1521/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) 2 § 13 punkten, 5 § 4 och 5 mom. samt bilagan till förordningen, sådan den bilagan lyder i förordning 554/2015, samt

fogas till 2 § en ny 32 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


13) killing en get som är minst tre månader och högst ett år gammalt, dock inte en dvärgget,


32) nötkreatur av lantras ett nötkreatur av han- eller honkön, som är av raserna östfinsk, västfinsk eller nordfinsk ras.

5 §
Beräkning av antalet djurenheter och tidpunkt för beräkningen

Vid beräkning av antalet djurenheter för svin tas inte de två månader då djurantalet i djurgruppen har varit som lägst med i beräkningen av det genomsnittliga antalet djurenheter.

Vid beräkning av antalet djurenheter för fjäderfä tas inte de fyra månader då djurantalet i djurgruppen har varit som lägst med i beräkningen av det genomsnittliga antalet djurenheter.Denna förordning träder i kraft den 23 december 2015.

Helsingfors den 17 december 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

KOEFFICIENTTABELL

Koefficienterper djurgruppochtillämp- ningenavdem (x) Stöd enligt lagen om nationellastöd till jordbruketoch trädgårdsodlingen(1559/2001) Stöd enligt lagen om vissa programbaseradeersättningar till jordbrukare(1360/2014)
Djurgrupper Koefficient 10 §Stödinomhusdjursskötsel 10 e § Från produktionenfrikopplatstödför svin- ochfjäerfähushållning 5 §Uppfödning av lantraser 6 §Kompensationsbidrag 7 §Ersättningfördjurensvälbefinnande 8 § Ersättningförekologiskproduktion
Nötkreatur
tjurar, stutar, dikokvigor över 2 år, dikor 1,0 x
över 2 årigatjurar, stutar, dikor,dikokvi-gor,mjölkkor ochandra nötkreatur 1,0 x x x x
nötkreatur av lantras över 2 år 1,0 x
tjurar, stutar, dikor, dikokvi-gor, mjölkkor, och andra nötkreatur6 månader–2 år 0,60 x x x x x
dikokvi- gor 8 månader –2 år 0,60 x x x x x
nötkreatur av lantras, minst 1 årmen högst2 år 0,60 x
under 6månader gamlatjurar, stutar, dikor, dikokvikor,mjölkkor ochandra nötkreatur 0,40 x x x x
Svin
suggor 0,50 x x x x
andra svin,avvandagrisar0–3 må-nader2/3 av åldersgruppen 0,30 x x x x
galtar 0,30 x x x x
Får
tackor 0,20 x x x x x x
baggar 0,20 x x x x x
lamm över3 månader 0,06 x x x x
Getter
hongetter 0,20 x x x x x x
bockar 0,20 x x x x x
killingaröver3 månader 0,06 x x x x
Fjäderfä
andra fjäderfän (kalkoner) 0,03 x x x x
andra fjäderfän(gäss,ankor,änder,fasaner) 0,03 x x x
broilrar 0,007 x x x x
värphöns 0,014 x x x x
moderdjuravfjäderfä 0,03 x x x
moderdjuravfjäderfä(broiler) 0,02 x x x
moderdjuravfjäderfä(kalkon) 0,05 x x x
Hästar
hästar, över 6månader 1,00 x x
ponnyer,över6 månader 1,00 x x
avelsston(hästar ochponnyer) 1,00 x
finsk häst,minst 1 år 1,00 x
finsk häst 1,00 x
andrahästar,ponnyer1–3 år 0,60 x

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.