1376/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen (612/2013) 1 § samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

1 §
Uppgifter

Patent- och registerstyrelsen har utöver verkställighets- och tillsynsuppgifter i samband med lagstiftningen inom sitt ansvarsområde till uppgift att

1) främja ny och växande företagsverksamhet,

2) främja skyddet av företagens kännetecken och uppfinningar,

3) främja förenings- och stiftelseverksamhet,

4) producera företags- och organisationsinformation för hela samhället,

5) producera sakkunnigtjänster för arbets- och näringsministeriet och för övriga ministerier och myndigheter,

6) producera kommunikations- och rådgivningstjänster inom sitt område,

7) delta i internationellt samarbete och informationsutbyte.

4 a §
Särskilda krav som gäller Revisionstillsynen

Revisionstillsynen är en verksamhetsenhet som är direkt underställd generaldirektören vid Patent- och registerstyrelsen.

Chef för Revisionstillsynen är direktören för Revisionstillsynen.

Den tjänsteman som svarar för beslutsfattandet inom Revisionstillsynen ska vara oberoende av revisionssammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 5 punkten i revisionslagen (1141/2015) och får inte vara i 1 kap. 2 § 2, 3 eller 4 punkten i den lagen avsedd revisor. Vad som ovan föreskrivs om oberoende och verksamhet som revisor gäller även de tre år som föregår beslutsfattandet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Utrikesminister
Timo Soini

Konsultativ tjänsteman
Marja Hanski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.