1736/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 18 § 1–3 punkten och 20 § 4 punkten, av dem 18 § 1 punkten sådan den lyder i förordning 1028/2012, 18 § 2 och 3 punkten sådana de lyder i förordning 309/2010 och 20 § 4 punkten sådan den lyder i förordning 1143/2008, samt

fogas till förordningen en ny 29 a § som följer:

18 §
Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör:


1) vetenskap, utbildning och småbarnspedagogik,

2) konst, kultur, kulturarv, idrott och ungdomsarbete,

3) arkivväsendet och det allmänna biblioteksväsendet,


20 §
Kommunikationsministeriets ansvarsområde

Till kommunikationsministeriets ansvarsområde hör:


4) elektronisk kommunikation och postverksamhet,


29 a §
Lämnande av uppgifter om och utkast till regeringens propositioner

Ministerierna ska lämna uppgifter om regeringens propositioner som är under beredning till statsrådets kansli för regeringens lagstiftningsplan.

Utkast till regeringens propositioner ska lämnas till statsrådets kansli.

Statsrådets kansli kan meddela närmare föreskrifter om de i denna paragraf avsedda uppgifterna och deras form och om de förfaranden som ska iakttas när uppgifterna lämnas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Sanna Helopuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.