1572/2015

Helsingfors den 16 december 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd, nedan institutet, och om grunderna för dessa prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) ett förhandsgodkännande av kommersiellt informationsmaterial enligt 5 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn (267/2010), för vilket institutet tar ut följande avgifter:

- för ett utlåtande som kräver en beredning på mindre än sex timmar 320 euro,

- för ett utlåtande som kräver en beredning på sex timmar eller mer 800 euro,

2) ett utlåtande som gäller godkännande av laboratorier enligt 10 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) och för vilket institutet tar ut 1 150 euro för varje verksamhetsställe som kräver utlåtande,

3) en rättsgenetisk faderskapsundersökning enligt 1 § 2 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) och ett utlåtande som ges på basis av undersökningen, för vilket institutet tar ut 220 euro per person som undersöks,

4) ett utlåtande enligt 11 § 1 mom. i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning, (378/2005) för vilket institutet tar ut 100 euro, oberoende av antalet personer som föreslås bli undersökta,

5) en utredning av familjeband enligt 65 § 1 mom. i utlänningslagen (301/2004), för vilket institutet tar ut 270 euro per person som undersöks.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut i angelägenheter som gäller användningstillstånd i fråga om sekretessbelagda register eller handlingar. För dessa prestationer tar institutet ut följande avgifter:

- för beslut om användning av lärdomsprov eller beslut om utvidgning av material 200 euro,

- för övriga beslut om användningstillstånd eller beslut om utvidgning av material 350 euro,

- för beslut om användningstillstånd som gäller internationell överlåtelse 700 euro.

- för beslut om förlängning eller justering av ett tidigare beviljat tillstånd och för beslut om komplettering av en forskargrupp 50 euro.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och som institutet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är, om inte något annat följer av lag eller förordning, följande:

1) prestationer som utförts på uppdrag eller beställning och som gäller

- utlåtanden,

- laboratorieanalyser och laboratorieundersökningar samt motsvarande prestationer,

- utredningar och undersökningar,

- vacciner och andra biologiska preparat samt vaccineringar som getts på beställning eller begäran,

- utbildning och konsultation; sådan utbildning och konsultation som avses i 6 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) är dock avgiftsfri,

2) beslut och tjänster som gäller användning av prov- och datamaterial som ägs av institutet samt tjänster som gäller provhantering,

3) överlåtelse av nyttjanderätten när det gäller immateriella rättigheter som innehas av institutet,

4) tidningar, publikationer och förlagstjänster som är till salu,

5) andra fotokopior än sådana som avses i 4 § och andra avskrifter,

6) sändning och postning av publikationer och annat material, om detta inte ingår i priset på dem,

7) användning av lokaler och utrustning som innehas av institutet samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående.

De övriga i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som institutet har faktisk ensamrätt att utföra och i fråga om vilka avgiften kan bestämmas så att den motsvarar produktens självkostnadsvärde är statistik, kodsystem och dataprodukter som tas fram på beställning samt omfattande informationstjänster.

Vad som föreskrivs i 1 mom. 7 punkten gäller inte lokaler, utrustning och förnödenheter som får användas av de forskare och praktikanter som avses i 7 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008).

4 §
Prissättning av prestationer enligt offentlighetslagen

Institutet beslutar om avgifter för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i samma lag. När storleken på avgiften bestäms ska det som föreskrivs i nämnda paragraf beaktas.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2017.

Helsingfors den 16 december 2015

Familje- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Anne Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.