1342/2015

Helsingfors den 19 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 370/2001, som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) är följande brott internationella brott:

1) penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar enligt konventionen för bekämpande av myntförfalskning (FördrS 47/1936) samt penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar som avser euron i fall som anges i artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF,Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU (32014L0062); EUT L 151, 21.5.2014

Helsingfors den 19 november 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Lagstiftningsråd
Jussi Matikkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.