1419/2015

Helsingfors den 3 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006) 4 §, sådan den lyder i förordning 1252/2010, och

ändras 2, 5 och 5 a §, sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i förordning 1805/2009 samt 5 och 5 a § i förordning 1252/2010, som följer:

2 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 14 andra medlemmar som var och en har en personlig suppleant.

Medlemmarna ska företräda instanser som är av central betydelse för medling. I delegationen ska socialförvaltningen, justitieförvaltningen, domstolsväsendet, åklagarväsendet och polisförvaltningen samt Institutet för hälsa och välfärd vara representerade. De övriga medlemmarna företräder aktörer som tillhandahåller medlingstjänster, organisationer som är verksamma inom medlingsbranschen och medlare.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant avgår under delegationens mandattid eller är varaktigt förhindrad att delta i verksamheten, utser social- och hälsovårdsministeriet i stället en annan person för den återstående mandattiden.

5 §
Hur ersättning av statens medel bestäms

Den ersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister fördelas så att 50 procent baserar sig på invånarantalet i tjänsteleverantörens verksamhetsområde, 20 procent på områdets areal och 30 procent på brottsligheten i området.

Om Institutet för hälsa och välfärd självt på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tjänster tillhandahåller tjänster som anknyter till medlingsverksamhet, har institutet rätt att få ersättning av statens medel på de grunder som anges i 1 mom.

5 a §
Återbetalning och omfördelning av ersättning som betalats av statens medel

Tjänsteleverantören ska före utgången av mars månad året efter finansåret lämna Institutet för hälsa och välfärd en redovisning enligt 12 a § 1 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister.

Institutet för hälsa och välfärd ska före utgången av augusti månad året efter finansåret

1) besluta om huruvida kostnaderna ska godkännas eller inte,

2) kräva att tjänsteleverantören betalar tillbaka den del av anslaget som inte har använts, om det finns skäl för detta,

3) betala den tilläggspost av ersättningen som avses i 12 a § 2 mom. i lagen om medling vid brott och i vissa tvister och underrätta social- och hälsovårdsministeriet om en omfördelning av anslagen och om den andel som inte har använts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 3 december 2015

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Jurist
Laura Terho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.