1614/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 5 § 1 mom. 10 punkten, 40 § 1 mom. 5 punkten och 70 § 1 mom. 3 punkten,

av dem 40 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 941/2013, och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Körkortskategorier

I grupp 1 ingår följande körkortskategorier:


7) T, till vilken hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 40 km/h, motorredskap och snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem,

8) LT, traktorer med en konstruktiv hastighet som överstiger 40 km/h och är högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplade till dem.


För framförande av traktor med en konstruktiv hastighet av över 60 km/h krävs, beroende på dess totalvikt, körrätt för en kategori inom grupp 1 i 1 mom. 5 punkten, eller körrätt för en kategori inom grupp 2 i 2 mom. 1 eller 3 punkten. Om ett släpfordon är kopplat till en sådan traktor som avses i detta moment ska traktorföraren ha körrätt för fordonskombinationer enligt 1 mom. 6 punkten eller 2 mom. 2 eller 4 punkten.

5 §
Ålderskrav

Minimiåldern för körkort är


10) 15 år för kategori T och LT.


40 §
Undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B

På beviljande av undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B tillämpas bestämmelserna i 39 § med följande undantag:


5) den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori A1, A2 eller A för att ge undervisning enligt 24 § 2 mom. 1 punkten ska ha trafiklärartillstånd och behörighet som lärare som ger körundervisning med motorcykel eller någon annan sådan behörighet för att ge körundervisning med motorcykel som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och som har förvärvats genom utbildarutbildning eller likvärdig erfarenhet.


70 §
Temporärt körförbud

En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall:


3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av en sådan överträdelse av villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten som avses i 64 § 2 mom. 2 punkten, eller med stöd av 64 § 2 mom. 3—5 punkten eller 65 §,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar till att köra också en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor /jordbrukstraktor, i transporter som avses i 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015).

RP 84/2015
KoUB 14/2015
RSv 86/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.