1410/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Finlands Akademis avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna.

2 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

Prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som Finlands Akademi prissätter på företagsekonomiska grunder är beställda undersökningar, utredningar och utvärderingar, övriga expertuppdrag som kräver vetenskaplig sakkunskap samt förvaltningsmässiga och tekniska kundtjänstuppdrag som Akademin utför för statliga och kommunala myndigheter samt andra sammanslutningar och enskilda på deras begäran, samt varor som framställts i samband med en sådan uppgift.

3 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Finlands Akademi beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 20 november 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Undervisningsråd
Mirja Vihma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.