1467/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ersättning för kostnaderna för yrkesinriktad rehabilitering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 89 § 5 mom. och 98 § 5 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015):

1 §
Direkta kostnader på grund av studier

För täckande av kostnader för studier och studiematerial enligt 89 § 3 mom. 8 punkten i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) betalas till den skadade 250 euro per år, om utbildningen pågår längre än sex månader men högst 12 månader, och 500 euro per år, om utbildningen pågår längre än 12 månader. Betalning av denna ersättning förutsätter inte någon utredning över kostnaderna.

Den skadade får dessutom ersättning för terminsavgifter, kursavgifter, examensavgifter och andra motsvarande obligatoriska avgifter och högst 500 euro för speciella anordningar, redskap och program som utbildningen kräver.

2 §
Extra kostnader för boende på grund av studier utanför hemorten

Om den skadade på grund av studier enligt 1 § bor på både hemorten och studieorten får han eller hon för varje dag under studietiden en ersättning som är lika stor som det skattefria partiella dagtraktamente som Skatteförvaltningen årligen fastställer. Om studierna inbegriper ett undervisningsarrangemang med avgiftsfri bostad betalas ingen ersättning.

För tiden för tillfällig vistelse på studieorten betalas utöver partiellt dagtraktamente även ersättning för behövliga och skäliga extra inkvarteringskostnader.

3 §
Resekostnader på grund av studier utanför hemorten

Om den skadade på grund av studier enligt 1 § bor på både hemorten och studieorten, får han eller hon ersättning förutom för dagliga resekostnader i studieorten också för de kostnader som under läsåret orsakas av en resa från hemorten till studieorten när studierna inleds och en resa från studieorten till hemorten när studierna avslutas. Dessutom får han eller hon ersättning en gång i månaden för resekostnaderna för en resa tur och retur mellan hemorten och studieorten eller en gång i veckan om han eller hon har vårdnaden om ett barn under 18 år.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringsråd
Mika Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.