1579/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) tillstånd, anmälningar, besiktningar, räddningsplaner, examina och kompetensprov, behörighetsintyg och andra intyg, överföringsintyg, säkerhetsrapporter, bekräftelser, godkännanden och ändringar som nämns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) hantering och upplagring av farliga kemikalier,

b) produkter som hänför sig till farliga kemikalier,

c) installations-, service- och besiktningsrörelser för anläggningar som hänför sig till farliga kemikalier,

d) tillverkning, upplagring, import och förflyttning av explosiva varor,

e) pyrotekniska artiklar,

f) tillverkning och import av fyrverkeripjäser och verksamhet som hänför sig till fyrverkeripjäser,

g) arrangerande av fyrverkeri,

h) besiktningsorgan,

2) behandling av utvärderingar, godkännanden, tillstånd, ömsesidiga erkännanden och anmälningar som nämns i kemikalielagen (599/2013) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, nedan biocidförordningen, och i bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, verifiering av behörighet och ändringar, när de gäller 

a) verksamma biocidämnen,

b) biocidprodukter,

c) uppgifter som har lämnats i enlighet med 22 § i kemikalielagen,

3) behandling av ansökningar och anmälningar som nämns i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, när de gäller

a) utvärdering av ett verksamt ämne,

b) tillstånd för ett växtskyddsmedel eller översyn av klassificering,

c) tillstånd för försök i forsknings- och utvecklingssyfte,

d) godkännande av en institution som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten av växtskyddsmedel,

e) godkännande av en anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt godkännande av utbildningsprogrammet,

f) godkännande av en anordnare av examen gällande hantering och användning av växtskyddsmedel,

g) godkännande av en testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel,

4) behandling av ansökningar om undantag som nämns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel,

5) behandling av ansökningar om undantag som nämns i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005),

6) godkännanden, tillstånd, anmälningar, kompetensprov, intyg, beslut, fastställande och justering av brytningsersättning, besiktningar samt överföringar, ställande av säkerhet och ändringar som nämns i gruvlagen (621/2011) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) förbehåll,

b) malmletning,

c) guldvaskning,

d) gruvdrift,

e) gruvsäkerhet,

7) godkännanden och anmälningar som nämns i lagen om mätinstrument (707/2011) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) besiktningsorgan,

b) servicefirmor,

c) flaskor som tjänar som mätbehållare,

8) godkännanden och anmälningar som nämns i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) stämplar som ska användas i ädelmetallarbeten,

b) kontrollorgan,

9) godkännanden, tillstånd, anmälningar och ändringar som nämns i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller

a) besiktningsorgan,

b) tryckbärande anordningar,

10) sådana utnämningar av ett bedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en besiktningsman, visande av behörighet, anmälningar, beviljande av certifieringsrätt, fastställande av krav samt ändringar och återkallelser av dessa som nämns i elsäkerhetslagen (410/1996) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) arbeten inom elbranschen,

b) ibruktagande och användning av elanläggningar,

c) elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet,

d) hissar och med dem jämförbara lyft- och förflyttningsanordningar för personbefordran,

11) sådana godkännanden, tillstånd, ändringar, klassificeringar och godkännanden av klassificeringar som nämns i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) besiktningsorgan,

b) andra förpackningar och tankar än sådana som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen,

c) klassificering av farliga ämnen,

12) godkännanden, ändringar och återkallanden som nämns i containerlagen (762/1998) och i förordningar som utfärdats med stöd av den till den del de gäller besiktningsorgan,

13) anmälningar och ändringsanmälningar, godkännanden, intyg och förnyanden av intyg som nämns i miljöskyddslagen (527/2014) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, när de gäller

a) anordnande av ett behörighetsprov inom branscherna för släckanläggningar, högspänningsbrytare och luftkonditioneringsanläggningar i fordon,

b) underhåll och avfallshantering av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, släckanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar i fordon och högspänningsbrytare samt tillvaratagande av lösningsmedel,

14) godkännanden, anmälningar, examina och prov, behörighetsintyg, förnyanden och ändringar som nämns i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007), när de gäller

a) fast installerbara branddetektorer och liknande system, automatiska släckanläggningar samt rörelser som installerar och underhåller dessa anläggningar och system,

b) handbrandsläckare och rörelser som underhåller och besiktar dem,

c) bedömningsorgan som bedömer överensstämmelsen med kraven i fråga om anordningarna inom räddningsväsendet,

d) besiktningsorgan som besiktar branddetektorer och automatiska släckanläggningar,

15) beslut och utlåtanden enligt lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005), till den del de gäller ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning.

3 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

För de prestationer som nämns i 2 § tar Säkerhets- och kemikalieverket ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning. Avgifterna baserar sig på självkostnadsvärdet. Då arbetstiden utgör grund för avgiften, är minimidebiteringen en timme. En tilläggsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för varje påbörjad timme.

För besiktning som blivit annullerad på grund av bristfällig beredning, tas ut en avgift som motsvarar arbetsinsatsen enligt en timbaserad tilläggsavgift. För behandling av en anmälan eller ansökan som återtagits eller annars förfallit eller avbrutits, tas det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar arbetsinsatsen. För beslut och besiktningar som leder till avslagsbeslut tas avgiften ut till fullt belopp.

För en prestation kan tas ut en förskottsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna för avgiftstabellen i bilagan till denna förordning. I fråga om en förskottsavgift som har betalats för en ansökan som har återtagits eller på grund av bristfälligt material har avslagits återbetalas en andel som inte motsvarar arbetsinsatsen.

Avgiften för en prestation som nämns i 2 § 2 punkten kan helt eller delvis efterskänkas, om användningen av kemikalien eller biocidprodukten är obetydlig eller om avgiften av någon annan orsak kan anses vara oskälig med stöd av 54 § 2 mom. i kemikalielagen.

I avgiften för en prestation som nämns i 2 § 3 punkten underpunkt b beaktas dessutom de rabatter som avses i 46 § 2 mom. i lagen om växtskyddsmedel.

Avgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har betalat för de varor och tjänster som verket har köpt av andra för utförandet av en prestation samt eventuella anmälnings- och kungörelseavgifter tas ut separat till fullt belopp. Dessutom tas för handläggningen ut en avgift, som utgör hälften av den gällande timavgiften.

För utvidgning av kompetensområdet för ackrediteringen, ändring eller förnyad ackreditering tas inte ut någon ansökningsavgift. För avbruten bedömning debiteras de kostnader som har uppstått. I samband med den avgift som tas ut för teknisk bedömning som hör till ackrediterings- och bedömningstjänsterna tas inte ut någon handläggningsavgift.

Säkerhets- och kemikalieverket beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Säkerhets- och kemikalieverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) utredningar, undersökningar och utlåtanden som baserar sig på beställning eller uppdrag,

2) användning av personalen för utbildnings- eller planeringsuppgifter eller andra expertuppgifter utanför ämbetsverket, med undantag av sådana fall där skötseln av uppgifterna direkt stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster samt Ackrediteringstjänsten FINAS utbildningstjänster,

4) publikationer,

5) försäljning av annonsutrymme i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter,

7) användning av lokaler och utrustning som innehas av ämbetsverket samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

9) sändning och postning av dokument och annat material som baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset på dem, samt

10) övriga särskilt beställda eller överenskomna tjänster.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2018.

Om en prestation gäller ett ärende som är anhängigt vid Säkerhets- och kemikalieverket när denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de avgifter som gällde då ärendet anhängiggjordes.

Helsingfors den 17 december 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Industriråd
Tapani Koivumäki

Bilaga

AVGIFTSTABELL
Säkerhets- och kemikalieverkets avgifter fr.o.m. 1.1.2016 Grundavgift, € Tilläggsavgift,€/h Maximiavgift för prestationen, €
1 Hantering av farliga kemikalier och flytgas
1.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Produktionsanläggning, tillstånd 2 000 95
Produktionsanläggning, ändring 370 95
Säkerhetsrapport 960 95
Säkerhetsrapport, ändring 95
Räddningsplan 335 95
Annat tillstånd, utlåtande eller motsvarande 95
Kompetensprov för driftsövervakare 165
Godkänd rörelse 200
Godkänd rörelse, ändring 60
Kompetensprov, gasinstallationer 165
1.2 Besiktningar
Produktionsanläggning, ibruktagningsbesiktning 1 540 95
Produktionsanläggning, periodisk besiktning 1 540 95
Annan besiktning 360 95
2 Naturgas
2.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Upplagring av naturgas 2 000 95
Transport- och distributionsrörsystem för naturgas 780 95
Driftrörsystem för naturgas 335 95
Rörsystem för naturgas, ändring 155 95
Kompressorstation 335 95
Tryckreduceringsstation 335 95
Säkerhetsrapport 780 95
Säkerhetsrapport, ändring 95
Räddningsplan 335 95
Annat tillstånd, utlåtande eller motsvarande 95
Kompetensprov för driftsövervakare 165
Anmälan om driftsövervakare 75
Installationsföretag för plaströrsystem för naturgas 200
Installationsföretag för plaströrsystem för naturgas, ändring 60
3 Kemikaliecisterner
3.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Godkännande av lagercisterner för farliga kemikalier 155 95
4 Tillverkning och hantering av explosiva varor
4.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Tillverkning av explosiva varor i produktionsanläggning 1 100 95
Tillverkning av explosiva varor i produktionsanläggning, ändring 370 95
Upplag för explosiva varor, permanent 335 95
Upplag för explosiva varor, tillfälligt 155 95
Upplag för explosiva varor i butikslokal 155 95
Upplag för explosiva varor, ändring 155 95
Tillverkning av explosiv vara med mobilt aggregat 360 95
Tillverkning av explosiv vara med mobilt aggregat, ändring 190 95
Arrangerande av fyrverkerier 335 95
Överföringsintyg för explosiva varor 75
Säkerhetsrapport 960 95
Säkerhetsrapport, ändring 95
Räddningsplan 335 95
Annat tillstånd, utlåtande eller motsvarande 95
Kompetensprov, sektorn för explosiva varor 90
4.2 Besiktningar
Ibruktagningsbesiktning, fabrik för explosiva varor 1 540 95
Ibruktagningsbesiktning, upplag för explosiva varor 360 95
Ibruktagningsbesiktning, upplag i butikslokal 165 95
Besiktning av mobilt aggregat 360 95
Periodisk besiktning, fabrik för explosiva varor 1 540 95
Periodisk besiktning, upplag för explosiva varor 165 95
Besiktning av upplag i butikslokal 165 95
5. Explosiva varor, produkter
5.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Importlicens 155 95
Unik identifiering av explosiv vara 380
Tillstånd, utlåtande eller liknande 95
6 Biocider(artikelhänvisningarna hänför sig till biocidförordningen (EU) nr 528/2012)
6.1 Ansökan om godkännande av verksamt ämne
Utvärdering av verksamt ämne och representativ produkt för den första produkttypen 138 000 95 338 000
Utvärdering av verksamt ämne när det är fråga om mikroorganism (art. 8) 69 000 95 169 000
Utvärdering av verksamt ämne och representativ produkt för de följande produkttyperna 46 000 95 69 000
Förnyat godkännande för den första produkttypen
omprövning 138 000 95 338 000
begränsad extra utvärdering 34 500 95 138 000
Förnyat godkännande för de följande produkttyperna
omprövning 46 000 95 69 000
begränsad extra utvärdering 11 500 95 46 000
Utvärdering av verksamt ämne i samband med godkännande för bilaga I till biocidförordningen 30 000 95 69 000
Utvärdering av annan ändring av ett godkännande av verksamt ämne än tillägg av en produkttyp 9 600 95 69 000
Utvärdering av kärnämnet för ett verksamt ämne och/eller utvärdering av verksamt ämne, kärnämne och kombination av metoder 9 600 95 96 000
6.2 Tillstånd för produkt
Tillstånd som referensmedlemsstat för produkt* 30 000 95 96 000
Tillstånd som referensmedlemsstat för produkt, när produkten och de föreslagna användningsområdena har utvärderats i samband med utvärderingen av det verksamma ämnet* 9 600 95 19 200
Förnyat produktgodkännande som referensmedlemsstat*
omprövning 22 500 95 72 000
begränsad extra utvärdering 7 500 95 72 000
Produktutvärdering som utvärderingsansvarig myndighet i samband med unionstillstånd* 27 000 95 76 000
Tillfälligt tillstånd för produkt (art. 55.2)* 30 000 95 96 000
Tillfälligt tillstånd för produkt, när produkten och de föreslagna användningsområdena har utvärderats i samband med utvärderingen av det verksamma ämnet* 9 600 95 19 200
Ömsesidigt erkännande av en produkt och en produktfamilj 6 000 95 12 000
Förnyat omsesidigt erkännande av en produkt och en produktfamilj 3 000 95 6 000
Godkännande av en produkt i enlighet med det förenklade godkännadeförfarandet (art. 26)* 4 800 95 9 600
Godkännande av en produkt i enlighet med det förenklade godkännandeförfarandet (art. 26), när produkten och de föreslagna användningsområdena har utvärderats i samband med utvärderingen av det verksamma ämnet* 1 500 95 3 000
Förnyat godkännande av en produkt i enlighet med det förenklade godkännadeförfarandet*
omprövning 2 400 95 4 800
begränsad extra utvärdering 480 95 2 400
Tillstånd för en likadan produkt (kommissionens förordning (EU) 414/2013)* 1 500 95 3 000
6.3 Tilläggsåtgärder(tilläggsavgifter som hänför sig till punkt 6.2 i avgiftstabellen)
Utvärdering av ett ämne i produkten som inger betänkligheter 24 000 95 48 000
Ordinarie jämförande produktutvärdering som referensmedlemsstat 6 000 95 48 000
Jämförande produktutvärdering i samband med ömsesidigt erkännande 1 500 95 9 600
Utvärdering av de högsta resthalterna från en produkt 4 800 95 9 600
Utvärdering som referensmedlemsstat för produkt (t.ex. produkt som innehåller flera verksamma ämnen eller utvärdering av flera produktgrupper) 1 500 95 24 000
6.4 Anmälningar
Anmälan om tillhandahållande på marknaden av produkter som godkänts i enlighet med det förenklade produktgodkännandeförfarandet (art. 27.1) 960
Anmälan om utsläppande på marknaden av en produkt som hör till en biocidproduktfamilj (art. 17.6) 1 500 95 3 000
Anmälan om försöksverksamhet (art. 56.2) 700 95 3 000
6.5 Tillstånd till undantagsanvändning av en produkt (art. 55.1) 2 900 95 5 800
6.6 Parallellhandelstillstånd (art. 53) 1 600
6.7 Ändring som gäller tillstånd(om ändringar som gäller godkända biocidprodukter - enligt definitionerna i förordning (EU) nr 354/2013) (gäller punkt 6.2)
större ändring 45 % av grund-avgiften* 95 grundavgift
mindre ändring 10 % av grund-avgiften 95 50 % av grund-avgiften
administrativ ändring 250 95 3 000
7 Biocidprodukter, utbildning, examen och register enligt 5 och 6 kap. i kemikalielagen
7.1 Godkännande av en produkt 5 700 95 11 000
7.2 Bestämning av produktfamilj 250 95 2 200
7.3 Godkännande av en produkt som omfattas av bestämningen av produktfamilj 250 95 2 200
7.4 Godkännande av en identisk produkt
binamn 250
parallellprodukt eller liknande 740 95 2 900
7.5 Prov med en produkt 700 95 3 000
7.6 Förnyat godkännande av en produkt 50 % av grund-avgiften 95 grundavgift
7.7 Väsentlig ändring av ett beslut (t.ex. utvidgning av användningsområdet, väsentlig ändring av sammansättningen eller behandlingssättet) 50 % av grund-avgiften 95 grundavgift
7.8 Mindre ändring av ett beslut (t.ex. ändringar i klassificeringen och märkningarna) 10 % av grund-avgiften 95 50 % av grund-avgiften
7.9 Ändring av ett beslut av teknisk eller motsvarande orsak (t.ex. ändring av produktens namn, ny sökande) 250
7.10 Utbildning, examina och registreringar som gäller skadedjursbekämpning
godkännande av producent och utbildningsprogram för utbildning i skadedjursbekämpning 400
godkännande av examinator 400
införande av skadedjursbekämpningsbehörighet i examens- och företagsregistret 100
införande av avläggande av specialexamen i examens- och företagsregistret 100
införande av verksamhetsutövare i examens- och företagsregistret 100
8 Växtskyddsmedel(artikelhänvisningarna hänför sig till växtskyddsmedelsförordningen (EU) nr 1107/2009)
8.1 Ansökan om godkännande av verksamt ämne (art. 7, 8, 9, 11, 14, 15)
Biologiska verksamma ämnen 105 000 95 150 000
Kemiska verksamma ämnen 210 000 95 300 000
Omprövning av verksamt ämne (art. 14,15) 20 000 95 150 000
Extra utvärdering av verksamt ämne 95
Agerande som medrapportör 95
Utvärdering av ett verksamt ämnes motsvarighet 2 800 95 10 000
8.2 Tillstånd för preparat
Zonutvärdering, Finland som rapportör (art. 28, 36.1) 60 000 95 85 000
Zonutvärdering, Finland som rapportör, exempelpreparat i bedömning av verksamt ämne (art. 28, 36.1) 25 000 95 60 000
Zonutvärdering, Finland icke som rapportör (art. 28, 36.2) 6 000 95 15 000
Ömsesidigt tillstånd (art. 40) 6 000 95 15 000
Tillfälligt tillstånd (art. 30) 20 000 95 30 000
Preparat som huvudsakligen är avsett för användning i annat syfte än som växtskyddsmedel eller lågriskpreparat (art. 47) 4 000 95 10 000
Nödsituationer på växtskyddsområdet (120 dygn) (art. 53) 1 100
Preparat som är färdigt utspätt 2 500 95 15 000
Identiskt preparat 1 100
Tillstånd för parallellpreparat (art. 52) 1 100
Utvärdering av tilläggsundersökningar 95
8.3 Förnyat tillstånd för preparat
Zonutvärdering, Finland som rapportör (art. 28, 36.1, 43) 45 000 95 85 000
Zonutvärdering, Finland som rapportör, exempelpreparat i bedömning av verksamt ämne (art. 28, 36.1, 43) 25 000 95 60 000
Zonutvärdering, Finland icke som rapportör (art. 28, 36.2, 43) 6 000 95 15 000
Ömsesidigt tillstånd (art. 40) 6 000 95 15 000
Preparat som huvudsakligen är avsett för användning i annat syfte än som växtskyddsmedel eller lågriskpreparat (art. 47) 1 100 95 10 000
Preparat som är färdigt utspätt 2 500 95 15 000
Identiskt preparat 1 100
Tillstånd för parallellpreparat (art. 52) 1 100
På basis av dokument 2 300
Utvärdering av tilläggsundersökningar 95
Förlängning av tillstånd (art. 43.6) 1 100
8.4 Utvidgning av användningen
Flera användningsändamål (art. 33) 3 000 95 40 000
Enskilt användningsändamål (art. 33) 1 100 95 20 000
Begränsat användningsändamål (art. 51) 1 100
8.5 Ändring som gäller tillstånd
Liten ändring, t.ex. ändring av tillståndshavare eller tillverkningsort, om något annat medlemsland har gjort utvärderingen (art. 45) 250
Stor ändring, t.ex. utvärdering av en ändring av sammansättningen eller av ny tillverkningsort för det verksamma ämnet (art. 44, 45) 2 300
8.6 Översyn av klassificeringen i enlighet med CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008)
Beslut om översyn av klassificeringen/preparat 570 95 2 300
8.7 Tillstånd för försök i forsknings- och utvecklingssyfte (art. 54)
Försöksruta/preparat 300
Odlingsförsök/preparat 700
8.8 Institution som testar biologisk effektivitet och användbarhet
Godkännande 3 500
Förnyat godkännande 1 300
Kontrollavgift/gång 600
8.9 Utbildning, examen och utrustning för utspridning
Godkännande av en anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt godkännande av utbildningsprogrammet 400
Godkännande av en anordnare av examen gällande växtskyddsmedel 400
Godkännande av en testare av utrustning för spridning av växtskyddsmedel 150
9 Tvätt- och rengöringsmedel
Behandling av ansökan om undantag 7 670
10 Produkt-VOC
Behandling av ansökan om undantag 320
11 Kemikalieproduktregistret; behandling av anmälningar
1—200 anmälningar av en verksamhetsutövare 38/st./år
Den del av anmälningarna av en verksamhetsutövare som överstiger 200 st. 19/st./år
12 Gruvor
12.1 Förbehållsbeslut
Förbehållsbeslut
areal < 100 km2 1 200 95
areal ≥100 km2 2 200 95
Förfall av ett förbehållsbeslut 500
12.2 Malmletning
Malmletningstillstånd
< 1000 ha 3 000 95
1001 - 2000 ha 6 000 95
2001 - 4000 ha 8 000 95
> 4000 ha 10 000 95
Förlängning av giltighetstiden för ett malmletningstillstånd 3 000 95
Förlängning av giltighetstiden för ett malmletningstillstånd 1 500
Ändring av malmletningstillstånd
liten ändring 750
väsentlig ändring 2 000
Beslut om verkställande av ett beslut trots ändringssökande (separat beslut) 1 000 95
12.3 Guldvaskning
Guldvaskningstillstånd 700
Förlängning av giltighetstiden för ett guldvaskningstillstånd 550
Ändring av ett guldvaskningstillstånd 300
Förfall av ett guldvaskningstillstånd 300
12.4 Gruvdrift
Gruvtillstånd 6 000 95
Översyn av bestämmelserna i ett gruvtillstånd 3 000 95
Översyn av bestämmelserna om utmål, guldvaskning 500 95
Förlängning av giltighetstiden för ett gruvtillstånd 3 000 95
Upphörande av gruvdrift 6 000 95
Upphörande av utmål, guldvaskning 500 95
Fastställande av brytningsersättning för metallmalm 1 000 95
Fastställande eller justering av brytningsersättning för någon annan gruvmineral än metallmalm 1 000 95
Beslut om verkställande av ett beslut trots ändringssökande (separat beslut) 1 000 95
Ställande av säkerhet samt utfärdande av sådana föreskrifter för utmål som behövs med tanke på enskilda och allmänna intressen 475 95
12.5 Överföring eller pantsättning av ett tillstånd, andra beslut
Överföring av ett tillstånd (utom för guldvaskning) 1 500 95
Överföring av guldvaskningstillstånd eller överföring av utmål där det enbart bedrivs guldvaskning 495 95
Pantsättning av tillstånd 500 95
Rättelse av en förseelse eller försummelse (förvaltningstvång) 500 95
Annat beslut 495 95
12.6 Gruvsäkerhet
Intyg över godkänt prov avlagt av den ansvarige 165
Gruvsäkerhetstillstånd 2 010 95
Översyn av bestämmelserna i ett gruvsäkerhetstillstånd 480 95
Förlängning av giltighetstiden för ett gruvsäkerhetstillstånd 290 95
Förfall av ett gruvsäkerhetstillstånd 480 95
Ändring av ett gruvsäkerhetstillstånd 480 95
Gruvsäkerhet, idrifttagningsbesiktning 1 540 95
Gruvsäkerhet, återkommande besiktning 1 540 95
Godkännande av ett besiktningsorgan 335 95
Beslut om verkställande av ett beslut trots ändringssökande (separat beslut) 1 000 95
13 Mätinstrument
Tillstånd, utlåtande eller liknande 95
Godkännande av en servicefirma 530
14 Ädelmetallarbeten
Registrering 170
Ändring i beslut om godkännande av namnstämpel 110
Bekräftelse av registrering av namnstämpel 110
Tillstånd, utlåtande eller liknande 95
15 Tryckbärande anordningar
Tillstånd, utlåtande eller liknande 95
16 Elanläggningar och hissar samt jämförbara lyft- och flyttningsanordningar
Anmälan om anläggning 100
Anmälan om anläggning, ändring 60
Elanläggning, utlåtande eller liknande 155 95
Hiss, utlåtande eller liknande 155 95
Entreprenadsanmälan 100
Entreprenadsanmälan, ändring 60
Entreprenadsanmälan, objektbestämd 60
Certifieringsrätt för eget arbete 200 95
Anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie 845
Hissäkerhetsexamen 165
17 Transport av farliga ämnen
Godkännande av klass för explosiv vara 410 95
Godkännande av klass för fyrverkeripjäs 155 95
Tillstånd, utlåtande eller liknande 95
18 Miljöfarliga ämnen
Kylanläggningrörelse, intyg 150
Kylanläggningsrörelse, ändringsanmälan 75
Kylbranschen, behörighetsintyg eller ändring av det 75
Kylbranschen, godkännande av behörighetsprovanordnare 400
19 Anordningar inom räddningsväsendet
19.1 Brandlarmanläggningar
Installations- och servicerörelse, anmälan 200
Installations- och servicerörelse, ändringsanmälan 60
Behörighetsintyg och dess förnyande 60
19.2 Släckningsanordningar
Installations- och servicerörelse, anmälan 200
Installations- och servicerörelse, ändringsanmälan 60
Behörighetsintyg och dess förnyande 60
19.3 Handbrandsläckare
Service- och besiktningsrörelse, anmälan 200
Service- och besiktningsrörelse, ändringsanmälan 60
Behörighetsintyg och dess förnyande 60
20 Besiktningsverksamhet
Besiktningsorgan, godkännande 335 95
Besiktningsorgan, ändring 95
Auktoriserad besiktningsman, godkännande 335 95
Auktoriserad besiktningsman, ändring 95
Besiktningsrörelse 200 95
21 Ackrediterings- och bedömningstjänster
21.1 Laboratorier, kontrollorgan och arrangörer av jämförelsemätningar
Ackreditering och bedömning
Ansökningsavgift 690
Ackreditering och bedömning
Prisklass L1 2 300 119
Prisklass L2 3 190 119
Prisklass L3 4 110 119
Prisklass L4 5 050 119
Teknisk bedömning och/eller utomstående expert fall för fall
Beslutsfattande 119
Upprätthållande av ackreditering
Årsavgift
Prisklass L1 1 350
Prisklass L2 1 880
Prisklass L3 2 450
Prisklass L4 3 030
Prisklass L5 3 700
Prisklass L6 4 300
Prisklass L7 4 900
Prisklass L8 5 500
Prisklass L9 6 100
Prisklass L10 6 700
Prisklass L11 7 500
Prisklass L12 8 300
Prisklass L13 9 200
Prisklass L14 10 200
Prisklass L15 11 200
Prisklass L16 12 300
Prisklass L17 13 300
Prisklass L18 14 300
Prisklass L19 15 300
Prisklass L20 16 300
Bedömning 119
Teknisk bedömning och/eller utomstående expert fall för fall
Beslutsfattande 119
21.2 Certifieringsorgan och verifierare
Ackreditering och bedömning
Ansökningsavgift 690
Ackreditering och bedömning
Prisklass S1 2 570 119
Prisklass S2 4 200 119
Prisklass S3 6 820 119
Prisklass S4 9 300 119
Teknisk bedömning och/eller utomstående expert fall för fall
Beslutsfattande 119
Upprätthållande av ackreditering
Årsavgift
Prisklass S1 1 480
Prisklass S2 2 410
Prisklass S3 3 350
Prisklass S4 4 600
Prisklass S5 5 800
Prisklass S6 7 000
Prisklass S7 8 300
Prisklass S8 9 500
Prisklass S9 10 700
Prisklass S10 12 300
Bedömning 119
Teknisk bedömning och/eller utomstående expert fall för fall
Beslutsfattande 119

FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN

1. RABATTER OCH FÖRHÖJNINGAR

1 - 1 Explosiva varor

För prestationer som gäller upplagring av ammoniumnitrat tas det ut 60 procent av avgiften för motsvarande prestationer som gäller explosiva varor.

1 - 2 Biocider

De grundavgifter, andra än avgifter som baserar sig på priset per timme, som i punkt 6.2 har märkts ut med en asterisk (*) fördubblas, om det är fråga om godkännande av en produktfamilj.

Av avgiften för godkännande av examinator för utbildning i skadedjursbekämpning i punkt 7.10 tas det ut 25  % om sökanden redan har ett godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden redan har ett godkännande av examinator tas på motsvarande sätt ut 25  % av avgiften för godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av utbildningsproducent och utbildningsprogram, dels godkännande av examinator tas för det ena godkännande ut en fullständig avgift och för det andra 25  % av avgiften.

1 - 3 Växtskyddsmedel

Av avgiften för godkännande av anordnare av examen gällande hantering och användning av växtskyddsmedel i punkt 8.9 tas ut 25  %, om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av utbildning i hantering och användning av växtskyddsmedel samt ett godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden redan har ett godkännande av anordnare av examen, tas på motsvarande sätt ut 25  % av avgiften för godkännande av anordnare av utbildning och godkännande av utbildningsprogrammet. Om sökanden samtidigt ansöker om dels godkännande av anordnare av utbildning och utbildningsprogrammet, dels godkännande av anordnare av examen tas för det ena godkännande ut en fullständig avgift och av det andra 25  % av avgiften.

1 - 4 Gruvor

a) Det är möjligt att ändra avgifterna för ett förbehållsbeslut i punkt 12.1, för malmletning i punkt 12.2 och för guldvaskning i punkt 12.3 med +/ 35  % enligt använd arbetstid, med undantag av beslut som gäller förfall av ett förbehållsbeslut och verkställande av ett beslut trots ändringssökande.

b) Fastställande av brytningsersättning för metallmalm i punkt 12.4 – avgift för prestationen tas ut per gruva. För de följande åren är avgiften 50  % av grundavgiften.

c) Fastställande eller justering av brytningsersättning för någon annan gruvmineral än metallmalm i punkt 12.4 – avgift för prestationen tas ut per gruva. För de följande åren är avgiften 25  % av grundavgiften. Fastställande eller justering av brytningsersättning på ansökan av markägaren är avgiftsfritt.

d) För meddelande av avslag på ansökan om malmletningstillstånd innan det har informerats om ansökan debiteras enligt punkt 12.5 ”Annat beslut” i avgiftstabellen.

e) För periodisk besiktning av gruvsäkerhet enligt punkt 12.6 tas ut en avgift enligt enbart timpriset i fråga om de gruvor vars brytningsmängder är < 10 000 ton per år.

1 - 5 Elanläggningar

Det ges 20 % rabatt på prestationer för Anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie under punkt 16 Elanläggningar och hissar samt jämförbara lyft- och flyttningsanordningar, om kunden beställer mer än en frågeserie åt gången.

2. FÖRSKOTTSAVGIFTER

2 - 1 Biocider

För alla prestationer i punkt 6 i avgiftstabellen faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in. Som förskottsavgift tas ut grundavgiften för prestationen. Säkerhets- och kemikalieverket kan av särskilda skäl ta ut en förskottsavgift som är lägre än grundavgiften.

2 - 2 Växtskyddsmedel

För alla prestationer ≥ 20 000 euro som gäller växtskyddsmedel i punkt 8 och är betydande med avseende på arbetsmängden faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in. Som förskottsavgift tas ut grundavgiften för prestationen.

2 - 3 Gruvor

För arealbaserade malmletningstillstånd enligt punkt 12.2 faktureras en förskottsavgift i samband med att ansökan införs i registret. Som förskottsavgift tas ut 20 % av grundavgiften för prestationen. För registrering av en exceptionellt bristfällig ansökan faktureras dessutom enligt den använda arbetstiden, dock så att det totala beloppet utgör högst 40 % av grundavgiften för prestationen.

3. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OM PRISSÄTTNINGEN

3 - 1 Ackreditering

Prisklasserna för ackreditering har bestämts separat för laboratorier, besiktningsorgan, arrangörer av jämförelsemätningar och med dem jämförbara aktörer samt för certifieringsorgan, organ som bedriver verifieringsverksamhet och med dem jämförbara aktörer. Ackrediteringstjänsten FINAS klassificerar organen i prisklasser utifrån organets storlek samt kompetensområdets omfattning (t.ex. metoder) och kravnivå.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.