1676/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 31 § 3 mom., 34 § 1 mom. 5 punkten, 53 § 5 mom., 19 kap. och 113 § 2 mom.,

ändras 2 och 3 §, 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom., 10, 11, 22 och 26 §, 36 § 2 mom. 1 punkten, 37 § 1 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för 38 §, 38 § 1 punkten, 43 § 1 mom., 44 § 1 mom., 45 § 3 mom., 48 och 49 §, 52 § 2 mom. 2 punkten, 57 §, 61 § 1 mom., 70 § 4 mom., 73 § 3 mom., 89 §, 91 § 2 mom. 3 punkten, 92 §, 94 § 2 och 5 mom., 97 § 2 mom. samt 111, 114 och 117 § samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 14 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för förbättring och utveckling av renhushållningens och andra naturnäringars struktur och verksamhetsbetingelser och som finansieras helt eller delvis med Europeiska unionens medel eller enbart med nationella medel. Denna lag tillämpas på fiske när det gäller särskilda förmåner. Denna lag tillämpas inte på finansieringen av renstängsel som byggs med stöd av en internationell överenskommelse som är bindande för Finland och inte heller på kostnaderna för underhållet av ett sådant renstängsel.

Bestämmelser om stöd som beviljas för att förbättra jordbrukets struktur finns i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Denna lag kan dock tillämpas, om företagarinkomsten från jordbruket på en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet understiger det minimibelopp som är en förutsättning för att stöd ska beviljas enligt den nämnda lagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om renhushållningens andel av företagarinkomsten i sig överstiger det nämnda minimibeloppet.

Bestämmelser om stöd som beviljas för primär förädling och saluföring av produkter från renhushållning och andra jordbruksprodukter samt för utvidgande av verksamheten på en renhushållningslägenhet eller naturnäringslägenhet till att omfatta också annat än renhushållning eller någon annan naturnäring finns i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). Denna lag tillämpas dock på investeringar som gäller grundlig reparation av renbeteslags slakterier och på sådana processer på en lägenhet som är nödvändiga för att bearbeta en animalisk eller vegetabilisk produkt för den första försäljningen.

Lagen tillämpas inte på stöd eller ersättningar som beviljas jordbrukare för upphörande med produktionsverksamhet. Lagen tillämpas inte på projekt eller åtgärder som fått stöd enligt skoltlagen (253/1995).

Med undantag för särskilda förmåner tillämpas lagen inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska unionens strukturfonder eller Europeiska havs- och fiskerifonden eller på åtgärder som hör till området för Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

3 §
Stödsystem

I denna lag avses med stödsystem

1) investeringsstöd till näringsidkare,

2) startstöd till unga näringsidkare,

3) stöd för bostadsbyggande till näringsidkare,

4) investeringsstöd till renbeteslag,

5) stöd för underhåll av renstängsel,

6) forskningsfinansiering, och

7) särskilda förmåner.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om för vilka verksamheter som nämns i 1 mom. stöd enligt denna lag kan beviljas.

4 §
Geografiskt tillämpningsområde

Till en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av denna lag kan en karta fogas över det område som avses i 2 mom.

6 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) naturnäringar renhushållning och annat jordbruk; som annat jordbruk betraktas då konventionell jordbruksproduktion i liten skala vid sidan av andra naturnäringar samt yrkesmässig jakt, bärplockning och svampplockning och, med undantag för fiske och skogsbruk, annat sådant utnyttjande av naturresurser som baserar sig på naturens fortlöpande produktionsförmåga,

3) näring i anknytning till en naturnäring fiske och skogsbruk samt näringsverksamhet som bedrivs vid sidan av en naturnäring, till den del verksamheten gäller tillverkning och iståndsättning av redskap som behövs i naturnäringar, serviceverksamhet i samband med naturnäringar eller förädling av produkter från naturnäringar,


Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om jordbruk som ska betraktas som naturnäring samt om renhushållningslägenheter och naturnäringslägenheter. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om näringar i anknytning till en naturnäring och om hur dessa kan beaktas vid bedömning av när ett renhushållnings- och naturnäringsföretag är stödberättigat.

3 kap.

Allmänna förutsättningar för att beviljas stöd

10 §
Stödtagare

Stöd i anslutning till näringsidkande, stöd för bostadsbyggande samt särskilda förmåner kan beviljas fysiska personer. Renbeteslag kan beviljas investeringsstöd och stöd för underhåll av renstängsel. Forskningsfinansiering kan beviljas fysiska personer, privat- och offentligrättsliga sammanslutningar samt stiftelser.

Stöd för samma åtgärd kan beviljas till flera fysiska personer tillsammans, om alla dessa uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd.

En fysisk person som ansöker om stöd ska ha fyllt 18 år. Stöd för byggande, utvidgning eller grundlig renovering av bostadshus beviljas inte den som fyllt 60 år och annat stöd beviljas inte den som fyllt 65 år.

Renbeteslag kan beviljas stöd endast om de uppfyller sina förpliktelser enligt renskötsellagen.

11 §
Inledande av en åtgärd som stöds

Investeringsstöd till näringsidkare, stöd för bostadsbyggande till näringsidkare, investeringsstöd till renbeteslag och forskningsfinansiering beviljas inte för åtgärder som näringsidkaren, renbeteslaget eller den som ansöker om forskningsfinansiering redan har inlett. Stöd för underhåll av renstängsel beviljas inte om underhållet har inletts innan stödansökan har anhängiggjorts. Startstöd till unga näringsidkare beviljas inte om näringsverksamheten har etablerats innan stödansökan har anhängiggjorts.

Trots 1 mom. kan renbeteslag beviljas stöd för en sådan investering som det har varit nödvändigt att inleda för att förhindra skada för någon annan än en renhushållningsidkare eller för att ersätta ett stängsel som har förstörts eller gått sönder av någon orsak som inte beror på renbeteslaget.

Närmare bestämmelser om när en åtgärd ska anses vara inledd utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser också om när det har varit nödvändigt att inleda en åtgärd av de orsaker som avses i 2 mom.

14 a §
Understödsformer

Det som i 13 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling föreskrivs om stödformer tillämpas på de stödsystem som avses i denna lag. Med undantag av engångsersättning kan understödsformer som avses ovan också användas för att bevilja lån.

Närmare bestämmelser om understödsformerna, grunderna för hur de bestäms, fastställandet av dem, användningsändamål och urvalsförfarandet samt de maximibelopp och maximiandelar som ska tillämpas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar som den som ansöker om stöd ska presentera som stöd för användningen av en viss understödsform samt om hur stödet beräknas utifrån dessa utredningar.

22 §
Affärsplan

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att sökanden lägger fram en plan (affärsplan) som gäller den renhushållning som stödet ska beviljas för. När stöd för etablering av näringsverksamhet söks ska planen innehålla uppgifter också om näringar i anknytning till naturnäringar. Affärsplanen ska innefatta uppgifter om de villkor som nämns i 15—21 § och om de åtgärder som stödet gäller. Affärsplanen ska dessutom, i lämplig omfattning med hänsyn till åtgärden, innehålla målen för idkande av renhushållning och andra naturnäringar, sätten att uppnå målen och en bedömning av verksamhetens utveckling. Om stöd söks för en ringa investering, behöver någon affärsplan inte presenteras.

Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder som vidtas för att uppfylla de åtaganden som avses i 17 § 1 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om affärsplanens innehåll och om när en affärsplan inte krävs.

26 §
Krav beträffande startstöd till unga näringsidkare

Startstöd till unga näringsidkare kan beviljas renhushållningsidkare som efter att ha fått en renhushållningslägenhet i sin besittning första gången börjar bedriva renhushållning som näringsidkare på lägenheten. Stöd kan också beviljas näringsidkare som bedriver någon annan naturnäring och som efter att ha fått en lägenhet som lämpar sig för andra naturnäringar i sin besittning första gången börjar bedriva någon annan naturnäring i samband med renhushållning på lägenheten.

Startstöd beviljas inte den som har fyllt 41 år när stöd söks.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om verksamhet som stöds med startstöd och om etableringstidpunkten.

36 §
Förutsättningar för beviljande av statliga lån

Kreditgivaren kan bevilja lån i form av statligt lån, då

1) lånetiden är högst 25 år,


37 §
Stöd som ingår i statliga lån

Stöd som ingår i statliga lån kan beviljas i form av ränteförmåner, räntefrihet, friår från amortering eller befrielse från skyldigheten att skaffa säkerhet för statligt lån. I ett statligt lån kan flera stödformer ingå.


38 §
Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som årligen fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 25 år,


43 §
Tiden för genomförande av åtgärder

Med undantag för forsknings- eller utredningsprojekt ska en åtgärd som stöds i dess helhet genomföras inom två år efter det att stödet beviljats. I fråga om stöd som beviljats en ung näringsidkare inom renhushållning eller andra naturnäringar för etablering av näringsverksamhet anses anskaffning av lägenhet och renar vara en stödberättigad åtgärd. En kortare frist för att genomföra åtgärden kan dock sättas ut, om det är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller till verksamhetens art. Om stöd för anskaffning av lösöre har beviljats i samband med en bygginvestering och anskaffningen inte kan göras innan bygginvesteringen slutförts, ska fristen räknas från det att bygginvesteringen är slutförd.


44 §
Villkor för användning av stöd

På användning av stöd för köp av varor och tjänster eller för utläggande på entreprenad tillämpas 20 § 1, 5 och 6 mom. och 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket.


45 §
Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska förvara bokföringsmaterialet om den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Om det är fråga om stöd som ingår i ett program som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen ska material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Europeiska kommissionen betalar Europeiska unionens sista finansieringsandel enligt programmet.

48 §
Stödansökan

Stöd ska sökas elektroniskt via en nättjänst som är en del av det informationssystem som avses i 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling. Sökanden identifieras i nättjänsten med en sådan stark autentisering som avses i 2 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). En stödansökan kan också göras med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas.

Till ansökan ska fogas de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för att bedöma förutsättningarna för beviljande av stöd.

Ansökan med bilagor sparas i informationssystemet och hanteras därefter i huvudsak elektroniskt. En ansökan som gjorts med en blankett arkiveras elektroniskt, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas vid ansökan om stöd, om de bilagor som avses i 2 mom. samt om det sätt på vilket planerna och utredningarna ska presenteras och om förfarandet vid elektronisk ansökan.

49 §
Att ansöka om stöd

En frist för ansökan om stöd kan sättas ut. Om någon frist inte sätts ut, kan stödansökningarna avgöras per stödperiod. Stödansökningarna ska ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Närmare bestämmelser om fristen för ansökan om stöd och om stödperioderna får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur mottagandet och behandlingen av stödansökan ska ordnas tekniskt, om de anteckningar som ska göras i ansökningshandlingarna samt om överföringen till informationssystemet av stödansökningar som gjorts på en blankett.

Om inte annat föreskrivs med stöd av 119 eller 127 § är Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral behörig myndighet.

52 §
Förhandlingar med sametinget

Vid förhandlingarna ska följande ärenden behandlas:


2) styrningen av medel till renhushållning och andra naturnäringar,


57 §
Utbetalning av investeringsstöd, stöd för bostadsbyggande och stöd till renbeteslag för underhåll av stängsel som beviljas i form av understöd

Ansökan om utbetalning av ett sådant investeringsstöd och stöd för bostadsbyggande som beviljats för ett renhushållnings- eller naturnäringsföretag samt av stöd för renbeteslags investeringar och underhåll av stängsel ska göras genom den nättjänst som avses i 48 § 1 mom. På behandlingen av ansökan om utbetalning av stöd tillämpas bestämmelserna om behandling av stödansökan i 48 §. En utbetalningsansökan kan också göras med hjälp av en blankett som fastställts för ändamålet och som ska undertecknas. För inlämnandet av ansökan kan en skälig frist som räknas från stödbeslutet sättas ut eller, när det är fråga om den sista utbetalningsansökan för en åtgärd som stöds, från det att åtgärden har genomförts. Ansökan ska ges in till den närings-, trafik- och miljöcentral som har beviljat stödet.

Understödet kan betalas ut i högst fem poster. Som understöd betalas högst den andel av de godtagbara kostnaderna enligt betalningsansökan som motsvarar stödnivån och beloppet av det beviljade stödet. Stödtagaren ska vid behov lägga fram en utredning om privat finansiering.

En förutsättning för utbetalning av understödet är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. En ytterligare förutsättning är att stödtagaren har haft faktiska, slutliga och verifierbara utgifter som sammanhänger med den åtgärd som stöds. Om stöd har beviljats för en bygginvestering är en förutsättning för utbetalning av den sista posten att hela investeringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av understödet. En förutsättning för utbetalning av stöd som beviljats för bostadsbyggande är, i stället för bokföringshandlingar, dock att det visas att byggandet framskridit i enlighet med de godtagbara kostnaderna.

Närmare bestämmelser om grunderna för bedömning av om utgifterna är faktiska, slutliga och verifierbara samt om påvisande av att byggandet framskridit utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om betalningsposterna för investeringsstöd i form av understöd och om fristen för inlämnande av utbetalningsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om blanketter för ansökan, om utbetalning och om handlingar och utredningar som ska fogas till utbetalningsansökan.

61 §
Tillstånd att lyfta lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar på ansökan tillstånd att lyfta det lån som stöds eller dess poster. På ansökan om tillstånd att lyfta lån tillämpas bestämmelserna i 57 § 1 mom. om ansökan om utbetalning. Till ansökan ska fogas de handlingar som avses i 57 § 3 mom. För ansökan om tillstånd att lyfta lån kan det sättas ut en frist som kan förlängas en gång på ansökan som görs innan fristen gått ut. För att fristen ska förlängas ska det finnas ett godtagbart skäl.


70 §
Förmedling av statliga lånemedel

De ändringar i statliga lån som gjorts vid reglering enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller vid reglering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) görs även i skulder mellan kreditinstituten och staten.


73 §
Statens ansvar

En frivillig realisering av den egendom som utgör säkerhet för det statliga lånet så att återkrav av lånet äventyras får genomföras endast med samtycke av närings-, trafik- och miljöcentralen.


89 §
Uppföljning av affärsplaner

För närings-, trafik- och miljöcentralen ska stödtagaren lägga fram utredningar om genomförande av de målsättningar och åtgärder som ingår i en affärsplan.

Närmare bestämmelser om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utredningarna ska presenteras och ges in till närings-, trafik- och miljöcentralen.

91 §
Informationssystem för uppföljning

I informationssystemet för uppföljning kan följande uppgifter registreras om sökande, stödtagare, åtgärder som stöds samt användningen av stöd:


3) uppgifter i affärsplaner och byggnadsplaner,


92 §
Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om stöd har beviljats ska uppgifterna förvaras tio år från utbetalningen av den sista posten eller från det att den sista posten av ett statligt lån eller ett lån som är föremål för räntestöd lyfts, dock så länge som räntestöd betalas. Uppgifter om statsborgen ska förvaras så länge som borgen är i kraft eller, om borgensansvaret har realiserats, så länge regressfordran kan drivas in. Uppgifter om statliga lån ska förvaras så länge som kreditinstitutet har en fordran på låntagaren för ett statligt lån eller, om en kreditgivare har ansökt om en gottgörelse för ett statligt lån hos Landsbygdsverket, till dess att beslutet om ansökan om gottgörelse har vunnit laga kraft. När det är fråga om stöd som ingår i program som delfinansieras av Europeiska unionen ska uppgifterna dessutom förvaras fem år från det att Europeiska kommissionen betalar Europeiska unionens sista finansieringsandel enligt programmet.

94 §
Utförande av inspektioner

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en revisor eller revisionssammanslutning enligt revisionslagen (1141/2015) eller lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015). En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för inspektionen. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På en revisor tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när denne utför en inspektion. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).


Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).

97 §
Stödtagarens anmälningsskyldighet och förhandsbesked

Stödtagaren kan på begäran meddelas ett bindande förhandsbesked om huruvida en planerad åtgärd som gäller det åtagande som avses i 17 § 1 mom., affärsplanen, den näring som idkas eller en förändring eller överlåtelse av den egendom som stöds orsakar en påföljd enligt 95 § 1 mom. eller 96 §. I ansökan ska den fråga specificeras i vilken förhandsbesked söks och den utredning läggas fram som behövs för avgörande av ärendet. Närings-, trafik- och miljöcentralens beslut om förhandsbesked gäller ett år efter det att beslutet meddelades. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan inte avvika från ett förhandsbesked som den har meddelat, om inte stödtagarens åtgärder väsentligt avviker från de åtgärder som stödtagaren angett i ansökan om förhandsbesked eller stödtagaren för att få ett förhandsbesked har angett väsentligt vilseledande eller bristfälliga uppgifter.


111 §
Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren. På Forststyrelsens beslut om särskilda förmåner och i 97 § 2 mom. avsedda beslut om förhandsbesked tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), dock så att ett beslut är avgiftsfritt till den del som det gäller stöd som ingår i särskilda förmåner.

114 §
Tekniskt bistånd

På tekniskt bistånd för verkställighet av stöd enligt denna lag tillämpas vad som föreskrivs om användning av tekniskt bistånd i 65 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling.

117 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

Denna lag tillämpas på de stödsystem som avses i 3 § och som tagits i bruk genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 2 och 8 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (32/2014).

Lagens 11 § 2 mom. tillämpas inte, om inte Europeiska kommissionen har gett sitt samtycke till det.

RP 81/2015
JsUB 12/2015
RSv 115/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.