1562/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

upphävs i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013) 55 § samt

ändras 13, 18 och 20 §,

sådana de lyder i förordning 781/2015, som följer:

13 §
Polisavdelningens uppgifter

Polisavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av Polisstyrelsen,

2) skyddspolisens verksamhet och resultatstyrningen av den,

3) polisförvaltningen,

4) allmän ordning och säkerhet,

5) polisens brottsbekämpning,

6) polisens tillståndsförvaltning,

7) skjutvapen,

8) polisens lotteriförvaltning och penningspelpolitiken,

9) den privata säkerhetsbranschen,

10) samordning av arbetet mot människohandel inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Polisavdelningen behandlar också ärenden som gäller resultatstyrningen och laglig-hetsövervakningen av polisen, internationella polisfrågor samt andra ärenden inom polisens ansvarsområde som hör till inrikesministeriet.

Polisavdelningen bereder begäran om handräckning enligt 4 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) och 77 b § i gränsbevakningslagen (578/2005).

18 §
Förvaltnings- och utvecklingsavdelningens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten, skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster samt den allmänna styrningen av dokumentförvaltningen inom förvaltningsområdet,

2) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, övervakning av att resultaten nås och utveckling i anslutning till dessa,

3) personaladministration och personalpolitik samt personalutveckling,

4) den allmänna utvecklingen och styrningen av dataadministrationen och digitaliseringen, främjandet och säkerställandet av informationssystemens interoperabilitet inom förvaltningsområdet, främjandet av informationsförvaltningssamarbete och ett nätverksbaserat handlingssätt samt Förvaltningens IT-central och resultatstyrningen och laglighetsövervakningen av centralen,

5) den allmänna styrningen, tillsynen och utvecklingen av ministeriets och dess förvaltningsområdes säkerhetsärenden,

6) ekonomiplaneringen för förvaltningsområdet och ministeriet, tillämpningen av statsbudgeten samt berättelser som krävs enligt budgetlagstiftningen, uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen samt tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi,

7) utveckling och samordning av forskningsverksamheten samt stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

8) styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen och lokalfrågorna,

9) samordningen av områdesindelningar och regionalisering,

10) arkitekturen för målområdet för den inre säkerheten,

11) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde, med undantag av de ärenden som avses i 22 § 2 mom. 10 punkten,

12) sekreterartjänster för ministern, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare,

13) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal inom förvaltningsområdet,

14) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av upplysnings- och informationsverksamhet samt polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

15) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

16) samarbete med statsrådets kansli när det gäller lokaler och ämbetsverkstjänster, informationstjänster och dokumentförvaltning samt översättnings- och tolktjänster,

17) bistående av ministeriets ledning i uppföljningen av lagberedningsprojekt, sam-ordningen av den lagberedning som hör till flera än en avdelnings ansvarsområde och utveckling av kvaliteten på lagberedningen,

18) bistående av ministeriets ledning, avdelningar och fristående enheter i allmänna juridiska frågor, om frågan inte hör till någon annan avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

19) behandling av klagomål som gäller ministeriet eller ministeriets tjänstemän, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller fristående enhet,

20) den allmänna utvecklingen av ministeriets och förvaltningsområdets laglighetsövervakning och vid behov stödjande av avdelningarna och de fristående enheterna i uppgifter som gäller laglighetsövervakning,

21) sådana ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen deltar i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet i beredningen av upphandlingsfrågor som ska avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalfrågor som kräver ett åtagande av ministeriet.

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen ansvarar i fråga om upphandlingar som ministeriet fått i uppdrag att genomföra för att förfarandena för offentlig upphandling följs och i synnerhet för konkurrensutsättningen i enlighet med det som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift.

Avdelningen sköter dessutom avtalshanteringen i anslutning till ministeriets upphandlingar.

20 §
Uppgifter för enheten för intern granskning

Enheten för intern granskning behandlar ärenden som gäller

1) uppföljning och utvärdering av den interna kontrollens och riskhanteringens ändamålsenlighet och tillräcklighet inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt beredning av utlåtanden om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen,

2) uppföljning och granskning av lagligheten, resultaten och ändamålsenligheten i fråga om funktionerna och skötseln av ekonomin vid ministeriet och, i syfte att verkställa ministeriets styrnings- och tillsynsansvar, även vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet,

3) uppgiften att vara revisionsmyndighet för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor,

4) samordning av revisionsfunktionen, den interna kontrollen och riskhanteringen vid ministeriet och förvaltningsområdets ämbetsverk,

5) rådgivning i anslutning till intern kontroll och riskhantering,

6) andra uppgifter som kanslichefen särskilt anförtrott.

Närmare bestämmelser om den interna revisionen finns i inrikesministeriets reglemente för intern revision.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.