1335/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Lag om ändring av kommunstrukturlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunstrukturlagen (1698/2009) 1 a kap., 29 § 2 mom. och 41 §, sådana de lyder i lag 478/2013, samt

ändras 42, 43 och 44 §, sådana de lyder i lag 478/2013, som följer:

42 §
Sammanslagningsunderstöd

När kommuner går samman betalas ett sammanslagningsunderstöd till den nya kommun som bildas, om kommunsammanslagningen träder i kraft senast 2017.

43 §
Sammanslagningsunderstödets grunddel och tilläggsdel

Sammanslagningsunderstödets grunddel bestäms utifrån antalet kommuner som deltar i sammanslagningen och deras invånarantal som följer:

Invånarantal under 20 000 20 000—49 999 50 000—80 000 över 80 000
Antal kommuner
2 2 000 000 euro 3 000 000 euro 3 500 000 euro 4 000 000 euro
3—4 3 000 000 euro 4 500 000 euro 5 000 000 euro 6 000 000 euro
5—6 4 000 000 euro 5 500 000 euro 6 500 000 euro 8 000 000 euro
över 6 5 000 000 euro 7 000 000 euro 8 000 000 euro 10 000 000 euro

Sammanslagningsunderstödets tilläggsdel betalas vid en sådan ändring i kommunindelningen i vilken en eller flera sådana kommuner deltar vars ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering uppfyller minst ett av följande villkor:

1) i kommunens senast godkända bokslut och i det föregående bokslutet underskrids de gränsvärden enligt 63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) som utgör förutsättning för utvärderingsförfarande för en kommun som har en speciellt svårt ekonomisk ställning,

2) i kommunens senast godkända bokslut och i de två föregående boksluten uppnås fyra av de sex gränsvärden enligt 63 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice som utgör förutsättning för utvärderingsförfarande för en kommun som har en speciellt svår ekonomisk ställning,

3) underskottet per invånare i balansräkningen enligt kommunens senast godkända bokslut är minst 500 euro och balansräkningen i de två föregående boksluten uppvisar underskott.

Tilläggsdelen är 150 euro per invånare i den kommun som uppfyller det villkor som avses i 2 mom. och högst en miljon euro per sammanslagning.

44 §
Ersättning för minskning av statsandelar

Om en sammanslagning av kommuner som träder i kraft under åren 2014—2017 minskar statsandelarna till den nya kommunen jämfört med de sammanräknade statsandelarna till de kommuner som går samman, beviljar ministeriet på grund av minskningen den nya kommunen ersättning för minskningen av statsandelarna under det år då sammanslagningen av kommunerna träder i kraft och de därpå följande åren fram till utgången av 2019.

Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att de statsandelar och hemkommunsersättningar som ska betalas till den nya kommunen för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar och hemkommunsersättningar som det år då sammanslagningen träder i kraft skulle ha betalats till de kommuner som går samman, om kommunerna inte hade gått samman. Ersättningen ska räknas ut med beaktande av utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, statsandelen för driftskostnaderna och annan finansiering, som det finns bestämmelser om i lagen om statsandel för kommunal basservice, lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). Ministeriet räknar ut ersättningsbeloppet utifrån uppgifter som lämnats av de ministerier som svarar för att statsandelar beviljas enligt dessa lagar.

Om flera kommuner än en får ersättning, fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Respektive kommuns andel beräknas på det eurobelopp som kommunen skulle ha betalats i ersättning, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 80 § 6 punkten i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Ministeriet betalar ersättningarna i samband med sammanslagningsunderstödet. Om det inte betalas något sammanslagningsunderstöd till kommunen, betalar ministeriet ut ersättningarna före utgången av juni månad varje år.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Vid kommunsammanslagningar som träder i kraft före 2017 tillämpas bestämmelserna i 29 § 2 mom. om uppsägningsskydd för personalen sådana de gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Vid kommunsammanslagningar som träder i kraft 2017 tillämpas inte det ovannämnda uppsägningsskyddet för personalen eller sådana villkor i sammanslagningsavtalet som kommunerna med stöd av ovannämnda bestämmelse har beslutat före ikraftträdandet av denna lag.

Om kommunen deltar i en ny kommunsammanslagning medan det uppsägningsskydd för personalen som avses i 2 mom. är i kraft, har alla arbetstagare i den nya kommunen uppsägningsskydd så länge som det är i kraft på basis av den föregående sammanslagningen.

I fråga om kommunsammanslagningar som har trätt i kraft före 2017 tillämpas på sammanslagningsunderstöd och ersättning för minskning av statsandelar de bestämmelser i 42, 43 och 44 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Med stöd av bestämmelserna i 41 §, sådana de gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska det fortfarande 2015 och 2016 betalas utredningsunderstöd för utredningar som har inletts före ikraftträdandet av denna lag.

RP 25/2015
FvUB 6/2015
RSv 24/2015

Helsingfors den 20 november 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.