1442/2015

Helsingfors den 7 december 2015

Arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av revisionslagen (1141/2015) samt 12 § 21 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015):

1 kap.

Krav på utbildning

1 §
Allmänt

En förutsättning för att sökanden ska bli godkänd som GR-revisor är att han eller hon har fullgjort studier i revision, redovisning, ekonomiska vetenskaper och juridik enligt 2—4 § vid ett universitet enligt universitetslagen (558/2009) eller vid en yrkeshögskola enligt med yrkeshögskolelagen (932/2014).

En förutsättning för att sökanden ska bli godkänd som OFGR-revisor är att han eller hon har fullgjort studier inom den offentliga sektorn i enlighet med 5 § vilka omfattar minst 16 studiepoäng eller 10 studieveckor, eller har sådan praktisk erfarenhet som avses i 9 § 4 mom.

Bestämmelser om undantag i fråga om kraven på utbildning finns i 6—8 §.

2 §
Studier i revision och redovisning

En förutsättning för att sökanden ska bli godkänd som GR-revisor är att han eller hon har fullgjort studier i revision och redovisning vilka omfattar minst 52 studiepoäng eller 35 studieveckor och följande ämnesområden:

1) regleringen av revision samt god revisionssed,

2) regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed och analys av bokslutet,

3) intern redovisning,

4) intern kontroll.

3 §
Studier i ekonomiska vetenskaper

En förutsättning för att sökanden ska bli godkänd som GR-revisor är att han eller hon har fullgjort studier i ekonomiska vetenskaper vilka omfattar minst 22 studiepoäng eller 15 studieveckor och följande ämneshelheter:

1) företagsekonomi och nationalekonomi,

2) företagsfinansiering och finansmarknad,

3) ekonomisk matematik och statistik,

4) informationsteknik och datasystem.

4 §
Studier i juridik

En förutsättning att sökanden ska bli godkänd som GR-revisor är att han eller hon har fullgjort studier i juridik vilka omfattar minst 22 studiepoäng eller 15 studieveckor och följande ämnesområden:

1) regleringen av olika sammanslutningsformer och värdepappersmarknaden,

2) företagsbeskattning, förskottsuppbörd, mervärdesbeskattning och beskattningsförfarande,

3) handels- och förmögenhetsrätt samt insolvens- och arbetslagstiftning.

5 §
Studier inom den offentliga sektorn

En förutsättning för att sökanden ska bli godkänd som OFGR-revisor är, som ett alternativ i stället för praktisk erfarenhet enligt 9 § 4 mom., att han eller hon har fullgjort studier inom den offentliga sektorn vilka omfattar minst 16 studiepoäng eller 10 studieveckor och följande ämneshelheter:

1) redovisning inom den offentliga förvaltningen,

2) regleringen av den offentliga förvaltningen.

I 1 mom. avsedda studier i redovisning inom den offentliga förvaltningen kan ingå i studier i revision och redovisning enligt 2 § och studier i regleringen av den offentliga förvaltningen kan ingå i studier i juridik enligt 4 §.

6 §
Andra studier som ska räknas sökanden till godo

Utöver de studier som avses i detta kapitel kan sökanden räknas till godo andra motsvarande studier vid en högskola i Finland eller i något annat land, om de till omfattningen och innehållet motsvarar de studier som avses i 2—5 §.

Revisionstillsynen fattar beslut om tillgodräknande av studier.

7 §
Ersättande av studier genom extra examensuppgifter

Den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor utifrån minst sju års praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter enligt 12 § inom redovisning, finansiering och juridik kan ersätta en del av studierna enligt 2—4 § genom extra examensuppgifter i samband med GR-examen.

Den som ansöker om att bli godkänd som OFGR-revisor utifrån yrkesverksamhet som GR-revisor i minst fem år eller som har minst sju års praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter enligt 12 § inom redovisning, finansiering och juridik kan ersätta en del av studierna enligt 5 § genom extra examensuppgifter i samband med OFGR-examen.

Den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor kan genom extra examensuppgifter ersätta studier i revision och redovisning motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor, studier i ekonomiska vetenskaper motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor och studier i juridik motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor. Den som ansöker om att bli godkänd som OFGR-revisor kan med extra examensuppgifter ersätta studier inom den offentliga sektorn motsvarande högst sex studiepoäng eller fyra studieveckor.

8 §
Påvisande av att kraven uppfylls

Den som ansöker om att få sin kompetens som GR-revisor eller specialkompetens som OFGR-revisor godkänd ska visa att han eller hon uppfyller kraven på studier enligt denna förordning genom ett intyg som högskolan utfärdat över innehållet i, omfattningen av och tidpunkten för studierna och över att studierna motsvarar studiekraven enligt detta kapitel.

Revisionstillsynen kan av särskilda skäl ge sökanden tillstånd att delta i examen, fast sökanden inte har ett intyg enligt 1 mom., om studierna enligt sökandens redogörelse till sin omfattning och sitt innehåll motsvarar de studier som förutsätts i detta kapitel.

2 kap.

Krav på praktisk erfarenhet

9 §
Allmänt

Den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av uppgifter enligt 10 och 11 § inom revision och redovisning eller minst 15 års praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter enligt 12 § inom redovisning, finansiering och juridik.

Om den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor inte har avlagt högskoleexamen, ska han eller hon ha minst sju års praktisk erfarenhet av uppgifter enligt 12 § och tre års praktisk erfarenhet enligt 1 mom. Om den som ansöker om att bli godkänd inte har avlagt högskoleexamen och inte har tre års praktisk erfarenhet enligt 1 mom. ska han eller hon ha sammanlagt 15 års praktisk erfarenhet av yrkesuppgifter enligt 12 §.

Om den som ansöker om CGR- eller OFGR-specialkompetens inte har avlagt högre högskoleexamen, ska han eller hon ha varit yrkesmässigt verksam som GR-revisor i minst fem år eller ha minst sju års praktisk erfarenhet av uppgifter enligt 12 §.

Om den som ansöker om OFGR-specialkompetens inte har slutfört studier enligt 5 § inom den offentliga sektorn, ska han eller hon ha praktisk erfarenhet på minst ett år och sex månader av uppgifter enligt 10 och 11 § inom den offentliga sektorn. Den praktiska erfarenheten kan också utgöras av sådan erfarenhet som sökanden har förvärvat för att uppfylla de krav som anges i 1-3 mom.

10 §
Tillräcklig erfarenhet av revision och redovisning

Den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor ska ha praktisk erfarenhet av revision av bokslut eller koncernbokslut eller av granskning av motsvarande ekonomiska kalkyler.

Av den praktiska erfarenheten ska minst två år ha förvärvats

1) under ledning av en revisor,

2) under ledning av en revisor som godkänts i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) under ledning av en godkänd revisor som uppfyller krav som motsvarar dem som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (revisionsdirektivet) i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock högst två av de tre år som krävs.

Också praktisk erfarenhet från ett arbete på deltid räknas sökanden till godo, om erfarenheten till sin längd motsvarar minst två års arbete på heltid i sådana uppgifter som avses i 1 mom.

11 §
Annan praktisk erfarenhet som ska räknas sökanden till godo

Högst ett år av den praktiska erfarenhet som krävs av GR-revisorer kan bestå också av erfarenhet

1) som intern revisor,

2) som skatteinspektör,

3) som stadsrevisor,

4) av andra uppgifter vid statens revisionsverk än revisionsuppgifter, eller

5) av andra uppgifter som motsvarar uppgifterna enligt 1-4 punkten.

12 §
Yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik

Som yrkesuppgifter inom redovisning, finansiering och juridik enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 3 och 5 punkten samt 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. 1 punkten i revisionslagen (1141/2015) betraktas följande uppgifter förutsatt att innehavaren av uppgiften sköter den som huvudsyssla: uppgifter som verkställande direktör, uppgiften som ställföreträdare för verkställande direktör, uppgiften som ekonomidirektör och uppgiften som intern revisor samt andra motsvarande uppgifter inom den privata eller offentliga sektorn och uppgiften som GR-revisor förutsatt att innehavaren av uppgiften sköter den som huvudsyssla.

3 kap.

Krav i fråga om GR-examen, CGR- och OFGR-specialiseringsexamen, kompletteringsprov för OFR-revisorer samt behörighetsprov

13 §
Innehållet i och omfattningen av GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen

Innehållet i GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen bestäms enligt följande:

1) uppgifterna i GR-examen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i en bokföringsskyldig sammanslutning, stiftelse och koncern,

2) uppgifterna i CGR-specialiseringsexamen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta krävande revisionsuppdrag i ett bokföringsskyldigt företag av allmänt intresse och i en bokföringsskyldig koncern av allmänt intresse,

3) uppgifterna i OFGR-specialiseringsexamen klarlägger sökandens förmåga att självständigt sköta revisionsuppdrag i ett offentligrättsligt samfund och en offentligrättslig koncern.

Uppgifterna i GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen förutsätter att examinanden behärskar den reglering som är behövlig med tanke på revisorns uppgift och de praktiska åtgärderna i ett revisionsuppdrag.

GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen omfattar följande ämnesområden:

1) regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed,

2) regleringen av revision samt god revisionssed,

3) regleringen av intern kontroll och riskhantering,

4) regleringen av olika sammanslutningsformer,

5) i fråga om OFGR-specialieringsexamen regleringen av den offentlig förvaltningen och ekonomin,

6) annan reglering som rör revision än den som avses i 2—4 punkten.

Dessutom innehåller GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen uppgifter som gäller uppgörande av revisionsberättelse och en revisors övriga yttranden eller intyg samt de revisionsåtgärder som dessa förutsätter.

14 §
Innehållet i GR-examen

GR-examen består av två delar vilka gäller

1) god revisionssed och god bokföringssed (del 1),

2) revisionsberättelsen och revisorns övriga rapporter (del 2).

Ett godkänt resultat ska presteras i båda delarna av examen.

Om examensprestationen inte godkänns i dess helhet, gäller en godkänd prestation av en examensdel till utgången av det femte kalenderåret som följer efter det år då delprestationen godkändes.

15 §
Innehållet i CGR-specialiseringsexamen

CGR-specialiseringsexamen innehåller uppgifter som gäller uppgörande av revisionsberättelser för sammanslutningar av allmänt intresse och de åtgärder som dessa förutsätter samt annan rapportering.

16 §
Innehållet i OFGR-specialiseringsexamen

OFGR-specialiseringsexamen innehåller uppgifter som gäller regleringen av den offentliga förvaltningen, god revisionssed inom den offentliga förvaltningen samt revisorns rapportering och de åtgärder som detta förutsätter.

17 §
Extra examensuppgifter i samband med examina

Innehållet i och omfattningen av de extra examensuppgifterna ska motsvara innehållet i och omfattningen av de studier som ska ersättas genom dem.

18 §
Behörighetsprov

Revisionstillsynen beslutar om innehållet i och omfattningen av behörighetsprov enligt 6 kap. 2 § 5 mom. och 3 § 4 mom. i revisionslagen.

Behörighetsprovet innehåller uppgifter som gäller revision, bokföring, olika sammanslutningsformer och annan nationell reglering som rör revision. Uppgifterna i behörighetsprovet ska motsvara det godkännande som ansökan gäller.

Behörighetsprovet ska omfatta uppgifter som gäller regleringen av den offentliga förvaltningen och ekonomin om sökanden ansöker om OFGR-specialkompetens.

19 §
Ordnande av examina och behörighetsprov

Examina enligt 14-16 § och behörighetsprov enligt 18 § ordnas på finska och svenska. En del av uppgifterna kan vara avfattade också på engelska.

Revisionstillsynen beslutar om tidpunkten och platsen för examina och behörighetsprov.

20 §
Kompletteringsprov

Ett kompletteringsprov enligt 12 § 21 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) omfattar uppgifter inom följande ämnesområden:

1) regleringen av bokföring och bokslut samt god bokföringssed,

2) regleringen av revision samt god revisionssed,

3) regleringen av intern kontroll och riskhantering,

4) regleringen av olika sammanslutningsformer,

5) annan reglering som har samband med revision.

Sökanden ska avlägga hälften av uppgifterna i kompletteringsprovet enligt fritt val.

Kompletteringsprovet ordnas på finska och svenska. Revisionstillsynen beslutar om tidpunkten och platsen för kompletteringsprov.

21 §
Bedömning av svaren

Revisionstillsynen fastställer bedömningsgrunderna för GR-examen samt CGR- och OFGR-specialiseringsexamen samt för de extra examensuppgifterna, behörighetsprovet och kompletteringsprovet.

Revisionstillsynen offentliggör bedömningsgrunderna efter det att bedömningen av examenssvaren har fastställts.

4 kap.

Revisorsförsäkran

22 §
Revisorsförsäkran

Innan en revisor godkänns som GR-revisor ska han eller hon inför domstol avge följande revisorsförsäkran: "Jag N.N. lovar på heder och samvete att redigt, oavhängigt och samvetsgrant och med iakttagande av god revisionssed fullgöra alla de uppgifter som åligger mig i egenskap av revisor, och lovar att inte obehörigen röja någon sådan omständighet som jag blir anförtrodd eller annars får vetskap om i mitt uppdrag som revisor samt också i övrigt följa de föreskrifter och bestämmelser som gäller för en revisor samt iaktta god revisionssed och yrkesetiska principer".

5 kap.

Krav som gäller förfarandet för godkännande av revisorer

23 §
Ansökningsförfarande i ärenden som gäller godkännande och examina

Ansökningar om godkännande som revisor, godkännande av specialkompetens samt om återställande av godkännandet eller specialkompetensen samt om deltagande i examina görs skriftligen hos Revisionstillsynen. Sökanden ska till ansökan foga den redogörelse som behövs för att avgöra ansökan.

Ansökningar om godkännande och om deltagande i examina ska lämnas in på det sätt som fastställts av Revisionstillsynen senast den dag som tillsynen bestämt.

24 §
Tidpunkten då kraven ska vara uppfyllda

Vid beviljande av tillstånd att delta i examen beaktas som studier enligt 1 kap. sådana studier som sökanden slutfört vid den tidpunkt då examen ordnas.

Vid beviljande av tillstånd att delta i examen beaktas som praktisk erfarenhet enligt 2 kap. sådan praktisk erfarenhet som sökanden förvärvat vid den tidpunkt då examen ordnas.

Vid ansökan om godkännande som GR-, CGR- och OFGR-revisor beaktas som praktisk erfarenhet enligt 2 kap. sådan praktisk erfarenhet som sökanden förvärvat vid den tidpunkt då ansökan görs.

Praktisk erfarenhet enligt 2 och 3 mom. ska huvudsakligen ha förvärvats under de senaste 10 åren.

25 §
Förhandsbesked

Revisionstillsynen ger på ansökan av den som ansöker om att bli godkänd som GR-revisor eller om godkännande av CGR- och OFGR-specialkompetens ett förhandsbesked om huruvida kraven för godkännande uppfylls utifrån från de uppgifter som sökanden lämnat.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

27 §
Övergångsbestämmelser

Om en GRM- eller CGR-examensprestation inte har godkänts i dess helhet under giltighetstiden för examenssystemet enligt den upphävda lag som avses i 12 kap. 1 § 2 mom. i revisionslagen, gäller en godkänd prestation av en examensdel till utgången av det femte kalenderåret som följer efter det år då delprestationen godkändes.

En godkänd del 1 av GRM-examen motsvarar del 1 av GR-examen. En godkänd del 2 av GRM-examen motsvarar del 2 av GR-examen.

Den som avlägger CGR-examen kan avlägga en underkänd del eller en del som saknas genom att utföra sådana kompletterande uppgifter som Revisionstillsynen bestämmer och som kompletterar den underkända delen eller den del som saknas i en examen som ordnats före ikraftträdandet av revisionslagen.

Helsingfors den 7 december 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Konsultativ tjänsteman
Marja Hanski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.