1612/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 § 1, 3 och 5 mom., 6 § 2 mom. och 18 § 1 mom., 18 a, 27 a, 28, 34 och 39 §, rubriken för 42 §, 42 § 1 mom., 44 § 3 a mom., 45 § samt 51 a § 1 mom.,

av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordningarna 353/2006 och 1086/2006, 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 544/2003, 3 § 5 mom. sådant det lyder i förordning 291/1998, 6 § 2 mom., 18 § 1 mom. och 27 a § sådana de lyder i förordning 1243/2002, 18 a § och 51 a § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1272/2014, 28 § sådan den lyder i förordning 774/1994, 34 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 291/1998 och 1243/2002, 39 § sådan den lyder i förordning 542/20015, 44 § 3 a mom. sådant det lyder i förordning 356/1996 samt 25 § 2 mom. och 45 § sådan den lyder i förordning 407/2013, som följer:

3 §
Hastighetsbegränsningar för olika fordonskategorier

1. För ett fordon utan släpvagn är den högsta tillåtna hastigheten på väg

a) för paket- och lastbilar (kategori N), specialbilar, samt hus-, lik- och servicebilar i kategori M 80 kilometer per timme,

b) för sådana paketbilar (kategori N1) och specialbilar samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas egenmassa är under 1,8 ton och som tagits i bruk 1981 eller därefter eller vilkas egenmassa är under 1,875 ton och som tagits i bruk 1995 eller därefter dock 100 kilometer per timme,

c) för sådana paketbilar (kategori N1) samt veterinär-, hus-, lik- och servicebilar vilkas totala massa är högst 3,5 ton och vilka är försedda med låsningsfria bromsar och skyddskudde för åtminstone föraren när de säten som godkänts för användning vid körning med en husbil dessutom är försedda med bilbälte, dock 100 kilometer per timme,

d) för bussar (kategori M2 och M3) 80 kilometer per timme, dock 100 kilometer per timme, om bussen vid besiktningen har godkänts för denna hastighet och det inte finns stående passagerare i bussen,

e) för ett motordrivet fordon som har minst en ofjädrad axel 60 kilometer per timme; denna begränsning gäller dock inte en sådan motorcykel som är utan fjädring baktill (kategori L3e och L4e),

f) för en två- eller trehjulig moped samt lätt fyrhjuling 45 kilometer per timme, samt för en moped med låg effekt, en cykel med motor och ett lätt elfordon 25 kilometer per timme vid körning med motor,

g) för motorredskap och terrängfordon 40 kilometer per timme, dock för snöskoter 60 kilometer per timme på snöskoterled,

h) för annan traktor än trafiktraktor och en snabb traktor i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 40 kilometer per timme, 40 kilometer per timme,

i) för en trafiktraktor och för en trafiktraktor som anses vara jordbruks- och skogsbrukstraktor när den används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 50 kilometer per timme,

j) för en snabb traktor i kategori b 60 kilometer per timme, dock för en sådan snabb traktor i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer per timme och som är försedd med låsningsfria bromsar 80 kilometer per timme,

k) för fordon med järnband med metallyta 20 kilometer per timme.


3. Den högsta tillåtna hastigheten för ett motordrivet fordon på väg när ett släpfordon är kopplat till det är

a) för en bil (kategori M och N), motorcykel, trehjuling eller tung fyrhjuling 80 kilometer per timme, dock 60 kilometer per timme för en bil när ett släpfordon som saknar bromsar och har en massa i klassificering som överstiger 0,75 ton är kopplat till den samt 60 kilometer per timme för ett fordon när ett släpfordon som saknar fjädring är kopplat till den,

b) för en två- och trehjulig moped samt lätt fyrhjuling 45 kilometer per timme, dock 25 kilometer per timme för ett fordon med en konstruktiv hastighet på högst 25 kilometer per timme vid körning med motor,

c) för motorredskap och terrängfordon 40 kilometer per timme, dock för snöskoter 60 kilometer per timme på snöskoterled när släpvagnen inte används för persontransport,

d) för annan traktor än trafiktraktor och en snabb traktor i kategori b vars konstruktiva hastighet är högre än 40 kilometer per timme, 40 kilometer per timme,

e) för en trafiktraktor och för en trafiktraktor som anses vara jordbruks- och skogsbrukstraktor när den används för transporter som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 50 kilometer per timme,

f) för en snabb traktor i kategori b 60 kilometer per timme, dock för en sådan fordonskombination med en snabb traktor i kategori b och släpfordonet eller släpfordonen som är alla försedd med låsningsfria bromsar 80 kilometer per timme,

g) för en fordonskombination med järnband med metallyta 20 kilometer per timme,

h) för en traktor när släpvagnen används för persontransport 40 kilometer per timme.


5. När ett motordrivet fordon körs på väg får hastigheten inte överskrida den maximihastighet som en myndighet eller tillverkaren har bestämt med anledning av fordonets konstruktion eller en för fordonets konstruktion eller utrustning överstor last. Med en fordonskombination får man inte överskrida den högsta tillåtna hastigheten för något av fordonen i kombinationen.


6 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

2. Den i vägtrafiklagen föreskrivna skyldigheten att använda skyddshjälm gäller inte

a) förare eller passagerare på trehjulig moped om fordonet är försett med täckt förarhytt,

b) förare eller passagerare på tvåhjulig motorcykel och tvåhjulig moped som är försedd med säkerhetsbälte samt skyddsbåge eller skyddstak, om dessa sitter under skyddsbågen eller skyddstaket,

c) förare av invalidmotorcykel eller invalidmoped,

d) den som utför trafikövervakning, något annat tjänsteuppdrag eller förare eller passagerare på fordon som används i försvarsmaktens verksamhet, om någon annan hjälm än en hjälm som är godkänd för vägtrafik används eller om hjälmen är till förfång i utförandet av uppdraget,

e) en besiktningsförrättare som utför kontroll av en motorcykel och moped,

f) förare eller passagerare på snöskoter eller terrängfordon och traktor med styrstång och sadelformad sits vid ren- eller skogsskötsel, i energiöverföringsarbeten eller telenätverksarbeten eller vid nätgranskning,

g) passagerare i en täckt släpvagn till en snöskoter,

h) förare eller passagerare på museimotorcykel, museimoped och museisnöskoter under ett arrangerat körevenemang,

i) den som framför en cykel med elmotor som är utrustad med pedaler och som klassificeras som moped, om föraren använder en hjälm avsedd för cyklister och om cykelns massa i körklart skick är högst 35 kilogram och motorns nominella effekt är högst 1 kilowatt.

18 §
Däck och slirskydd på fordon i kategori L och på deras släpvagnar

1. Djupet på slitbanans huvudspår ska vara minst 1,0 millimeter. På framhjulet till motorcyklar och trehjulingar får inte användas däck vilkas obalans kan störa styrningen.


18 a §
Slirskydd för cyklar, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar, lätta elfordon samt på fordon som dras av djur

Däck på cyklar, cyklar med motor, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar, lätta elfordon samt på fordon som dras av djur får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan.

25 §
Andra huvudmått

2. Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, samt på en buss är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en buss som är registrerat som museifordon och som används i trafik högst 50 dagar per kalenderår är dock 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,55 meter.


27 a §
Huvudsakliga dimensioner för motorcykel, moped, trehjuling, tung fyrhjuling samt lätt fyrhjuling

De största tillåtna huvudsakliga dimensionerna för motorcyklar, mopeder, trehjulingar, tunga fyrhjulingar samt lätta fyrhjulingar är följande:

a) längd 4,00 m
längden på fordon i kategori L6e-B dock 3,00 m
längden på fordon i kategori L7e-C dock 3,70 m
b) bredd 2,00 m
bredden på tvåhjuliga mopeder dock 1,00 m
bredden på fordon i kategori L6e-B och L7e-C dock 1,50 m
c) höjd 2,50 m
28 §
Bredd på cykel, cykel med motor och lätt elfordon

Med avvikelse från bestämmelsen i 25 § 2 mom. är den största tillåtna bredden på en högst tvåhjulig cykel 0,80 meter, på en tvåhjulig cykel med motor dock 1,00 meter. För en flerhjulig cykel är den största tillåtna bredden 1,25 meter. Maximibredden på ett lätt elfordon är 0,8 meter.

34 §
Koppling av släpvagn till två- eller trehjuliga fordon eller med dessa jämförbara fyrhjuliga fordon

1. Till en motorcykel, en moped, en trehjuling samt en tung fyrhjuling och en lätt fyrhjuling får kopplas en enaxlad släpvagn vars totalmassa inte överskrider den av tillverkaren tillåtna massan. Kopplingsmassan får dock inte överskrida hälften av dragfordonets olastade massa. Släpvagnens största tillåtna bredd är 1,50 meter eller, om dragfordonet är bredare än detta, dragfordonets bredd.

2. Till en cykel och ett lätt elfordon får kopplas en släpvagn, vars bredd är högst 1,25 meter och kopplingsmassa högst 50 kilogram. Kopplingsmassan får vara större än detta, om dragfordonet är anpassat för att dra en tyngre släpvagn och släpvagnens manövreringsförmåga med denna massa har säkerställts med släpvagnens bromsanordning eller i enlighet med andra särskilda krav som släpvagnens eller dragfordonets tillverkare har utfärdat.

39 §
Persontransport med vissa fordon i klass L

1. Med motorcykel som inte är försedd med sidvagn får transporteras högst en passagerare. En förutsättning för persontransport är dock att det för passageraren finns en lämplig sits och fotstöd. I sidvagnen till en motorcykel med sidvagn får högst två passagerare transporteras.

2. Med tvåhjulig moped får transporteras en (1) passagerare på en plats reserverad för passagerare, om fordonet enligt en anteckning i fordonstrafikregistret är avsett för transport av passagerare eller ett högst tio år gammalt barn, om det finns en lämplig sits och behövliga fotskydd för barnet.

3. Med trehjulig moped, trehjuling, lätt fyrhjuling och tung fyrhjuling får transporteras högst det antal passagerare som antecknats i registret.

4. I fråga om förare, passagerare och gods i ett fordon som är avsett för persontransport får den sammanlagda massan inte överskrida

a) 325 kilogram för tvåhjuliga mopeder, trehjuliga mopeder för passagerarbefordran, lätta fyrhjulingar för väg eller lätta mopedbilar för passagerarbefordran,

b) 1 000 kilogram för trehjulingar,

c) 525 kilogram för tunga fyrhjulingar för väg, tunga terränggående fyrhjulingar och tunga mopedbilar för passagerarbefordran.

42 §
Persontransport med cykel och lätt elfordon

1. Med cykel eller lätt elfordon får inte transporteras flera personer än vad de är konstruerade för. I fråga om förare, passagerare och gods på en cykel och lätt elfordon får den sammanlagda massan inte överstiga 250 kg.


44 §
Persontransport i släpvagns lastutrymme

3 a. Med släpvagn till cykel och lätt elfordon får den som har fyllt femton år transportera ett högst tio år gammalt barn och den som har fyllt arton år två högst sexåriga barn. Transport av barn i släpvagn är dock tillåten endast om släpvagnen har en för barnet lämpad sits samt ändamålsenlig konstruktion och ändamålsenliga skydd som hindrar barnet från kontakt med släpvagnens rörliga delar samt med vägen. Cykeln ska dessutom ha två separata bromsanordningar.


45 §
Godstransport

1. Ett fordon får inte lastas så att lasten i sidled skjuter ut över fordonets karosseri eller lastutrymme. Om det inte finns någon lastkorg på fordonet får lasten i lastutrymmet överskrida fordonets bredd, mätt vid fordonets framaxel, med högst 0,35 meter. Begränsningen tillämpas dock inte vid transport av båtar.

2. Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta ut högst en meter över den yttersta punkten av fordonets framdel och högst två meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel.

3. Massan av gods som transporteras på en personbils (kategori M1) tak får, inom ramen för den tillåtna massan för bilen, uppgå till högst 10 procent av bilens egenmassa.

4. Med tvåhjulig cykel får transporteras högst 50 kilogram gods och med cykel med minst tre hjul högst 100 kilogram gods. Den sammanlagda massan av personer och gods på en cykel som är avsedd för godstransport får dock uppgå till den av tillverkaren tillåtna totalmassan, men dock högst 250 kilogram. Manövreringsförmåga av en cykel och dess släpvagn som är avsedd för godstransport ska säkerställas med extra hjul eller bromsanordningar eller med andra lösningar som tillverkaren tillhandahåller.

5. Motorredskap får inte, med undantag för transporter med släpvagn som avses i 36 § 1 mom., användas för andra transporter än sådana som ska utföras på själva arbetsplatsen och föranleds av motorredskapets egentliga bruksändamål.

6. I fråga om personer och gods på ett lätt elfordon får den sammanlagda massan uppgå till den av tillverkaren angivna högsta tillåtna massan, men dock högst 250 kilogram.

7. I fråga om personer och gods får den sammanlagda massan inte överskrida den av tillverkaren angivna högsta tillåtna massan. I fråga om personer och gods i ett fordon som är avsett för godstransport får den sammanlagda massan dock inte överskrida

a) 375 kilogram för trehjuliga mopeder för godsbefordran eller lätta mopedbilar för godsbefordran,

b) 675 kilogram för tunga fyrhjulingar för väg och tunga terränggående fyrhjulingar,

c) 1075 kilogram för nyttotrehjulingar och tunga mopedbilar för godsbefordran.

51 a §
Skylt för långsamtgående fordon

1. Då en trehjulig moped, en lätt fyrhjuling vars bredd är större än 1,00 meter, en traktor vars konstruktiva hastighet är högst 50 kilometer per timme eller ett motorredskap med en konstruktiv hastighet om högst 50 kilometer per timme och en egenmassa som överskrider 0,5 ton körs på väg ska de vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon. Även en lätt fyrhjuling vars bredd är högst 1,00 meter eller ett motorredskap vars egenmassa högst 0,5 ton eller något annat fordon vars konstruktiva hastighet enligt bestämmelser och föreskrifter inte får överstiga 50 kilometer per timme får förses med denna skylt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På fordon som användes i trafik när denna förordning trädde i kraft kan trots 27 a § de maximidimensioner tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överingenjör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.