1575/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 december 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, 6 § i lagen om Nationella audiovisuella institutet sådan paragrafen lyder i lag 671/2013, 29 § i lagen om bildprogram (710/2011) sådan den lyder i lag 673/2013 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga prestationer uppbär Nationella audiovisuella institutet en fast avgift som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

För sändande av sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 1 mom. tas dessutom ut en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

2 §
Avgift med anledning av rättelseyrkande

För beslut till följd av begäran om omprövning av klassificering enligt 30 § (673/2013) i lagen om bildprogram (710/2011) uppbärs en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt bifogade avgiftstabell.

3 §
Uppbärande eller efterskänkande av avgifter i vissa fall 

Den avgift som avses i 1 och 2 § tas ut även då ansökan avslås.

En avgift som bestäms enligt 1 § kan nedsättas eller efterskänkas om prestationen är riktad till statens eller en kommuns utbildnings- eller kulturverksamhet eller sådan allmännyttig verksamhet som främjar den allmänna kulturverksamheten.

4 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Sådana övriga prestationer enligt 7  § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) som Nationella audiovisuella institutet för mediefostran och bildprogram prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) informations- och kopieringstjänster,

2) lån av filmkopior och digitala kopior,

3) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning,

4) fotografitjänster,

5) spedition,

6) användning av lokaler och utrustning,

7) användning av visningsrum, 

8) användning av biografer,

9) försäljning av användnings- och visningsrättigheter,

10) föreställningsverksamhet av annat slag än vad som avses i 6 § 1 mom. 7 punkten,

11) sakkunnigtjänster och utredningar,

12) annan utbildning än sådan som avses i 13 § i lagen om bildprogram,

13) användning av räddningskopior,

14) andra beställda prestationer.

5 §
Övriga avgifter

Om avgifter som uppbärs för framtagning av en sådan uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämning av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Centralen för mediefostran och bildprogram med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

6 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer vid Nationella audiovisuella arkivet är sådana som endast föranleder mindre kostnader, såsom:

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget behov,

2) tjänster i samband med internationellt kulturutbyte och samarbete,

3) lokallån som ges ur bibliotekets samlingar och användning av samlingarna i bibliotekets lokaler samt användning av kataloger,

4) begränsade informations-, handlednings- och rådgivningstjänster,

5) användning av Nationella audiovisuella institutets digitala material i form av självbetjäning vid för ändamålet anvisade arbetsstationer,

6) tittande på kort- eller stumfilmer som förmedlas till allmänheten via en webbtjänst,

7) elevföreställningar och verkstadsverksamhet,

8) beslut som fattas av bildprogramsnämnden som första besvärsinstans.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till den 31 december 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

BILAGA: AVGIFTSTABELL 1.1.2016

Offentligrättsliga prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och de avgifter som tas ut för dem (1.-6.) samt avgift för beslut till följd av begäran om omprövning (7.)

1. Klassificering och anmälning av bildprogram genom systemet vid Nationella audiovisuella institutet
A. Klassificering och anmälning av bildprogram1 9 euro / program2
B. Anmälning av bildprogram som klassificerats inom EU:s område (t.ex. PEGI-klassificerat spel) 3,50 euro / program
2. Klassificeringstjänst av bildprogram
2.1 Grundavgift för klassificeringstjänsten
A. Bildprogram 9 euro / program
B. Spel 90 euro/spel Om klassificeringen tar längre än en halvtimme debiteras 40 euro för varje påbörjad halvtimme. Avgiften är dock högst 410 euro per spel.
2.2 Programspecifikt klassificeringsbeslut (utöver grundavgiften)
– ett bildprogram vars längd är 30 minuter eller mindre 62 euro
– ett bildprogram vars längd är 31-60 minuter 124 euro
– ett bildprogram vars längd är 61-90 minuter 186 euro
– ett bildprogram vars längd är 91-120 minuter 240 euro
– ett bildprogram vars längd är 121-150 minuter 300 euro
– ett bildprogram vars längd är 151-180 minuter 360 euro
– ett bildprogram vars längd är 181-210 minuter 420 euro
– ett bildprogram vars längd är 211-240 minuter 480 euro
– ett bildprogram vars längd är 241 minuter eller mera 2,00 euro / minut
3. Utbildning
3.1 Utbildning av klassificerare av bildprogram 1 160 euro
3.2 Repetitionsutbildning för klassificerare av bildprogram 480 euro
4. Intyg över godkännande som klassificerare av bildprogram 70 euro
5. Tillstånd att vid ett särskilt evenemang tillhandahålla bildprogram som inte är klassificerade eller märkta (förevisningstillstånd) 190 euro
6. Bibliotekets fjärrlåneservice
A. För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till statliga och kommunala bibliotek och bibliotek som får statsunderstöd samt statliga och kommunala myndigheter 8,30 euro
B. För fjärrlåneservice, som ges eller förmedlas till utländska bibliotek samt inhemska och utländska företag. 15,50 euro
7. Beslut till följd av begäran om omprövning 90 euro 

1 Program är till exempel en film, en filmtrailer och ett avsnitt av en programserie.

2 Avgiften omfattar klassificering och anmälning av så kallade reklamspottar för ett televisionsprogram.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.