1494/2015

Helsingfors den 9 december 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009), sådant det lyder i lag 507/2013:

1 §

Utöver vad som i 1 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) föreskrivs om regionförvaltningsverkens regionala behörighet och verksamhetsområden ska vid skötseln av de uppgifter som hör till ansvarsområdet för arbetarskyddet

1) verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfatta även landskapet Åland,

2) verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfatta även verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Lappland.

2 §

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland är behörigt att i hela landet sköta följande uppgifter som hör till ansvarsområdet för arbetarskyddet

1) tillsynsuppgifter enligt 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006),

2) godkännande av utländsk examen som sådan kompetens som avses i 2 § i statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten (1088/2011),

3) godkännande av utländsk examen som sådan kompetens som avses i 14 § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008),

4) beviljande av dispens från de kompetenskrav för kranförare som avses i 14 § i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008),

5) utlåtanden enligt 6 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009).

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland är dessutom behörigt att övervaka järnvägsmaterielen och sådana arbetstagares arbetsplatser som färdas med den samt inlandssjöfarten och arbetsplatserna inom därtill ansluten stuveriverksamhet, med undantag av verksamhetsområdet för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

3 §

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är behörigt att i hela landet sköta följande uppgifter som hör till ansvarsområdet för arbetarskyddet

1) tillsynsuppgifter enligt 5 § i lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens (209/2015),

2) behandling av sådana tillstånd och dispenser som avses i 14, 26 och 36 § i arbetstidslagen (605/1996),

3) uppgifter som avses i 10 § i lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) och som hänför sig till lämnande av uppgifter och samarbete med andra medlemsstaters myndigheter.

4 §

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är behörigt att i hela landet sköta följande uppgifter som hör till ansvarsområdet för arbetarskyddet

1) ansvaret för behörighet, tillstånd och register enligt 2, 4, 10 och 12 § i lagen om vissa krav på asbestsanering (684/2015),

2) godkännande av utländsk examen som sådan behörighet som avses i 2 § i lagen om vissa krav på asbestsanering (684/2015),

3) förvaltning och utveckling av gemensamma informationssystem för ansvarsområdena för arbetarskyddet.

5 §

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland är behörigt att i hela landet sköta följande uppgifter som hör till ansvarsområdet för arbetarskyddet

1) behandling av dispens som avses i 15 § i lagen om unga arbetstagare (998/1993),

2) behandling av dispens som avses i 8 § i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006),

3) planering och genomförande av utbildning som hänför sig till arbetarskyddstillsynen och som är gemensam för ansvarsområdena.

6 §

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland är behörigt att sköta ärenden som hänför sig till den för ansvarsområdena för arbetarskyddet gemensamma informationen och till arbetarskyddsutställningen.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Ärenden som är anhängiga vid regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet, arbetsrådet eller arbetsdomstolen slutbehandlas vid det regionförvaltningsverk där de har anhängiggjorts.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet (930/2009) jämte ändringar.

Helsingfors den 9 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.