1652/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) rubriken för 8 § och 8 § 1 mom. samt rubriken för 12 § och 12 § 1 mom., av dem 8 § 1 mom. och 12 § 1 mom. sådana de lyder i lag 483/2015, som följer:

8 §
Ersättning för sjukvård

På ersättning för vård och behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall tillämpas 8 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), med undantag för 48 och 49 §. På ersättning för resekostnader för sjukvård tillämpas 50 § i den lagen.


12 §
Ersättning för rehabilitering

Till en idrottsutövare som i enlighet med 4 § 1 mom. 2 punkten är oförmögen att fortsätta med idrott enligt denna lag ska det som yrkesinriktad rehabilitering betalas ersättning för behövliga och skäliga kostnader för åtgärder som avses i 89 och 90 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för den som får yrkesinriktad rehabilitering tillämpas 91 § i den lagen. På rehabilitering tillämpas dessutom 93—98 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 93/2015
ShUB 19/2015
RSv 94/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.