1573/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 december 2015

Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2015 och 2016

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2015 och 2016 (1063/2014) 3 § 1 mom. 6 punkten samt avdelningarna I, IV, V och VI i bilagan till förordningen som följer:

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är


6) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) och plattform för chips, framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006), framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen (301/2004), framtagning av certifikat för främlingspass och resedokument för flykting enligt 133 a § i utlänningslagen och framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom hälso- och sjukvården enligt 14 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007), samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För Befolkningsregistercentralens offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

I FÖRFRÅGNINGAR

1. BDS-FÖRFRÅGANS DIREKTFÖRFRÅGNINGAR

BDS-förfrågans direktförfrågan är en tjänst där man med en av Befolkningsregistercentralens applikationer söker enskilda uppgifter i befolkningsdatasystemet. Med hjälp av tjänsten kan man göra förfrågningar och mata ut uppgifter om personer, fastigheter och byggnader.

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är:

Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,074 €/förfrågan
Identifiering av person 0,185 €/förfrågan
Utdata 0,29 €/utdata

Användarspecifik fast månadsdebitering

Antal användare Månadsavgift/användarkod
1 – 1 500 1 €
1 501 – 2 500 0,50 €
2 501 – 0,10 €

Den användarspecifika månadsavgiften tas ut av dem som använder förfrågnings- och administrationstjänsten.

Kunderna får avgiftsfritt utnyttja användningsstatistiken och utbildningsmiljön.

Minimidebitering per månad för BDS-förfrågans
direktförfrågan per faktureringsadress 7 €/faktura

Tilläggstjänster för enskilda kunder hör inte till den standardiserade tjänsten. Befolkningsregistercentralen debiterar separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner, om i applikationen för förfrågningar görs tillägg eller ändringar gällande enskilda kunder.

2. BDS-förfrågans APPLIKATIONSFÖRFRÅGNINGAR

Applikationsförfrågan är en tjänst där man med kundens applikation kan söka uppgifter i befolkningsdatasystemet. Mellan kundens applikation och befolkningsdatasystemet har upprättats en förfrågningsförbindelse via vilken man kan söka sådana uppgifter i befolkningsdatasystemet som fastställts på förhand och registrera dessa direkt i kundens system.

2.1 Via en förbindelse för begränsade applikationsförfrågningar förmedlas

- en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning

2.2 Via en förbindelse för normala applikationsförfrågningar förmedlas

- namn, adress, dödsdag och hemkommun samt uppgift om att en person är finsk medborgare

- en förfrågningsförbindelse mellan elektronisk kommunikationskod och personbeteckning, och dessutom basuppgifter

2.3 Via en förbindelse för omfattande applikationsförfrågningar förmedlas

- uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

2.4 Via applikationsförfrågningar som gäller identifiering förmedlas

- identifiering av en eller flera personer

- uppgifter som sammanställts särskilt för en enskild kund

Avgifter som tas ut för användning av tjänsten är:

Begränsad applikationsförfrågan 0,037 €/förfrågan
Normal applikationsförfrågan 0,074 €/förfrågan
Omfattande applikationsförfrågan 0,111 €/förfrågan
Applikationsförfrågan som gäller identifiering 0,138 €/förfrågan

Upprättande av en förbindelse för applikationsförfrågan hör inte till de standardiserade tjänsterna. För upprättandet tas ut en avgift på 560 €/förfrågningsförbindelse. Utöver den avgift som nämns ovan debiterar Befolkningsregistercentralen särskilt från fall till fall de ändrings- och merkostnader som orsakas av den tekniska samarbetspartnerns arbete om förfrågningsförbindelsen anpassas för kundens behov.

Tjänsten för applikationsförfrågan är avsedd för separata förfrågningar. Användning av tjänsten för att uppdatera kundens system i större omfattning än så hör inte till den standardiserade tjänsten.

Månatlig minimidebitering av avgifter för BDS-förfrågans
applikationsförfrågningar 7 €/faktura
IV ENGÅNGSUPPDATERING AV REGISTER

Engångsuppdatering av register är en tjänst där kundens register uppdateras med uppgifter från befolkningsdatasystemet. Uppdateringen görs utgående från de person-, byggnads- eller fastighetsbeteckningar som kunden levererar i form av en fil.

Leveransavgift 440 €
Dataenhetsavgift 0,022 €/dataenhet

I avgifterna ingår uppdatering av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter i form av en fil, som linjeöverföring eller på diskett/CD. Uppdateringen kan göras antingen genom att endast de ändrade uppgifterna levereras eller, om det är tekniskt ändamålsenligt, genom att hela materialet levereras på nytt.

För eventuella tilläggstjänster debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften avgifter enligt nedanstående prislista. Om leveransen utöver nämnda tilläggstjänster även förutsätter andra ändringar gällande enskilda kunder, debiterar Befolkningsregistercentralen för dessa separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

Tilläggstjänster:

Personidentifieringstjänst

Personidentifieringstjänsten omfattar identifiering av personer genom att de identifierings- uppgifter (namn, födelsetid) som kunden levererar i form av en fil jämförs med uppgifterna i befolkningsdatasystemet.

Identifiering av person 110 €/leverans

I fråga om de personbeteckningar som fås som resultat av identifieringen sker uppdateringen eller kompletteringen av uppgifterna i form av uppdateringstjänst eller urvalstjänst.

Utmatningstjänst:
Utmaningsavgift 137,50 €
Papperslista 0,022 €/levererad dataenhet
Utmatning på etiketter 0,066 €/etikett

Rabatterade avgifter

På dataenhetsavgifterna tillämpas följande tabell över rabatterade avgifter på basis av antal, när storleken av det kundregister som ska uppdateras är
över 100 000 0,011 €
över 300 000 0,01 €
över 500 000 0,009 €
över 2 500 000 0,007 €
V URVALSTJÄNSTER

1. URVAL SOM UTFÖRS AV EN TEKNISK SAMARBETSPARTNER

Urvalstjänsten är en tjänst med vars hjälp person-, fastighets- eller byggnadsuppgifter som valts enligt olika urvalskriterier (t.ex. en persons ålder, personbeteckning, boningsort, jämförelsegrupp, uppvärmningsmetod för byggnader, fastighetsbeteckning) söks i befolkningsdatasystemet.

Leveransavgift
(per urval) 660 €
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,022 €/dataenhet

I avgifterna ingår urval av personuppgifter i enlighet med villkoren i datatillståndet och leverans av uppgifter i form av en fil, som linjeöverföring eller på diskett/CD.

På dataenhetsavgifterna tillämpas rabatterade avgifter på basis av antal, när utlämnandet av uppgifter omfattar
över 100 000 0,011 €
över 300 000 0,01 €
över 500 000 0,009 €
över 2 500 000 dataenheter 0,007 €

För eventuella tilläggstjänster debiteras utöver leverans- och enhetsavgiften avgifter enligt nedanstående prislista. Om leveransen utöver nämnda tilläggstjänster även förutsätter andra ändringar gällande enskilda kunder, debiterar Befolkningsregistercentralen för dessa separat kostnaderna för användning av en teknisk samarbetspartner.

Tilläggstjänster:

Utmatningstjänst:
Utmaningsavgift 137,50 €
Papperslista 0,022 €/levererad dataenhet
Utmatning på etiketter 0,066 €/etikett
Urval av kontrollgrupp 550 €

2. URVAL SOM UTFÖRS AV BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALEN

Dessa priser tillämpas på sådana urval med liten omfattning som Befolkningsregistercentralen själv utför.

Leveransavgift 110 €
Uppgifter i befolkningsdatasystemet 0,022 €/dataenhet

I avgifterna ingår leverans av uppgifter i form av en fil, enskilda etiketter eller papperslista.

Befolkningsregistercentralen debiterar eventuella merkostnader för leveransen särskilt från fall till fall.

3. URVAL SOM BEFOLKNINGSREGISTERCENTRALENS KUNDER SJÄLVA UTFÖR

Dessa priser tillämpas på urval som Befolkningsregistercentralens kunder själva utför med hjälp av BDS-förfrågans applikation för urvalsförfrågningar.

Enhetsavgift 0,022 €/dataenhet

4. SEPARATA UTDATA

Med separata utdata avses utdata, statistik eller annat material som tas fram i enlighet med kundens definitioner.

Befolkningsregistercentralen debiterar separat de leveranskostnader som orsakas av användning av en teknisk samarbetspartner .

VI TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § i lagen om identitetskort
Certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips 13,20 €/handling
Handling som ges för upplåsning av ett kort 10,00 €/handling
Framtagning av certifikat som avses i 5 c § i passlagen
Passcertifikat 3,00/handling
Passcertifikat, krigsveteraner 2,50 €/handling
Framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § i utlänningslagen
Biocertifikat för uppehållstillståndskort eller uppehållskort 3,00 €/handling
Framtagning av certifikat för främlingspass och resedokument för flykting enligt 133 a § i utlänningslagen
Biocertifikat för främlingspass och resedokument för flykting 3,00 €/handling
Framtagning av certifikat för aktivkort inom hälso- och sjukvården enligt 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och i 7 § i lagen om elektroniska recept
Personal-, student-, aktörs- och testkort inom hälso- och sjukvården som faktureras separat vid Befolkningsregistercentralen 42,60 €/handling
Tillfälligt certifikat för hälso- och sjukvården som faktureras separat vid Befolkningsregistercentralen 30,44 €/handling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.