1459/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 6 mom. och 12 § 4 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015):

1 §
Bilagor till ansökan

Handlingar och intyg enligt 12 § 1 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvali-fikationer (1384/2015, nedan lagen om erkännande) är

1) handlingar som bekräftar sökandens medborgarskap,

2) kompetensbevis och bevis på formella kvalifikationer som ger rätt att påbörja utövande av yrket,

3) när det gäller yrken som omfattas av systemet för automatiskt erkännande, intyg från den behöriga myndigheten i sökandens ursprungsmedlemsstat över att sökandens utbildningsbevis är sådana handlingar som avses i unionens regler för erkännande,

4) intyg över sökandens yrkeserfarenhet,

5) intyg över att sökanden har gott namn och rykte eller över att han eller hon inte har försatts i konkurs,

6) intyg över sökandens fysiska eller psykiska hälsa,

7) intyg över sökandens ekonomiska ställning och över att sökanden är försäkrad mot de ekonomiska skador som är förenade med hans eller hennes yrkesansvar,

8) handlingar som bekräftar att sökanden inte temporärt eller permanent har förbjudits att utöva yrket,

9) ett bestyrkt intyg av ett relevant organ över kunskaper, färdigheter och kompetens som sökanden har tillägnat sig genom livslångt lärande.

Dessutom ska sökanden på begäran av en myndighet som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer i en bilaga till ansökan lämna sådana upplysningar om sin utbildning med hjälp av vilka myndigheten kan bestämma huruvida eventuella väsentliga olikheter i förhållande till den utbildning som krävs i Finland föreligger.

En myndighet som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer kan kräva att en handling enligt 1 mom. 5—7 punkten fogas till ansökan, endast om den kräver motsvarande handling även av dem som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i Finland. De intyg som avses i 1 mom. 5—7 punkten får inte vara äldre än tre månader när de visas upp.

2 §
Anpassningsperiod

Under en anpassningsperiod ska sökanden sköta sin uppgift under handledning och tillsyn.

I ett sådant villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § 2 mom. i lagen om erkännande bestäms anpassningsperiodens längd och uppgifterna samt vid behov den kompetens som krävs av den yrkesutövare som ska utöva tillsyn. Dessutom kan det i ett villkorligt beslut om erkännande anges andra nödvändiga villkor för genomförande av anpassningsperioden och utvärderingen av den.

Den yrkesutövare som utövar tillsyn ska under anpassningsperioden informera en myndighet som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer om brister som har framkommit i sökandens yrkesverksamhet, ifall sökandens verksamhet orsakar allvarlig fara för den som är föremål för verksamheten. En myndighet som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer kan då besluta att anpassningsperioden ska avbrytas.

Att anpassningsperioden slutförts visas med ett av arbetsgivaren eller den övervakande yrkesutövaren utfärdat intyg över anpassningsperioden, av vilket det framgår att de villkor för genomförande och utvärdering av anpassningsperioden som anges i det villkorliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer uppfylls. Av intyget ska vid behov framgå också sökandens uppgiftsbenämning på finska eller svenska under anpassningsperioden.

3 §
Lämplighetsprov

I ett sådant villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § 2 mom. i lagen om erkännande bestäms det huvudsakliga innehållet i ett lämplighetsprov och vem som ska ordna det. Den som verkställer ett lämplighetsprov ska ha lagstadgad behörighet att utfärda ett intyg över att den utbildning eller examen som nationellt krävs för yrket eller uppgiften i fråga har genomgåtts eller avlagts.

Ett lämplighetsprov kan också innehålla frågor som gäller kännedom om god yrkespraxis i Finland.

Det kan också bestämmas att lämplighetsprovet ska utgöras av delar av en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

Att lämplighetsprov avlagts med godkänt resultat visas med ett intyg som utfärdas av den som har verkställt lämplighetsprovet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 10 december 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.