1430/2015

Helsingfors den 7 december 2015

Finansministeriets förordning om behöriga myndigheter i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015), 20 kap. 9 a § 2 mom. i ärvdabalken (40/1965), sådant det lyder i lag 1008/2007, 27 § 2 mom. i faderskapslagen (11/2015), 14 § 1 mom. och 32 d § 2 mom. i namnlagen (694/1985), sådana de lyder, 14 § 1 mom. i lag 1010/2007 och 32 d § 2 mom. i lag 421/2007, 3 och 11 § i lagen om vigselrätt (571/2008), 80 § 7 och 9 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), av dem 80 § 9 mom. sådant det lyder i lag 1396/2015, 14 § 2 mom. i lagen om dödförklaring (127/2005), sådant det lyder i lag 1399/2015, 25 § 3 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007), sådant det lyder i lag 1397/2015, 46 § 4 mom. och 64 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), sådana de lyder, 46 § 4 mom. i lag 1398/2015 och 64 § 5 mom. i lag 1405/2009, 3 § 3 mom. i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002), sådant det lyder i lag 1400/2015 samt 7 b § och 9 § 4 mom. i lagen om hemkommun (201/1994), sådana de lyder i lag 1095/2010:

1 §
Utfärdande av europeiskt arvsintyg

Europeiskt arvsintyg enligt 3 § 1 mom. i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015) utfärdas av magistraten i Nyland.

2 §
Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning

Magistratens behörighet enligt 20 kap. 9 a § 1 mom. i ärvdabalken (40/1965) att fastställa delägarförteckningen i en bouppteckning överförs i ärenden på svenska från magistraten i Nyland till magistraten i Sydvästra Finland och i ärenden på andra språk till magistraten i Västra Finland.

3 §
Fastställande av faderskap

Magistratens behörighet enligt 27 § i faderskapslagen (11/2015) att avgöra ärenden som gäller fastställande av faderskap överförs från magistraten i Nyland till magistraten i Sydvästra Finland.

4 §
Behandling av ansökningar om namnändring

Den magistrat som har tagit emot en ansökan enligt namnlagen (694/1985) om ändring av förnamn eller släktnamn är behörig att meddela beslut i ärendet.

Med avvikelse från 1 mom. överförs i ärenden på svenska magistratens behörighet att besluta om ändring av förnamn eller släktnamn från magistraten i Nyland till magistraten i Sydvästra Finland och i ärenden på andra språk till magistraten i Norra Finland.

5 §
Skötsel av uppgifter enligt lagen om vigselrätt

Magistraten i Norra Finland är behörig magistrat för de uppgifter som avses i lagen om vigselrätt (571/2008).

Den magistrat som har beviljat vigselrätt med stöd av 17 a § 2 mom. i äktenskapslagen (234/1929) utövar dock tillsyn över användningen av den vigselrätt den beviljat och är behörig i ett ärende som gäller återkallelse av vigselrätten.

Enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland svarar för att vigselrättsregistret fungerar tekniskt.

6 §
Uppdatering av uppgifter om vissa personer som saknar hemkommun eller folkbokföringskommun i befolkningsdatasystemet

Magistraten i Nyland handlägger ärenden som gäller personer som avses i 80 § 7 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och som aldrig haft hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland.

7 §
Uppgifter som gäller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningar

Magistraten i Nyland förvarar de medlemsförteckningar för registrerade religionssamfund som avses i 80 § 9 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och beslutar med iakttagande av bestämmelserna i 4 kap. i den lagen om utlämnande av uppgifter i förteckningarna.

8 §
Uppgifter som gäller dödförklaring

Om ingen magistrat i Finland är behörig att med stöd av 14 § 1 mom. i lagen om dödförklaring (127/2005) behandla ett ärende som gäller dödförklaring, ska ärendet behandlas av magistraten i Nyland.

9 §
Fastställelse av intressebevakningsfullmakt

Om ingen förmyndarmyndighet i Finland är behörig att med stöd av 25 § 1 eller 2 mom. i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) behandla ett ärende som gäller fastställelse av en intressebevakningsfullmakt, ska ärendet behandlas av magistraten i Nyland.

10 §
Tillsyn över intressebevakares verksamhet

Om ingen förmyndarmyndighet i Finland med stöd av 46 § 1-3 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) har till uppgift att övervaka en intressebevakare, är magistraten i Nyland skyldig att övervaka intressebevakarens verksamhet.

11 §
Ärenden som gäller fastställande av könstillhörighet

Magistraten i Nyland behandlar en ansökan om fastställande av könstillhörighet enligt 3 § 1 mom. i lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002), om sökanden saknar hemkommun eller folkbokföringskommun i Finland.

12 §
Beviljande av tillstånd att ta del av uppgifterna i registret över förmynderskapsärenden

Magistraten i Tavastland beviljar tillstånd enligt 64 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) att ta del av uppgifterna i registret över förmynderskapsärenden via en teknisk anslutning.

13 §
Behandling av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet

För de uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet enligt 7 a § i lagen om hemkommun (201/1994) samt de anteckningar i befolkningsdatasystemet som ska göras till följd av anmälningarna svarar den magistrat till vars verksamhetsområde den flyttande flyttar eller från vars verksamhetsområde den flyttande flyttar till utlandet.

Med avvikelse från 1 mom.

1) svarar magistraten i Lappland för behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Nyland; magistraten i Lappland får dessutom delta i behandlingen av flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat,

2) svarar magistraten i Västra Finland för behandlingen av svenskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för magistraten i Nyland i de fall där anteckning i befolkningsdatasystemet kräver ytterligare utredningar; magistraten i Västra Finland får dessutom delta i behandlingen av svenskspråkiga flyttningsanmälningar som gäller flyttning till och inom verksamhetsområdet för varje annan magistrat.

Trots vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska en magistrat ta emot en enskild flyttningsanmälan som har gjorts muntligen i samband med kundbesök, eller någon annan flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet som har lämnats in direkt till magistraten, och göra de anteckningar i befolkningsdatasystemet som behövs med anledning av flyttningsanmälan.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket (1351/2011).

Helsingfors den 7 december 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Assi Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.