1558/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016-2018

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för domstolarnas, stämningsmännens, åklagarväsendets och rättshjälpsbyråernas prestationer och om ersättning för särskilda kostnader, till den del det inte föreskrivs om dem någon annanstans i lag eller förordning.

På avgifter som tas ut för prestationer av sådana tjänstemän med rätt att verkställa delgivning som avses i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) tillämpas vad som föreskrivs om prestationer av stämningsmän.

2 §
Delgivning som verkställs av en stämningsman

För delgivning som verkställs av en stämningsman, inklusive det bevis som ges över delgivningen, tas 70 euro ut i avgift. För ett delgivningsförsök tas en lika stor avgift ut.

Avgift tas inte ut om domstolen har hand om delgivningen.

3 §
Delgivning till utlandet

För expedition av en handling för delgivning till utlandet tas 70 euro ut i avgift. Avgift tas dock inte ut i mål och ärenden som behandlas vid domstol och för vilka rättegångsavgift eller ansökningsavgift tas ut.

De särskilda kostnader som delgivning i utlandet medför tas ut med iakttagande av vad som föreskrivs i 8 §.

4 §
Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning tas det ut en intygsavgift på 30 euro.

För intyg som utan särskild begäran påtecknas en handling som ges till kunden tas intygsavgift enligt 1 mom. inte ut.

När en myndighet i egenskap av offentligt köpvittne tecknar bevis på handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse tas intygsavgift enligt 1 mom. inte ut.

Intyg som en domare utfärdar om bibehållen talerätt är avgiftsfritt.

Avgift tas inte ut för intyg som utfärdas i ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt.

5 §
Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag och kopior som på beställning framställs av protokoll och andra handlingar som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 2,40 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia i format A4 av en handling tas det ut 0,60 euro per sida och i format A3 tas det ut 1,20 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos en part får dock inte överstiga 86 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver att sekretessbelagda delar avlägsnas på något särskilt besvärligt sätt eller andra liknande särskilda åtgärder tas det ut 3,50 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos en part får dock inte överstiga 180 euro per handling.

För ett utdrag eller en kopia tas alltid minst 8 euro ut i avgift.

För en skannad handling som sänds per e-post och för en kopia som sänds per telefax tas avgift ut enligt 1 eller 2 mom. För en kopia av ett intyg som sänds på ovan nämnda sätt tas avgift dock ut så som för intyget.

6 §
Befrielse från utdrags- och kopieringsavgifter

Avgift enligt 5 § ska inte tas ut för en handling som ges till parten utan särskild beställning.

Avgift tas inte heller ut för följande handlingar:

1) expedition för målsäganden i ett brottmål som drivs av allmänna åklagaren,

2) kopia av protokollet över muntlig förberedelse och huvudförhandling för käranden i ett tvistemål eller sökanden i ett ansökningsärende,

3) separat förordnande eller någon motsvarande expedition som hör till ärendet för en god man eller för en boförvaltare för ett konkursbo,

4) matrikelutdrag för tjänstebruk,

5) i saneringsförfarande kopior av ansökningens bilagor för en part som domstolen har gett en möjlighet att yttra sig,

6) kopior enligt 5 § i förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993),

7) expedition för parten i ett ärende som gäller förvandlingsstraff för böter,

8) handlingar som utrikesministeriet behöver i ärenden som behandlas i ett internationellt rättskipnings- eller undersökningsorgan,

9) handlingar som Statskontoret behöver i ärenden om ersättning av brottsskador med statens medel,

10) handlingar som ska vara avgiftsfria enligt bestämmelser annanstans i lag eller förordning.

Avgiften behöver inte tas ut av en högskola när kopian sänds för vetenskapliga forskningsbehov.

7 §
Ed och försäkran

För mottagande av ed eller försäkran, inklusive de intyg som ges över detta, tas det ut 100 euro, med undantag för domared och domarförsäkran samt sådan ed och försäkran av en tjänsteman vid domstol som motsvarar domared respektive domarförsäkran.

8 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnader för annonsavgifter till den officiella tidningen ingår i den avgift som tas ut för försättande i konkurs eller för ett saneringsförfarande. I avgiften ingår dock inte kostnader som uppstår av kungörande av ett temporärt förbud i ett ärende som gäller saneringsförfarande. I andra avgiftsbelagda ärenden tas kostnaderna för kungörelse i officiella tidningen ut separat till fullt belopp. För kungörelse i någon annan tidning tas det av var och en som är skyldig att betala behandlingsavgift ut 77 euro i ersättning för kostnaderna för kungörelsen.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in kopior till en myndighet, framställs de på partens bekostnad. Då tas det ut en kopieringsavgift enligt 5 §.

För en ljud- eller videoinspelning eller upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas det hos den som beställer den utöver band- eller upptagningskostnaderna dessutom ut 27 euro i expeditionsavgift. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kräver mer än två timmars arbete, tas 22 euro ut i expeditionsavgift för varje hel timme som överskrider två timmar, dock högst 547 euro.

Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas det ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen har fakturerat för delgivning i utlandet samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp,

2) det arvode och de kostnader, till fullt belopp, som den myndighet eller tjänsteman som sköter delgivningsverksamheten utomlands har fakturerat för uppdraget.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av den myndighet som tagit fram uppgiften så att den motsvarar de kostnader som orsakats.

9 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som myndigheten prissätter enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är publikationer, sakkunnigtjänster och lokalhyror.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2018.

För en prestation vars betalningsgrund har uppstått före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (1057/2013).

Helsingfors den 17 december 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.