1454/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen (1265/2006), sådan paragrafen lyder i lag 892/2015, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

6 §

Högsta förvaltningsdomstolen är domför också i en sammansättning med två ledamöter när den avgör ärenden som gäller besvärstillstånd och yrkanden som har samband med dem i ärenden enligt 6 kap. i utlänningslagen (301/2004) som gäller asyl eller annat internationellt skydd, om inte en fråga som ska avgöras i ärendet på grund av sin natur kräver en sammansättning med tre ledamöter. Ärendet får behandlas och avgöras i en sammansättning med två ledamöter även när det genom det överklagade beslutet samtidigt har avgjorts en ansökan om uppehållstillstånd enligt andra kriterier och fattats beslut om avlägsnande ur landet och om inreseförbud. Ett ärende som har behandlats i en sammansättning med två ledamöter ska överföras till en utökad sammansättning för avgörande, om ledamöterna inte är eniga om avgörandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 71/2015
LaUB 1/2015
RSv 42/2015

Helsingfors den 11 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.