1438/2015

Helsingfors den 10 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2015 (137/2015) 6 § 1 mom., 7 § och 12 § 1 mom. som följer:

6 §
Beloppet av bidrag för mjölkkor

Högst följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för mjölkkor:

område euro
Fasta Åland 650
Stödområde AB, yttre skärgården 870
Stödområde AB, övriga områden 530

7 §
Betalning av bidrag för mjölkkor

Bidrag för mjölkkor betalas i två poster. Den första bidragsposten betalas utifrån antalet befintliga djur från och med den 1 januari till och med den 15 september det år för vilket stödet bestäms. Den andra posten betalas utifrån antalet befintliga djur från och med den 16 september till och med den 31 december det år för vilket stödet bestäms.

12 §
Beloppet per djur i fråga om bidrag för nötkreatur

Följande belopp per stödområde och djur beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödområde AB, yttre skärgården euro Fasta Åland euro Stödområde AB, övriga områden euro Stödområde C euro
dikor och dikokvigor 575 420 420 175
tjurar och stutar 1 050 590 510 175
slaktkvigor - 250 250 -
skärgårdskvigor 590 - - -


Denna förordning träder i kraft den 14 december 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (32014R0639); EUT L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingfors den 10 december 2015

Näringsminister
Olli Rehn

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.