1569/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2016

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 a § 1 mom. trafikförsäkringslagen (279/1959), sådant det lyder i lag 361/1993:

1 §

De försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) ska till trafikförsäkringscentralen år 2016 betala den i 18 a § trafikförsäkringslagen avsedda trafiksäkerhetsavgift som uppgår till sammanlagt 9 053 920 euro. Försäkringsbolagens andelar av trafiksäkerhetsavgiften bestäms i proportion till deras premieinkomster av trafikförsäkringen i Finland år 2016.

2 §

Av trafiksäkerhetsavgiften redovisas till Trafikskyddet, som avses i lagen om Trafikskyddet (278/2003), ett belopp av 6 896 000 euro och till Ålands landskapsregering ett belopp av 48 420 euro för främjande av trafiksäkerheten. Det återstående beloppet 2 109 500 euro är avsett för trafikförsäkringscentralen för främjande av trafiksäkerheten.

3 §

Varje försäkringsbolag ska till trafikförsäkringscentralen kvartalsvis betala förskott på sin i 1 § avsedda betalningsandel. Detta förskott bestäms på basis av den premieinkomst som bolaget har uppskattat på ett tillförlitligt sätt. Det första förskottet ska betalas senast den 15 januari, det andra förskottet senast den 10 april, det tredje förskottet senast den 10 juli och det fjärde förskottet senast den 10 oktober.

Om skillnaden mellan försäkringsbolagets slutliga betalningsdel på basis av premieinkomsterna enligt bokslutet för 2016 och förskotten som försäkringsbolaget betalat är positivt, ska försäkringsbolaget betala skillnaden i fråga till trafikförsäkringscentralen senast den 10 juli 2017. Om skillnaden mellan förskotten som försäkringsbolaget betalat och försäkringsbolagets slutliga betalningsdel på basis av premieinkomsterna enligt bokslutet för 2016 är positivt skall trafikförsäkringscentralen betala skillnaden i fråga till försäkringsbolaget senast den 20 juli 2017.

Trafikförsäkringscentralen ska till Trafikskyddet och till Ålands landskapsregering redovisa deras andelar av trafiksäkerhetsavgifterna inom två dygn från respektive förfallodag enligt 1 mom.

4 §

Trafikförsäkringscentralen ska senast den 31 mars 2017 till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om de erlagda trafiksäkerhetsavgifterna år 2016 samt om hur trafikförsäkringscentralen har använt sin andel av avgiften för att främja trafiksäkerheten.

Ålands landskapsregering ska senast den 31 mars 2017 till social- och hälsovårdsministeriet sända en utredning om hur den har använt sin andel av avgiften år 2016 för att främja trafiksäkerheten.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna förordning tillämpas för uppbörden av trafiksäkerhetsavgiften för år 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.