1373/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 4 § 1 mom. och 5 §, sådana de lyder, 4 § 1 mom. i förordning 248/2013, och 5 § i förordning 172/2011, samt

ändras 2, 9, 11 b och 12 §, sådana de lyder, 2 § i förordningarna 1127/2003, 172/2011, 248/2013 och 883/2013, 9 och 11 b § i förordning 248/2013 samt 12 § i förordningarna 1127/2003, 405/2005, 172/2011 och 248/2013, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) styckegods farliga ämnen som transporteras i förpackningar, transporttankar, containrar eller förpackade på något annat motsvarande sätt; det som nedan bestäms om förpackning gäller även IBC-behållare, containrar och tankar,

2) lasttransportenhet ett fordon, en järnvägsvagn, en fraktcontainer, ett tankfordon, en järnvägscisternvagn eller en transporttank,

3) kolli den minsta förpackning eller det minsta föremål som är avsett att hanteras som en enda enhet, med undantag av försändelser fastbundna på lastpallar med krymp- eller sträckfilm,

4) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), sådan den är jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland,

5) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till SOLAS-konventionen och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 37-14,

6) INF-koden den kod som anges i kapitel VII del D regel 14 i bilagan till SOLAS-konventionen och som innehåller bestämmelser om transport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och vissa former av radioaktivt avfall som styckegods på fartyg,

7) INF-gods sådant INF-gods som anges i kapitel VII del D regel 14 i bilagan till SOLAS-konventionen och som transporteras i enlighet med IMDG-koden

8) redare den person som avses i 2 § 3 punkten i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

9) landbaserad personal, personer som arbetar på land och vars arbetsuppgifter omfattar uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg; till dessa uppgifter hör att klassificera farliga ämnen, identifiera officiella benämningar på farliga ämnen, förpacka farliga ämnen, förse förpackningar som innehåller farliga ämnen med märkningar och varningsetiketter, lasta eller lasta ur lasttransportenheter, bereda transporthandlingar för farliga ämnen, överlämna eller godkänna farliga ämnen för transport, hantera farliga ämnen, upprätta lastnings- och stuvningsplaner för farliga ämnen, lasta eller lossa farliga ämnen i eller ur fartyg, transportera farliga ämnen eller på annat sätt delta i transport av farliga ämnen samt övervaka att tillämpliga bestämmelser och regler iakttas.

9 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015).

För transport av farliga ämnen får även användas förpackningar eller tankar som är godkända av en utländsk behörig myndighet som avses i IMDG-koden eller en behörig myndighet i landskapet Åland eller av en inrättning som en sådan myndighet har bemyndigat.

En sådan framställare och senare återförsäljare av förpackningar som avses i kapitlen 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 och 6.6 i IMDG-koden ska lämna uppgifter om de förfaringssätt som ska iakttas samt ge typ- och måttbeskrivningar för förslutare och andra nödvändiga komponenter, så att det kan fastställas att den förpackning som erbjuds för transporten uppfyller föreskrivna krav.

11 b §
Strålskyddsprogram och ledningssystem

Den som transporterar radioaktiva ämnen ska ha ett sådant strålskyddsprogram som avses i punkt 1.5.2 i IMDG-koden. Av programmet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transportverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i punkt 1.5.3 i IMDG-koden ska verksamhetsutövaren för tillämpning i sin verksamhet utarbeta ett ledningssystem enligt punkt 1.5.3 i IMDG-koden för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven i samband med transport av radioaktiva ämnen och för de åtgärder som avses i punkt 1.5.1.3 i IMDG-koden.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska på Strålsäkerhetscentralens begäran hållas tillgängligt för centralen.

12 §
Utredning om ämnen som lastas och lossas

Avsändaren och avlastaren ansvarar för att fartygets befälhavare eller redare innan det farliga ämnet lastas ombord ges de uppgifter som avses i kapitel 5.4 i IMDG-koden samt den försäkran från avsändaren och det stuvningsintyg för containrar eller fordon som avses i kapitlet. För transport på ro-ro-fartyg på Östersjön kan Trafiksäkerhetsverket dock utfärda avvikande föreskrifter om de uppgifter, den försäkran från avsändaren och det stuvningsintyg för containrar eller fordon som avses i kapitel 5.4 i IMDG-koden.

Innan ett farligt ämne lossas i Finland ska fartygets befälhavare lämna de uppgifter som avses i 1 mom. till hamninnehavaren och till den som utför lossningsarbetet eller dennes representant.

Bestämmelser om avlastarens anmälningsskyldighet finns i 22 e § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) och i statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods (346/2014).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Maija Audejev

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.