), 25 § 3 mom. i tobakslagen (693/1976) och 50 § i hälsoskyddslagen (763/1994), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994, 55 § i alkohollagen sådan den lyder i lag 1552/2009, 25 § 3 mom. i tobakslagen sådant det lyder i lag 286/2006 och 50 § i hälsoskyddslagen sådan den lyder i lagarna 129/2009, 327/2012 och 1237/2014:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) beslut i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering,

2) sakkunnigutlåtande som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,

3) behandling av ett annat än i 2 § avsett ärende som gäller hälso- och sjukvård och ett avgörande eller beslut i ett sådant ärende,

4) den service enligt 4 § 4 punkten som ges på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag för den del som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården anskaffar hos utomstående producenter,

5) registrering av medicine, odontologie eller farmacie studerande enligt 24 a § 2 mom. 5 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), och anteckning om särskild allmänläkarutbildning som avses i 40 a § 2 och 3 mom.,

6) tillstånd för tagande av organ, vävnader och celler från levande givare för transplantation med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001),

7) tillstånd som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och adoptionsnämnden med stöd av adoptionslagen (22/2012), med undantag för de tillstånd som nämns i 2 § 12 punkten i denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården enligt avgiftstabellen i bilagan tar ut fasta avgifter som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna, är följande:

1) beslut om yrkesverksamhet, registreringar och intyg samt utlåtande om bedömning av en utbildning vid en högskola eller läroanstalt,

2) godkännande som sjömansläkare,

3) tillstånd med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål,

4) tillstånd med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999),

5) tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006),

6) beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970),

7) tillstånd och andra beslut som gäller tjänsteproducenter inom privat hälsovård och privat socialvård,

8) beslut och behandling av anmälningar enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

9) tillstånd och beslut med stöd av alkohollagstiftningen,

10) beslut med stöd av tobakslagen (693/1976),

11) beslut och intyg om vattenhygienisk kompetens med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994),

12) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen,

13) beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret,

14) tillstånd som avses i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt officiell avskrift.

3 §
Uttagande av avgift i vissa situationer

Avgifter enligt 2 § tas ut även då en ansökan som avses i 2 § avslås.

Om en ansökan som lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården återkallas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden, om inte annat följer av den bifogade avgiftstabellen. I samband med att ansökningar som avses i 2 § 1, 2 eller 4 punkten återkallas eller förfaller tas dock ingen behandlingsavgift ut när sökanden är en fysisk person.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har återsänt för behandling ska dras av det belopp som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tidigare har tagit ut för behandling av samma ärende.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut avgifter som fastställs på företagsekonomiska grunder är:

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar, samt informationspaket och översättningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) publikationer och elektroniska dataprodukter,

4) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, då det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

5) kopior och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 5 §,

6) certifikat som gäller alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat samt deras tillverkningsmetoder och tillverkningsanordningar samt hygien,

7) intyg över tobaksprodukters förekomst på marknaden eller deras egenskaper,

8) intyg (certifikat) som hänför sig till export av anordningar och utrustning för hälso- och sjukvård och samtidigt begärda dubbletter,

9) användning av lokaler och anordningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården besitter,

10) sändande av material enligt uppdrag, då detta inte ingår i priser för sådant material som avses i 1–4 punkten,

11) andra särskilt definierade prestationer som grundar sig på beställning eller uppdrag.

5 §
Andra avgifter

Beträffande avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2017. Punkt 2 i bilaga 1 träder dock i kraft först den 1 mars 2016.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringsråd
Anne Koskela

Bilaga 1

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

1.1 Gemensamma ansökningar, intyg och utdrag ur registret
legitimation på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 40 €
intyg om registrering på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 40 €
intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning (EU-intyg)utdrag ur centralregistret 90 €45 €
1.2 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland)
legitimation av yrkesutbildad person 4 § och 5 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 100 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning)5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården2 a § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994), sådan den lyder ändrad i förordning 1120/2010 100 €
legitimation på basis av läkarutbildning i Finland4 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 235 €
godkännande och registrering av oreglerad utbildning 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 2 b § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sådan den lyder ändrad i förordning 1120/2010 300 €
godkännande av oreglerad psykoterapeutbildning5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 2 § 2 mom. i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, sådant det lyder i förordning 564/1994 400 €
registrering av närvårdare både i centralregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) 140 €
registrering av närvårdare som finns i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 40 €
1.3 Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i de nordiska länderna)
legitimation av yrkesutbildad person 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 400 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning (reglerad utbildning)3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 400 €
legitimation på basis av läkarutbildning i de nordiska länderna3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen 5.1.1994/2, FördrS 2 400 €
godkännande och registrering av oreglerad utbildning 3 § och 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
1.4 Erkännande av yrkeskvalifikationer, legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i ett EU- eller EES-land)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad person som kommer från ett EU- eller EES-land 6–8 §, 8 a §, 10 §, 11 § 4 mom. och 12 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
villkorligt beslut om erkännande13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 400 €
erkännande av yrkeskvalifikationer, legitimation eller skydd av yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov13 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och 8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 150 €
erkännande av yrkeskvalifikationer13 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 400 €
legitimation och skydd av yrkesbeteckning efter påvisande av språkkunskaper när personens yrkeskvalifikationer har erkänts8 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
legitimering av läkare för viss tid6 a § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
legitimering av läkare efter yrkespraktik som avlagts i Finland6 a § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
förberedande och/eller utfärdande av europeiskt yrkeskort8 c § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och18–21 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 150 €
villkorligt beslut om erkännande innan ett yrkeskort utfärdas21 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 150 €
registrering av utbildning16 och 17 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 350 €
1.5 Godkännande av examen, legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats utanför EU- eller EES-området)
godkännande av examen för läkare eller tandläkare 14 c § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 100 €
tillstånd att utöva yrke 11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården; 4 och 14 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 500 €
förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva yrke efter beviljat tillstånd 250 €
legitimation och skydd av yrkesbeteckning11 och 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 700 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utländsk utbildning 200–600 €
registrering av utbildning16 och 17 § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
1.6 Andra beslut om rätt till yrkesutövning
införande av uppgift om begränsad rätt att förskriva läkemedel eller annan specialistkompetens14 och 22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 165 €
identifikationskod för optiker och munhygienist22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 140 €
identifikationskod för optiker och munhygienist på basis av gemensam ansökan22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 40 €
godkännande av en utländsk utbildning som utbildning som ger specialistkompetens14 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
identifikationskod för optiker och munhygienist på basis av utländsk utbildning22 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
erkännande av yrkeskvalifikationer för förstavårdare8 d § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster9 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 200 €
beslut om kontroll av yrkeskvalifikationer för temporärt och sporadiskt tillhandahållande av tjänster9 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 400 €
registrering av en utländsk studerande3 b och 3 c § i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 100 €
2. Beslut om rätt att utöva yrke inom socialvården samt intyg
2.1. Intyg och utdrag ur register
intyg över rätt att utöva yrke, registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning, utbildning, införande av uppgift om avläggande av specialiseringsutbildning eller yrkesinriktad licentiatexamen inom det sociala området (EU-intyg) 90 €
utdrag ur centralregistret 45 €
2.2. Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i Finland)
legitimation av yrkesutbildad person7 och 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) 100 €
registrering av skydd av yrkesbeteckning3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 100 €
legitimering av yrkesutbildad person med stöd av behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 200 €
registrering av närvårdare som finns i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården 40 €
registrering av närvårdare både i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården, 5 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 140 €
2.3. Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats i ett EU- eller EES-land)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad person som kommer från ett EU- eller EES-land10 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 400 €
villkorligt beslut om erkännande10 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 400 €
legitimation och registrering av skydd av yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov10 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 150 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utbildning 100–350 €
2.4. Legitimation och skydd av yrkesbeteckning (personer som utbildats utanför EU- eller EES-området)
legitimation och skydd av yrkesbeteckning i fråga om en yrkesutbildad person som kommer från ett land utanför EU- eller EES-området11 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 700 €
villkorligt beslut om erkännande11 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 500 €
legitimation och registrering av skydd av yrkesbeteckning efter en anpassningsperiod eller efter avlagt lämplighetsprov11 § 3 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 200 €
avgift för utlåtande av en högskola eller läroanstalt om bedömning av en utbildning 200–600 €
2.5. Andra beslut om rätt till yrkesutövning
införande av uppgift om avläggande av högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen eller specialiseringsutbildning för högskoleutbildade inom det sociala området (utbildning som genomgåtts i Finland) 100 €
införande av uppgift om avläggande av högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen eller specialiseringsutbildning för högskoleutbildade inom det sociala området (utbildning som genomgåtts i utlandet) 200 €
3. Godkännande som sjömansläkare
godkännande av en läkare som sjömansläkare, beslut om godkännande och registrering av beslutet 1 § i lagen om godkännande av läkare som sjömansläkare (47/2009),24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 240 €
4. Tillstånd med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001)
tillstånd för tillvaratagande och användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinskt bruk7 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
tillstånd för användning av kroppen efter en avliden samt tagande av organ, vävnader och celler för medicinsk forskning eller undervisning11 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
tillstånd för ändrat användningsändamål för organ, vävnader, celler och vävnadsprov19 och 20 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommittén11 § 2 mom., 19 § 4 mom. och 20 § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 2 700 €
tillstånd för medicinskt eller samhälleligt betydande forskning 21 a § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål 700 €
5. Tillstånd med stöd av lagen om medicinsk forskning (488/1999)
tillstånd för anstalter som bedriver forskning som gäller embryon11 § i lagen om medicinsk forskning 2 500 €
6. Tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006)
tillstånd för lagring av könsceller och embryon och utförande av assisterad befruktning24 § i lagen om assisterad befruktning 5 000 €
7. Beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970)
förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap8 § 1 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 100 €
godkännande av sjukhus som abortsjukhus 8 § 2 mom. i lagen om avbrytande av havandeskap 1 500 €
8. Tillstånd som beviljas tjänsteproducenter inom privat hälso- och sjukvård och privat socialvård och andra beslut i anslutning till detta
tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster2 a och 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) - sjukhus eller rehabiliteringsinrättning 3 500 €/ verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
- övrig verksamhet dygnet runt 2 500 €/ högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
- annat tillstånd 2 200 €/ högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster9 § i lagen om privat hälso- och sjukvård- nytt sjukhus eller ny rehabiliteringsinrättning 3 500 €/ verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
- andra nya verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer 800 €/ högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
- inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som ägs av en annan privat serviceproducent som idkar motsvarande tillståndspliktig verksamhet 500 €/ högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, och därtill 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
godkännande av föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna2 a och 5 § i lagen om privat hälso- och sjukvård 500 €
- annat beslut om ändring av tillstånd 400 €
- Då flera serviceproducenter som är verksamma i samma lokaler samtidigt flyttar till nya lokaler tas en avgift ut hos den serviceproducent som innehar lokalerna för ett beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av ett nytt verksamhetsställe. Hos de övriga serviceproducenterna som flyttar med tas en avgift på 250 euro ut för beslut om ändring av tillstånd.
en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster för vart femte nytt verksamhetsställe. 500 €
tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt7 § i lagen om privat socialservice (922/2011) 3 000 €/ högst 5 verksamhetsenheter, och därtill 500 € för var femte ny verksamhetsenhet
beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt7 § i lagen om privat socialservice- inrättande av en ny verksamhetsenhet 1 500 €/ högst 5 verksamhetsenheter, och därtill 500 € för var femte ny verksamhetsenhet
- andra beslut om ändring 500 €
en serviceproducents årsavgift för tillhandahållande av privat socialservice för var femte ny verksamhetsenhet 500 €
registrering av anmälan i registret över privata socialserviceproducenter 11 § i lagen om privat socialservice- serviceboendeverksamhet 800 €
- övrig verksamhet 450 €
registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter- tillägg av en enhet för serviceboende 500 €
- tillägg av en ny kommun 100 €
- annan ändring 250 €
inspektion, som regionförvaltningsverket utför på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i en verksamhetsenhet som tillhandahåller socialservice dygnet runt9 § i lagen om privat socialserviceOm en ansökan som gäller tillhandahållande av socialservice dygnet runt återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, men när regionförvaltningsverket redan på begäran av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har inspekterat den verksamhetsenhet som avses i ansökan, tas inspektionsavgiften enligt denna förordning ut i dess helhet av sökanden. 1 000 €
Registerutdrag ur registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 20 €
Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Om en serviceproducent har lagt ned sin verksamhet och senast den 31 mars samma år meddelat detta till Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården, tas ingen årsavgift ut för det året.
9. Beslut och behandling av beslut med stöd av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010)
beslut om tillämpning av lagen och beslut om klassificering53 § 3 mom. i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 85 €
tillstånd till undantag55 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 1 750 €
anmälan om klinisk prövning av produkter klass A (icke riskprodukter) och 335 €
klass B (riskprodukter)20 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 840 €
10. Tillstånd och beslut med stöd av alkohollagstiftningen
10.1 Serveringsärenden
tillstånd till försäljning av alkoholdrycker i internationell trafik 9 § 3 mom., 14 § 1 mom. och 19 § 1 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (1346/1994) 500 €
tillstånd till förlängd tid i internationell trafik 11 § 2 mom. och 16 § 2 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet 400 €
annat tillstånd eller godkännande som gäller servering 24 § 6 mom. och 25 § 2 mom. 3 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 500 €
10.2 Detaljhandelsärenden
godkännande som gäller detaljhandel 16 § 2 mom. 2 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit 150 €
10.3 Tillverkningsärenden
tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit 5 § i alkohollagen (1143/1994) 1 500 €
tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- eller forskningsändamål 500 €
godkännande av tillverkningsställe7 § 2 mom. i förordningen om alkoholdrycker och sprit 1 150 €
annat godkännande som gäller tillverkning20, 22 och 25 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) 500 €
10. 4 Partihandelsärenden
partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit 27 § i alkohollagen 1 500 €
tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för alkoholdrycker, högst en månad 250 €
partihandelstillstånd för alkoholpreparat 7 § 1 mom. i förordningen om alkoholpreparat och denaturering (1345/1994) 250 €
annat godkännande som gäller partihandel20, 22 och 25 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) 400 €
10.5 Importärenden
importtillstånd för sprit 8 § 2 mom. 1 punkten i alkohollagen 1 500 €
behandling av importanmälan 11 § i alkohollagen 500 €
10.6 Användningstillståndsärenden
användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit 17 § i alkohollagen 255 €
användningstillstånd för alkoholpreparat 10 § i förordningen om alkoholpreparat och denaturering 255 €
användningstillstånd för skattepliktig sprit29 § 1 mom. i alkohollagen 255 €
behandling av importanmälan11 § i alkohollagen 60 €
10.7 Andra ärenden som ska behandlas enligt alkohollagen
godkännande av skattefritt lager 35 § 1 mom. i alkohollagen 550 €
godkännande av en fackpublikation eller trycksak som en publikation där det är tillåtet att göra reklam för starka alkoholdrycker 33 § 4 mom. 1 punkten i alkohollagen 220 €
behandling av överklaganden som gäller upptagande av alkoholdrycker till minutförsäljning, avlägsnande ur minutförsäljning eller prissättningsgrunder för minutförsäljning 51 § 3 mom. i alkohollagen 440 €
ändring av tillstånd eller godkännande eller villkor för tillstånd 150 €
Tillstånds- och tillsynsverket tar för tillsyn över tillståndskrävande verksamhet som avses i 55 § i alkohollagen ut årliga avgifter hos tillståndshavarna enligt avgiftstabellen och avgiftsgrunderna i bilaga 2.
11. Prestationer enligt tobakslagen (693/1976)
godkännande av provningslaboratorium för tobaksprodukter 6 a § i tobakslagen behandling av ett intyg över godkännande av ett provningslaboratorium för tobaksprodukter6 a § 4 mom. i tobakslagen 280 €170 €
12. Prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994)
intyg över anläggningsteknisk och hushållsvattenhygienisk kompetens 20 b § i hälsoskyddslagen 15 €
intyg över anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens 28 a § i hälsoskyddslagen 15 €
beslut om godkännande som testare 59 a § i hälsoskyddslagen 110 €
13. Tillstånd enligt adoptionslagen (22/2012)
tillstånd att driva adoptionsbyrå87 § i adoptionslagenförnyande av ett gällande tillstånd 810 €140 €
tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst87 § i adoptionslagenförnyande av ett gällande tillstånd 810 €140 €
tillstånd till samarbete med ett utländskt adoptionstjänstorgan 90 § i adoptionslagen förnyande av ett gällande tillstånd 350 €100 €
14. Beslut och behandling av anmälningar med stöd av biobankslagen (688/2012) samt inspektioner av verksamheten och avgifter för förvaltning och användning av biobanksregistret
en biobanks anmälan om att verksamheten inleds9 § 1 mom. i biobankslagen 1500 €
en biobanks anmälan om ändring av verksamheten9 § 2 mom. i biobankslagen 300 €
en biobanks anmälan om sammanslagning av funktioner10 § i biobankslagen 500 €
tillstånd att helt eller delvis överföra biobanksverksamheten till utlandet35 § i biobankslagen 500 €
inspektion av en biobanks utrymmen och verksamhet (dag)32 § 1 mom. i biobankslagen 1 000 €
årlig avgift för kostnaderna för förvaltning och användning av biobanksregistret30 § 1 mom. i biobankslagen 800 €
beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om uppfyllande av villkoren för offentlig delgivning 13 § 4 mom. i biobankslagen 665 €
beslut på ansökan på grund av negativt utlåtande av etiska kommittén13 § 3 mom. i biobankslagen 2700 €
15. Tillstånd för forskning samt officiella avskrifter
tillstånd att använda sekretessbelagda handlingar tillstånd att använda sekretessbelagda handlingar i lärdomsprov 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)avskrift av verkets handlingar eller handlingar som lagts fram till det och bestyrkande av handlingens riktighet per sida, dock högst 30 € per handling. 250 €80 €3 €

Bilaga 2

ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER SOM TAS UT ENLIGT 55 § I ALKOHOLLAGEN

1 Tillsynsavgift för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit

För tillsynen över tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit tas ut årliga tillsynsavgifter, dels för tillverkningen och dels för partihandeln, enligt vad som i denna förordning föreskrivs om dessa avgifter.

1.1 Tillsynsavgift för tillverkning av alkoholdrycker och sprit

För tillsynen över tillverkning av alkoholdrycker och sprit tas hos innehavare av tillverkningstillstånd ut en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9―31.8. Tillsynsavgift ska betalas av varje tillståndshavare. Tillsynsavgiften för tillverkning består av en fast grundavgift och av en tilläggsavgift som är beroende av verksamhetens omfattning, enligt vad som närmare föreskrivs nedan. För tillverkning av alkoholdrycker och sprit i undervisnings- och forskningssyfte tas inte ut någon tillsynsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften per tillståndshavare är 390 euro.

Om tillståndshavaren har flera än ett tillverkningsställe, tas för varje ytterligare tillverkningsställe ut 190 euro i grundavgift.

Grundavgiften tas ut också hos de innehavare som har ett gällande tillstånd under respektive avgiftsperiod.

Tilläggsavgift

Den tilläggsavgift som beror på verksamhetens omfattning uppgår till 2,80 euro/tillverkad 1 000 liter 100-procentig alkohol.

Maximiavgiften per tillståndshavare är emellertid 18 000 euro.

Grundavgiften tas inte ut för det första verksamhetsåret, för vilket tillståndshavaren debiteras (1.9―31.8), utan avgiften tas då ut uteslutande på grundval av de faktiska tillverkningsuppgifterna. När tillsynsavgiften understiger 10 euro tas den dock inte ut.

1.2 Tillsynsavgift för partihandel med alkoholdrycker och sprit

För tillsynen över partihandel med alkoholdrycker och sprit tas hos innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd ut en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9―31.8. Tillsynsavgift ska betalas av varje tillståndshavare. Tillsynsavgiften för partihandel består av en fast grundavgift och av en tilläggsavgift som är beroende av verksamhetens omfattning. Tillsynsavgiftens belopp grundar sig på leveransuppgifterna för avgiftsperioden och på antalet lagringsställen, enligt vad som närmare föreskrivs nedan.

Grundavgift

Grundavgiften per tillståndshavare är 250 euro.

Om tillståndshavaren har flera än ett lagringsställe tas för varje ytterligare lagringsställe ut en tillsynsavgift på 95 euro.

Grundavgiften tas ut också hos de innehavare som har ett gällande tillstånd under respektive avgiftsperiod.

Tilläggsavgift

Beroende på verksamhetens omfattning tas under avgiftsperioden ut en tilläggsavgift som beräknas på basis av det antal datarader gällande partihandelsleveranserna som månatligen har rapporterats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. En datarad utgörs av en sådan rad med produktdata som hänförs till en viss kund och som definieras i verkets anvisningar om rapportering av leveransdata om partihandeln.

Tillsynsavgiften är 0,95 euro/10 datarader.

Om tillståndshavaren inom utsatt tid sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna i filformat, på ett sätt som verket har godkänt, sänks dessa avgifter med 15 procent. Som tilläggsavgift tas ut emellertid minst avgift som motsvarar den gällande grundavgiften.

Maximiavgiften per tillståndshavare är emellertid 26 500 euro.

Grundavgiften tas inte ut för det första verksamhetsåret för vilket tillståndshavaren debiteras (1.9―31.8.) utan avgiften tas då ut uteslutande på grundval av de faktiska leveransuppgifterna. När tillsynsavgiften understiger 10 euro tas den dock inte ut.

Hos den som har ett tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för högst en månad tas inte ut någon årlig tillsynsavgift.

2 Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd

För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker tas hos innehavare av användningstillstånd ut en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms på grundval av den mängd sprit och alkoholdrycker som tillståndshavaren under avgiftsperioden 1.9―31.8 har köpt och importerat för eget bruk, som följer:

sprit 19 cent/liter

alkoholdrycker 9 cent/liter

Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste tioeurosbelopp.

Hos innehavare av användningstillstånd tas dock ut minst 95 euro och högst 1 900 euro i avgift per verksamhetsställe. Då sprit används för undervisningsändamål är den minsta tillsynsavgiften per verksamhetsställe dock 28 euro.

3 Tillsynsavgift för servering

Hos den som bedriver internationell sjö- eller tågtrafik och har rätt att bedriva servering av eller detaljhandel med alkoholdrycker, tas ut en årlig tillsynsavgift på 420 euro per verksamhetsställe.

Hos en ny tillståndshavare tas inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret.

4 Uttag av tillsynsavgifter

De tillsynsavgifter som nämns i punkterna 1 och 2 debiteras i efterskott senast 30.11, på så sätt att den mängdbaserade redovisningsperioden är 1.9―31.8. Hos en tillståndshavare vars verksamhet har upphört senast 31.3 tas inte ut någon tillsynsavgift, om tillståndshavaren inom utsatt tid har gjort en skriftlig anmälan om saken.

De tillsynsavgifter som nämns i punkt 3 debiteras kalenderårsvis i förskott, dock senast 31.3. Hos en tillståndshavare vars verksamhet har upphört senast 31.3 tas inte ut någon tillsynsavgift för kalenderåret i fråga, om tillståndshavaren inom utsatt tid har gjort en skriftlig anmälan om saken.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.