1469/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), sådant det lyder i lag 874/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi som ges med stöd av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) och om ersättning av de kostnader som orsakats rehabiliteringsklienten.

2 §
Ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas till en 16—67-årig rehabiliteringsklient ersättning till högst de belopp som motsvarar följande ersättningsnivåer:

Individuell psykoterapi 57,60 euro
Gruppsykoterapi 42,05 euro
Familje- eller parpsykoterapi
1 timme 63,91 euro
1,5 timmar 95,87 euro

För handledningsbesök som en 16—25-årig rehabiliteringsklients anhöriga gör betalas dessutom ersättning till högst det belopp som motsvarar den ersättningsnivå som har fastställts för individuell psykoterapi eller gruppsykoterapi.

3 §
Arvoden för utlåtande

Som arvode för ett utlåtande betalas för en psykiaters respons i fråga om terapi en ersättning som är högst 34,84 euro och för en annan psykoterapeuts respons i fråga om terapi en ersättning som är högst 22,71 euro.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På ersättning för individuell psykoterapi som en psykoterapeut på krävande högspecialiserad nivå ger en 16—25-årig rehabiliteringsklient utifrån ett beslut som meddelades innan denna förordning trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet till utgången av den tidsperiod som anges i beslutet.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi (1258/2010).

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Milja Tiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.