1703/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013) 1 § 1 mom., 2 § 3 punkten och 3 § och

fogas till 2 § en ny 4 punkt och till lagen nya 5 a—5 c § som följer:

1 §
Genomförande av direktivet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG, nedan handräckningsdirektivet, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 2014/107/EU om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, ska iakttas som lag, om inte något annat följer av denna lag.


2 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och handräckningsdirektivet


3) behandlas ärenden som gäller vidarebefordran av upplysningar som tagits emot från ett tredjeland och ärenden som gäller upplysningar som överlämnas till ett tredjeland,

4) lämnas upplysningar om rapporteringspliktiga konton till behöriga myndigheter i andra medlemsstater.

3 §
Samarbetsformer

Samarbetet omfattar utbyte av upplysningar utan föregående begäran, utbyte av upplysningar på begäran, automatiskt utbyte av upplysningar om specificerade kategorier av inkomst och kapital, lämnande av upplysningar om rapporteringspliktiga konton genom automatiskt utbyte av upplysningar, rätt för tjänstemän som bemyndigats av en behörig myndighet i en medlemsstat att närvara vid kontor och medverka i administrativa utredningar i en annan medlemsstat, samtidiga kontroller, delgivning och givande av återkoppling på det sätt som föreskrivs i handräckningsdirektivet.

5 a §
Skyldigheter för finansiella institut i fråga om rapportering av upplysningar om finansiella konton

Rapporterande finska finansiella institut ska

1) föra register över de åtgärder som vidtas vid tillämpning av reglerna för rapportering och kundkännedom i avsnitten I—IX i bilaga I och bilaga II till handräckningsdirektivet och vid lämnande av upplysningarna och de belägg som åberopas för att genomföra dessa förfaranden samt genomföra lämpliga åtgärder för att inhämta dessa upplysningar,

2) säkerställa att en kundansvarig identifierar varje ändring i förhållandena avseende ett konto som denne är kundansvarig för samt rapportera på begäran om detta förfarande till den behöriga myndigheten,

3) underrätta varje rapporteringsskyldig fysisk person om säkerhetsöverträdelser med avseende på hans eller hennes uppgifter, om överträdelserna sannolikt kommer att påverka skyddet av hans eller hennes personuppgifter eller integritet negativt,

4) underrätta varje rapporteringsskyldig fysisk person om att de upplysningar om honom eller henne som avses i artikel 8.3 a i handräckningsdirektivet kommer att samlas in och överföras enligt direktivet samt tillhandahålla personen i fråga alla upplysningar han eller hon är berättigad till enligt personuppgiftslagen (523/1999) i tillräckligt god tid för att han eller hon ska kunna utöva sina rättigheter enligt 6 kap. i personuppgiftslagen vad gäller uppgiftsskydd och, under alla omständigheter, innan upplysningarna rapporteras till den behöriga myndigheten,

5) bevara upplysningar som behandlats i enlighet med handräckningsdirektivet i sex år från det år då åtgärder för att identifiera konton utfördes eller ett konto avslutades.

5 b §
Den behöriga myndighetens skyldigheter i fråga om rapportering av upplysningar om finansiella konton

Den behöriga myndigheten ska

1) säkerställa att sådana finska icke rapporteringsskyldiga finansiella institut och finska undantagna konton som befriats uppfyller de krav som anges i punkterna B.1 c och C.17 g i avsnitt VIII i bilaga I till handräckningsdirektivet och att risken är låg för att de ska användas för skatteundandragande och att inte deras status som icke rapporteringsskyldigt finansiellt institut eller undantaget konto äventyrar handräckningsdirektivets syften,

2) underrätta varje rapporteringsskyldig fysisk person om säkerhetsöverträdelser med avseende på hans eller hennes uppgifter, om överträdelserna sannolikt kommer att påverka skyddet av hans eller hennes personuppgifter eller integritet negativt,

3) verifiera rapporteringsskyldiga finansiella instituts efterlevnad av förfarandena för rapportering och åtgärderna för kundkännedom och idka kontroll över de rapporteringsskyldiga finansiella institut som rapporterar icke dokumenterade konton.

5 c §
Kringgående av bestämmelserna om rapportering av upplysningar om finansiella konton

Trots vad som föreskrivs i handräckningsdirektivet och i denna lag kan ett finansiellt konto betraktas som ett rapporteringspliktigt konto och ett finansiellt institut som ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, om

1) en person med hemvist i en annan medlemsstat eller jurisdiktion eller ett finansiellt institut vidtar åtgärder som ingår i ett förfarande som medför att ett konto inte är ett rapporteringspliktigt konto enligt punkt D i avsnitt VIII i bilaga I till handräckningsdirektivet eller att ett finansiellt institut inte är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt punkt A i avsnitt VIII i bilaga I till handräckningsdirektivet, och detta med hänsyn till omständigheterna kan antas ha varit det huvudsakliga syftet med förfarandet, och

2) det skulle strida mot handräckningsdirektivets syfte om kontot inte är ett rapporteringspliktigt konto eller det finansiella institutet inte är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 129/2015
FiUB 15/2015
RSv 105/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.