1583/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga (460/1988) 8 § 2 mom.,12 § 1 mom., 13 §, 15 § 1 mom. samt 16, 17 och 20 §,

av dem 8 § 2 mom. och 16 § sådana de lyder i riksdagens beslut 1175/1997, 12 § 1 mom. och 20 § sådana de lyder i riksdagens beslut 612/2007, 13 § sådan den lyder i riksdagens beslut 929/2005 och 15 § 1 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 1100/2000, som följer:

8 §

Om riksdagens budget har ändrats ska den detaljerade indelningen ändras utan dröjsmål.


12 §

Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltnings- och serviceavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt. Riksdagens justitieombudsmans kanslis betalningsrörelse och bokföring samt uppgifter som gäller löneutbetalning sköts av förvaltningsoch serviceavdelningen vid riksdagens kansli på det som närmare föreskrivs i riksdagens räkenskapsreglemente.


13 §

Kanslikommissionen kan lägga ut ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter på statens servicecentral för att skötas på det sätt som bestäms i ett serviceavtal samt mot redovisning till förvaltnings- och serviceavdelningen överföra betalningen av vissa utgifter eller uppbörden av inkomster på ett ämbetsverk eller en inrättning vid riksdagen.

15 §

Riksdagens kansli har för sin betalningsrörelse ett inkomstkonto och ett utgiftskonto samt andra bankkonton i enlighet med vad som föreskrivs i räkenskapsreglementet. Statens servicecentral sköter täcknings- och tömningsöverföringarna.


16 §

Löner och arvoden i riksdagen ska räknas och betalas ut samt lönebokföringen skötas av statens servicecentral med ett löneräkningssystem enligt ett serviceavtal, om inte något annat förfarande är motiverat och kanslikommissionen beslutar något annat.

17 §

Statens serviciecentral ska sköta bokföringen av riksdagens nationalegendom och inventarier. Närmare anvisningar om bokföringen och gränsvärden för egendomen samt om uppföljningen ges i riksdagens räkenskapsreglemente.

20 §

Ledningen för riksdagens kansli och ledningen för riksdagens justitieombudsmans kansli ska ordna den interna kontrollen och svara för att den är korrekt och tillräcklig, enligt vad som bestäms närmare i riksdagens räkenskapsreglemente.

Internrevisionen vid riksdagens kansli ska utvärdera kansliets interna tillsyn med hänsyn till om den är tillräcklig, tillförlitlig och fungerande.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2016.

TKF 2/2015
FiUB 17/2015
RSk 27/2015

Helsingfors den 17 december 2015

På riksdagens vägnar


Maria Lohelatalman


Seppo Tiitinengeneralsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.