1402/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 § 4 mom., 3 § 4 punkten, 4 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b §, 6 § 1 mom. 3 punkten, 11 §, det inledande stycket i 12 §, 14 § 1 mom. 5 punkten, 19 § 4 mom. samt 23 § 5 och 6 mom.,

sådana de lyder, 1 § 4 mom. och det inledande stycket i 12 § i lag 345/2004, 3 § 4 punkten i lag 1166/2013, 4 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten samt 19 § 4 mom. i lag 1243/2013, 5 b § i lag 52/2011, 6 § 1 mom. 3 punkten, 14 § 1 mom. 5 punkten och 23 § 5 och 6 mom. i lag 792/2007 samt 11 § i lagarna 1388/2007 och 1243/2013, samt

fogas till lagen nya 11 a och 30 c § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Studiestöd för studier som bedrivs utomlands beviljas en finsk medborgare och en person som avses i 2 mom., om han eller hon

1) i minst två år under de fem år som föregår inledandet av studierna har haft sin i lagen om hemkommun (201/1994) avsedda hemkommun i Finland, eller

2) med hänsyn till hans eller hennes levnadsförhållanden annars har fast anknytning till Finland, varvid omständigheter som gäller personens familjeförhållanden, utkomst samt yrkesmässiga och andra motsvarande levnadsförhållanden beaktas.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


4) högskola de universitet som avses i universitetslagen (558/2009), Försvarshögskolan, om vilken föreskrivs i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008), de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) och Polisyrkeshögskolan enligt lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013),


4 §
Studier som berättigar till studiestöd

Studiestöd för högskolestudier beviljas studerande som


2) avlägger yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen eller i 10 § 3 mom. i yrkeshögskolelagen avsedd utbildning för invandrare,


Studiestöd för studier i andra läroanstalter beviljas studerande som

1) genomför yrkesutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998),


5 b §
Tillräcklig framgång i studierna

Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid under vilken den studerande bedriver studier på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga. Framgången i studierna följs upp.

Studiestödet dras in eller ansökan om studiestöd avslås, om den studerandes studier inte har framskridit tillräckligt. I högskolestudier dras studiestödet in vid utgången av den termin under vilken uppföljningen av studieframgången görs. Studiestödet kan dras in retroaktivt, om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att den studerande inte ens haft för avsikt att studera på heltid.

Den studerande har rätt till studiestöd även om studierna inte har framskridit tillräckligt, om han eller hon anger godtagbara skäl till att studierna tillfälligt fördröjts. Godtagbara skäl kan vara att den studerande eller en nära anhörig drabbats av sjukdom eller att den studerande befinner sig i en svår livssituation eller något annat särskilt skäl av tillfällig natur.

Om framgången i studierna anses kräva särskild uppföljning, beviljas studiestödet eller fortsätter utbetalningen av stödet för en viss tid, i högskolestudier högst till utgången av läsåret.

Närmare bestämmelser om bedömningen av tillräcklig framgång i studierna får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Begränsningar i fråga om studiestödet

Studiestöd beviljas inte den som


3) deltar i läroavtalsutbildning som ordnas enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning,


11 §
Studiepenningens belopp

Studiepenningen per månad är

1) för en studerande som bor hos sin förälder 55,96 euro i högskolor och 38,66 euro i andra läroanstalter, när den studerande är yngre än 20 år, samt 124,12 euro i högskolor och 81,39 euro i andra läroanstalter, när den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 147,52 euro i högskolor och 101,74 euro i andra läroanstalter, när den studerande är yngre än 18 år,

3) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 303,19 euro i högskolor och 250,28 euro i andra läroanstalter, när den studerande har fyllt 18 år,

4) för en studerande som är gift eller underhållsskyldig 303,19 euro i högskolor och 250,28 euro i andra läroanstalter.

Om en studerande för första gången har tagit emot en studieplats i en utbildning som inleds i en högskola den 1 augusti 2014 eller därefter eller om den studerande har anmält sig som närvarande i en högskola första gången den 1 augusti 2014 eller därefter, är studiepenningen i högskolor, oberoende av bestämmelserna i 1 mom.,

1) för en studerande som bor hos sin förälder 62,06 euro per månad, när den studerande är yngre än 20 år, och 137,35 euro per månad, när den studerande har fyllt 20 år,

2) för en studerande som bor någon annanstans än hos sin förälder 163,80 per månad, när den studerande är yngre än 18 år, och 336,76 euro per månad, när den studerande har fyllt 18 år,

3) för en studerande som är gift eller underhållsskyldig 336,76 euro per månad.

Om en studerande bor i en bostad som han eller hon hyr av sin förälder eller som ägs av föräldern och den finns i samma fastighet som förälderns stadigvarande bostad, beviljas den studerande studiepenning till samma belopp som beviljas till en studerande som bor hos sin förälder.

Rätten till åldersrelaterad högre studiepenning enligt 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom.1 och 2 punkten uppkommer vid ingången av den månad då stödtagaren uppnår den ålder som anges i punkten i fråga.

11 a §
Höjning av studiepenningen på basis av föräldrarnas inkomster

Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen (1535/1992) är högst 20 700 euro per år, höjs den i 11 § i denna lag föreskrivna studiepenningen i högskolor enligt följande:

1) en studiepenning på 55,96 euro med högst 76,31 euro,

2) en studiepenning på 62,06 euro med högst 76,31 euro,

3) en studiepenning på 124,12 euro med högst 147,52 euro,

4) en studiepenning på 137,35 euro med högst 147,52 euro,

5) en studiepenning på 147,52 euro med högst 147,52 euro,

6) en studiepenning på 163,80 euro med högst 147,52 euro.

Om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen är högst 20 700 euro per år, höjs den ovan i 11 § föreskrivna studiepenningen i andra läroanstalter enligt följande:

1) en studiepenning på 38,66 euro med högst 59,01 euro,

2) en studiepenning på 81,39 euro med högst 101,74 euro,

3) en studiepenning på 101,74 euro med högst 101,74 euro.

Höjningen enligt 1 och 2 mom. minskas med 10 procent för varje helt belopp av 2 070 euro som överskrider inkomstgränsen. Om det sammanlagda beloppet av de inkomster som avses i 1 eller 2 mom. överstiger 39 000 euro, betalas ingen höjning.

12 §
Höjning av studiepenningen till samma nivå som i högskolorna

Om den studerande studerar vid någon av följande läroanstalter eller avlägger följande studier är beloppet av studiepenningen detsamma som enligt 11 § 2 mom.:


14 §
Bostadstillägg

Studerande som bor i en hyresbostad eller bostadsrättsbostad har rätt till bostadstillägg. Berättigad till bostadstillägg är dock inte en studerande som


5) får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) eller bor i samma bostad som sin make som får bostadsbidrag enligt den lagen.


19 §
Beaktande av föräldrarnas inkomster

En 18- eller 19-åring som studerar i någon annan läroanstalt än en högskola och som bor någon annanstans än hos sin förälder har dock rätt till studiepenning till fullt belopp, om föräldrarnas sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalinkomster enligt 30 § i inkomstskattelagen är högst 60 000 euro per år. Studiepenningen minskas med fem procent för varje helt belopp av 1 010 euro som överskrider inkomstgränsen.

23 §
Ansökan om och beviljande av studiestöd

Om en studerandes ansökan om en i 6 § avsedd hindrande förmån har avslagits, kan studiestöd beviljas från ingången av den månad då ansökan om den hindrande förmånen har lämnats in. Ansökan om studiestöd ska göras inom sex månader från utgången av den månad då beslutet om avslag på ansökan om den hindrande förmånen har vunnit laga kraft.

Om en studerandes ansökan om bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) eller den studerandes eller makens ansökan om bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare har avslagits, kan studiestödets bostadstillägg beviljas från ingången av den månad då ansökan om bostadsbidrag har lämnats in.

30 c §
Nytt avgörande av ett ärende om studierna inte har inletts

Om en studerande inte alls har inlett sina studier vid en läroanstalt, kan Folkpensionsanstalten eller studiestödsnämnden utan undanröjande av beslutet eller samtycke av part avgöra ett ärende som gäller studiestöd på nytt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016. Lagens 19 § 4 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2016.

Om ett i 23 § 5 mom. avsett beslut om avslag på ansökan om en hindrande förmån har vunnit laga kraft före ikraftträdandet av denna lag, ska studiestöd sökas inom sex månader från ikraftträdandet.

RP 40/2015
KuUB 5/2015
RSv 39/2015

Helsingfors den 4 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.