1458/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 6 §, sådan den lyder i förordning 168/2012, som följer:

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Utöver det som föreskrivs i 8 § i statstjänstemannalagen (750/1994) är behörighetsvillkoren för

1) kanslichefen annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt,

2) avdelningschefen vid justitieförvaltningsavdelningen sådan examen som avses i 1 punkten,

3) avdelningschefen vid lagberedningsavdelningen sådan examen som avses i 1 punkten och god förtrogenhet med lagberedning.

Utöver det som föreskrivs i 43 § i reglementet för statsrådet (262/2003) är behörighetsvillkoren för en biträdande avdelningschef som lagstiftningsdirektör vid lagberedningsavdelningen sådan examen som avses i 1 mom. 1 punkten och god förtrogenhet med lagberedning.

Behörighetsvillkor för

1) den som förordnas till uppgiften som chef för någon annan enhet vid justitieförvaltningsavdelningen än utbildningsenheten sådan examen som avses i 1 mom. 1 punkten och förtrogenhet med enhetens verksamhetsområde,

2) lagstiftningsråd som chef för en enhet sådan examen som avses i 1 mom. 1 punkten, god förtrogenhet med lagberedning och i praktiken visad ledarförmåga,

3) lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens laggranskningsenhet sådan examen som avses i 1 mom. 1 punkten och i fråga om lagstiftningsråd som granskar finskspråkiga författningstexter god förtrogenhet med lagberedning och i fråga om lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska och god förtrogenhet med lagberedning eller svenskt lagspråk,

4) lagstiftningsråd vid kriminalpolitiska avdelningen sådan examen som avses i 1 mom. 1 punkten samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

5) andra lagstiftningsråd än de som avses ovan i detta moment högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning,

6) konsultativ tjänsteman och planeringschef högre högskoleexamen,

7) språkrättsrådet, som svarar för uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen (423/2003), högre högskoleexamen samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 2015.

Helsingfors den 10 december 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Ulla Westermarck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.