1678/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 2 § i lagen om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 2 § 4 mom., sådant det lyder i lag 29/2014, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra renhushållningens och naturnäringarnas struktur finns i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) och i skoltlagen (253/1995). Denna lag tillämpas dock om antalet livrenar som en person har understiger antalet livrenar som ger den huvudsakliga utkomsten eller om personens företagarinkomst enbart från renhushållningen inte överstiger det minibelopp av företagarinkomst från jordbruket som anges i denna lag eller med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som anhängiggjorts samt på stöd som beviljats och avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 81/2015
JsUB 12/2015
RSv 115/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.