1472/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och enligt 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Prestationer som avses i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Statistikcentralen inte tar ut någon avgift är

1) statistiska uppgifter, publikationer och filer för allmänt bruk som fås i form av självbetjäning,

2) handlednings- och informationstjänster i liten skala,

3) Statistikbibliotekets lånetjänster med undantag av fjärrlånetjänster,

4) kopior av dödsattester till dem som nämns i 15 § 2 mom. i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973).

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande tjänster och övriga prestationer som finns att tillgå färdiga eller som grundar sig på beställning eller uppdrag är sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Statistikcentralen prissätter på företagsekonomiska grunder:

1) tidningar och tryckta publikationer inom statistikens område, med undantag av sådana som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten, samt tryck- och leveranskostnader för alla publikationer,

2) tjänster som utförs på uppdrag, undersökningar och utredningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster,

3) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt andra relaterade tjänster,

4) registertjänster,

5) databastjänster för enskilda kunder,

6) användning av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning,

7) kopior av dödsattester till andra än dem som avses i 1 § 4 punkten,

8) fjärrlånetjänster som gäller publikationer,

9) andra serviceprestationer jämförbara med dem som nämns ovan, såsom fotokopior och andra kopior.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Statistikcentralen beslutar med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om avgifter för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2017.

Helsingfors den 10 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Minna Sneck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.