1560/2015

Helsingfors den 18 december 2015

Inrikesministeriets förordning om genomförande av utbildning i användning av maktmedelsredskap för personal i tjänsteförhållande till en förvarsenhet

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 § 2 mom. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), sådant det lyder i lag 814/2015:

1 §
Syftet med utbildningen

Syftet med den utbildning som gäller användning av maktmedelsredskap är att de personer i tjänsteförhållande till en förvarsenhet som genomgått utbildningen med godkänt resultat får rätt att använda och kan använda maktmedelsredskap i enlighet med 35 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

2 §
Utbildning i användning av maktmedelsredskap

Utbildningen i användning av maktmedel för den personal i tjänsteförhållande som arbetar vid en förvarsenhet består av grunderna i fysiska maktmedel och av utbildning i användning av gasspray och teleskopbatong. Till grunderna i fysiska maktmedel hör utbildning i användning av en högst 70 cm lång batong och handbojor. Grunderna i fysiska maktmedel ska avläggas med godkänt resultat före utbildningen i användning av gasspray och teleskopbatong.

Grunderna i fysiska maktmedel kan avläggas som en del av den utbildning för väktare som avses i 10 § i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) eller av den utbildning för ordningsvakter som avses i 35 § i den lagen. Utbildningen i användning av gasspray och teleskopbatong kan fullgöras som en del av den utbildning för väktare som avses i 10 § i nämnda lag.

Den utbildning som upprätthåller färdigheterna att använda maktmedelsredskap ska fullgöras minst en gång om året.

3 §
Utbildningens längd

Den del som gäller grunderna i fysiska maktmedel ska bestå av minst 6 undervisningstimmar. Utbildningen i användning av teleskopbatong eller gasspray ska bestå av minst 5 undervisningstimmar.

Den utbildning som upprätthåller färdigheterna att använda maktmedelsredskap ska bestå av minst 8 undervisningstimmar.

4 §
Utbildningens innehåll

Polisstyrelsen fastställer de undervisningsämnen som ska behandlas i utbildningen, undervisningsinnehållet och timfördelningen.

I utbildningen ska uppmärksamhet fästas vid att de grundläggande och mänskliga rättigheterna är faktorer som begränsar maktmedel.

5 §
Utbildare

Utbildningsanordnaren ska utse en sådan utbildare i användning av maktmedel som godkänts av Polisstyrelsen och som ska svara för att utbildningen genomförs enligt undervisningsplanen och på ett säkert sätt.

I de övningar som hör till utbildningen och det prov som mäter färdigheten att använda ett maktmedelsredskap ska det ständigt närvara minst en av Polisstyrelsen godkänd utbildare i användning av maktmedel per tio elever.

6 §
Utbildningslokaler och utbildningsutrustning

De lokaler som används för utbildningen ska vara ändamålsenliga och lämpliga för säker övning.

Utbildaren i användning av maktmedel ska kontrollera de maktmedelsredskap som används i utbildningen.

7 §
Utbildningsspråk

Utbildningen ska ges på finska eller svenska.

8 §
Genomförandet av utbildningen

Utbildningen kan ske i form av föreläsningar, men den ska i betydande omfattning inbegripa användning av fysiska maktmedel och i synnerhet praktiska övningar med maktmedelsredskap.

Den som utbildas får ges utbildning under högst 8 undervisningstimmar per dag. Utbildningen ska ordnas mellan kl. 8.00 och 22.00. En undervisningstimme ska vara i minst 45 minuter. Högst två undervisningstimmar får ges efter varandra, varefter det ska hållas en paus på minst 15 minuter.

Undervisning som ingår i minimiantalet timmar för utbildningen kan inte ersättas med distansundervisning eller självstudier. Den som utbildas ska för fullgörande av utbildningen med godkänt resultat delta i den planenligt genomförda utbildningen.

9 §
Intyg

Utbildningsanordnaren ska utan dröjsmål ge ett intyg enligt det formulär som fastställts av Polisstyrelsen till den som med godkänt resultat har genomgått den utbildning som avses i denna förordning.

Vid förvarsenheten ska det föras bok över de personer som med godkänt resultat har genomgått utbildningen i användning av maktmedel och utbildningen som upprätthåller färdigheterna att använda maktmedelsredskap.

10 §
Bevarande av provsvar

Utbildningsanordnaren ska bevara svarsdokument eller provresultat av deltagarna i de prov som ingår i utbildningen och responsen på utbildningen i ett år från den dag då provet avlades, varefter de ska förstöras.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

12 §
Övergångsbestämmelse

Tidigare utbildning som motsvarar den utbildning som avses i 2 § anses vara sådan utbildning som avses i 35 § 2 mom. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Helsingfors den 18 december 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Jarmo Tiukkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.