1360/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om fiske

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om fiske (379/2015):

1 kap.

Bestämmelser om fångsten

1 §
Fredade fiskarter och fiskbestånd

Följande fiskar är fredade:

1) öring i insjövatten söder om latituden 64°00′N och i havet,

2) lax och öring i älv och bäck från och med den 1 september till och med den 30 november,

3) insjölax i Vuoksens och Hiitolanjokis vattendrag,

4) insjölax i älv och bäck från och med den 1 augusti till och med den 30 november,

5) röding i Kuolimo och Saimen i området mellan Puumalansalmi och Vuoksenniska samt på andra ställen i Vuoksens vattendrag från och med den 1 september till och med den 30 november,

6) harr i havet,

7) harr i insjövatten söder om latituden 67°00′N från och med den 1 april till och med den 31 maj,

8) sik i älv och bäck som mynnar ut i havet från och med den 1 september till och med den 30 november,

9) nejonöga från och med den 1 april till och med den 15 augusti, och

10) flodkräfta, signalkräfta och turkisk smalklokräfta (Astacus leptodactylus) från och med den 1 november till den 21 juli kl. 12.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten gäller fredningen inte

1) öring med bortklippt fettfena,

2) före år 2019 på havsområdena utanför Finska viken, vilken omfattar det havsområde öster om longituden 23°00′E som norrut avgränsas av fastlandskusten från den punkt longituden korsar Hangö udds södra strandlinje,

3) öring som har fångats i en sådan bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten gäller fredningen inte insjölax med bortklippt fettfena med undantag av de områden som framgår av kartbilagan från och med den 1 juni till och med den 31 augusti.

2 §
Fångstmått för fisk

Fiskar som fångas i naturliga vatten ska fylla följande mått:

1) lax minst 60 centimeter,

2) insjölax minst 60 centimeter,

3) öring i insjövatten norr om latituden 67°00′N minst 50 centimeter samt i de havsområden utanför Finska viken som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten och i insjövatten mellan latituderna 64°00′N ja 67°00′N minst 60 centimeter,

4) röding i Enare träsk minst 45 centimeter och i Vuoksens vattendrag minst 60 centimeter,

6) gös minst 42 centimeter,

7) harr söder om latituden 67°00′N minst 35 centimeter och norr om denna latitud minst 30 centimeter.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska fiskar som fångas i naturliga vatten fylla följande mått:

1) lax norr om latituden 63°30′N i Bottenviken minst 50 centimeter,

2) öring med bortklippt fettfena minst 50 centimeter,

3) öring som fångas i en bäck eller tjärn som saknar vandringsförbindelse med havet eller en sjö högst 45 centimeter.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska gös som kommersiella fiskare i grupp I enligt 88 § i lagen om fiske (379/2015) fångar i naturliga vatten fylla följande mått:

1) i Finska viken och insjövatten minst 40 centimeter till utgången av 2018,

2) i de havsområden utanför Finska viken som avses i 1 § 2 mom. 2 punkten minst 37 centimeter till utgången av 2018 och därefter minst 40 centimeter.

Fiskens längd mäts från käkspetsen till den utsträckta, sammanpressade stjärtfenans spets.

3 §
Regionala fångstmått som bestäms av närings-, trafik- och miljöcentralen

De regionala fångstmått som närings-, trafik- och miljöcentralen bestämmer med stöd av 57 § i lagen om fiske får vara högst 20 procent större eller mindre än fångstmåtten enligt 2 §.

4 §
Fångstkvoter för lax och insjölax vid fritidsfiske

Vid fritidsfiske får högst två laxar behållas per fiskare och dygn.

Vid fritidsfiske i Vuoksens vattendragsområde får högst en insjölax med bortklippt fettfena behållas per fiskare och dygn.

2 kap.

Allmänna bestämmelser om fångstredskap

5 §
Definitioner

Med flytnät avses nät som satts ut vid vattenytan eller närmare än 1,5 meter från vattenytan.

Med storryssja avses en sådan ryssja eller lådryssja eller ett sådant liknande med botten försett instängningsredskap som inberäknat ledarmar till någon del är högre än 1,5 meter.

6 §
Mätning av knutavstånd

Fångstredskapets knutavstånd mäts från mitten av garnets knut till mitten av följande knut. De knutavstånd som mäts ska väljas från den del av det våta fångstredskapet som har de minsta maskorna, dock inte från nätets över- eller underteln eller från sidorna.

7 §
Utmärkning av fångstredskap

Fasta och stående fångstredskap som har satts ut för fångst ska märkas ut enligt följande:

1) inom vattenområden som används för sjötrafik ska fångstredskapen förses med en fyrkantig flagga med en höjd och bredd av minst 20 centimeter, som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 1,2 meter ovanför vattenytan,

2) inom vattenområden där det är uppenbart att fångstredskapen inte stör sjötrafiken eller annan användning av vattenområdet, ska fångstredskapen förses med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars kortaste sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en flaggstång som har en höjd av minst 40 centimeter ovanför vattenytan.

Vid fiske från isen ska fångstredskapet och vakar som huggits upp för fiske och som är större än 40 centimeter i diameter märkas ut med en markeringsstång som har en höjd av minst 1,2 meter från isens yta, och som inte är vit.

Om fångstredskapet har satts ut för fångst på ett vattenområde som avses i 1 mom. 1 punkten på ett sådant sätt att fångstredskapet eller en del av det ligger närmare vattenytan än 1,5 meter (fångstredskap som satts ut nära vattenytan), ska vid flaggstången fästas två flaggor som är placerade i höjdled och som uppfyller kraven i 1 mom. 1 punkten. Om längden av ett fångstredskap som satts ut nära vattenytan överskrider 120 meter, ska dess sträckning visas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan, för varje begynnande 120 meter. Trots bestämmelserna i 1 mom. kan en kräftbur på ett vattenområde som avses i 1 mom. 2 punkten märkas ut med ett flöte som når minst 5 centimeter ovanför vattenytan.

De linor som förenar flöten och flaggstänger med fångstredskapet ska vara tillverkade av sjunkande material eller vara nedtyngda. I 1 mom. 1 punkten och 2 mom. avsedda flagg- och markeringsstänger ska vara försedda med en minst 2 centimeter hög reflex som är synlig hela horisonten runt. Flöten som används för att märka ut fångstredskap får inte vara av genomskinligt material.

8 §
Märkning av mer än 10 meter långa fångstredskap eller sammankopplade fångstredskap

Om längden av ett fångstredskap som avses i 7 § eller den sammanlagda längden av flera sammankopplade fångstredskap överstiger 10 meter, ska redskapet eller redskapen märkas ut på det sätt som föreskrivs i 7 § i båda ändarna av fångstredskapet och vid behov vid ändarna av fångstredskapets förgreningar.

9 §
Kontaktuppgifter till den som satt ut fångstredskapet och märke som anger fiskerätten

Namn- och kontaktuppgifter för den som satt ut fångstredskapet och det märke som anger fiskerätten ska fästas vid det flöte eller den flagg- eller markeringsstång som finns vid den yttersta ändan av fångstredskapet.

10 §
Avstånd mellan fångstredskap

Inom allmänt vattenområde i havet får tråldragning inte ske närmare än 100 meter från någon annans storryssja som har satts ut för fångst.

Fiske med flytnät eller storryssja får inte bedrivas närmare någon annans storryssja än 200 meter i sidled och 100 meter från dess bakre ända utan tillstånd av den andra storryssjans innehavare.

3 kap.

Bestämmelser om vandringsfiskar

11 §
Vattendrag för vandringsfisk

Vattendrag för vandringsfisk är, utöver sådana vattenområden som avses i 64 § 1 mom. i lagen om fiske, byggda älvar och bäckar där det förekommer vandringsfiskar.

12 §
Bestämmelser om nätfiske

I en älv som hör till ett vattendrag för vandringsfisk är fiske med nät förbjudet från och med den 15 augusti till och med den 30 november.

Vid fiske efter lax i havet är det minsta tillåtna knutavståndet i nät 80 millimeter.

Fiske efter öring i havet med flytnät är förbjudet.

Vid fiske efter sik i havet ska knutavståndet i nät vara

1) minst 27 millimeter och högst 30 millimeter eller minst 43 millimeter norr om latituden 64°00′N,

2) minst 30 millimeter och högst 35 millimeter eller minst 43 millimeter i havsområdet mellan latituderna 64°00′N och 63°30′N,

3) minst 40 millimeter i havsområdet mellan latituderna 63°30′N och 62°30′N,

4) minst 43 millimeter söder om latituden 62°30′N.

Som fiske efter sik med nät betraktas ett fiske där minst hälften av fångstens vikt utgörs av sik.

13 §
Bestämmelser om fiske med storryssja

Användning av storryssja vid fritidsfiske efter lax och öring är förbjuden.

Vid fiske efter lax i havet ska storryssjans knutavstånd vara högst 40 millimeter i fiskhuset och antingen högst 40 millimeter eller minst 150 millimeter i dess övriga delar, alternativt ska ryssjan bestå av garn som inte fångar med maskan.

14 §
Förbud mot fiske i Vuoksens vattendrag

Fiske med hjälp av flöten och krokredskap med fiskbete nära ytan eller i mellanvattnet är förbjudet i Vuoksens vattendrag i de områden som framgår av kartbilagan samt i Kuolimo.

15 §
Märkning av fisk som planteras ut

Fettfenan på öringar, laxar och insjölaxar som är minst ett år vid utplanteringen ska klippas bort från och med år 2017.

Skyldigheten enligt 1 mom. gäller inte återhämtande eller återetablerande utplanteringar som har godkänts av närings-, trafik- och miljöcentralen.

4 kap.

Fiskeövervakning

16 §
Utbildning för fiskeövervakare

Syftet med utbildningen för fiskeövervakare är att ge den som utbildas förutsättningar att avlägga provet för fiskeövervakare för att visa att han eller hon har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som krävs i uppgiften som fiskeövervakare.

Utbildningen för fiskeövervakare ska omfatta följande studieämnen:

1) lagstiftning och praxis om fiske, fisketillsyn och fiskeövervakning,

2) de grundläggande bestämmelserna om god förvaltning enligt förvaltningslagen (434/2003), vilka ställer minimikvalitetskrav på myndighetsverksamheten, och annan lagstiftning som gäller skötseln av de förvaltningsuppgifter som hör till fiskeövervakarens arbete,

3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

4) språklagen (423/2003) samt samiska språklagen (1086/2003), där samiska behövs,

5) kundbetjäning,

6) hur man färdas tryggt på vatten och is, och

7) samverkan med andra myndigheter som utövar fisketillsyn och fiskeövervakning.

I utbildningen ska särskild uppmärksamhet fästas vid fiskeövervakarens rättigheter och skyldigheter.

17 §
Prov för fiskeövervakare

Provet för fiskeövervakare är skriftligt och det ska innehålla frågor om alla studieämnen som ingår i utbildningen för fiskeövervakare. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om provets innehåll.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Eija Kirjavainen

SRf om fiske

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.