1333/2015

Helsingfors den 19 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003), 1 § 39 punkten, sådan den lyder i förordning 1131/2011,

ändras 2 § och 3 § 1 mom., sådana de lyder, 2 § i förordning 849/2014 och 3 § 1 mom. i förordning 1131/2011, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i förordning 84/2012, ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:

1) regionförvaltningsverken,

2) magistraterna,

3) Verket för finansiell stabilitet,

4) Statistikcentralen,

5) Tullen,

6) Statskontoret,

7) Statens ekonomiska forskningscentral,

8) Skatteförvaltningen,

9) Befolkningsregistercentralen,

10) Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning,

11) Statens center för informations- och kommunikationsteknik,

12) Senatfastigheter,

13) statens pensionsfond,

14) kommunala pensionsanstalten,

15) kommunala arbetsmarknadsverket,

16) Kommunernas garanticentral,

17) Fingrid Oyj,

18) Haus utvecklingscentral Ab,

19) Hansel Ab,

20) Tietokarhu Oy,

21) Europeiska finansiella stabilitetsinstrumentet,

22) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation,

23) Företagsbanken Skop Abp, i likvidation.

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) personal- och förvaltningspolitiska avdelningen,

6) kommun- och regionförvaltningsavdelningen,

7) den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning (OffICT),

8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen.


6 §
Tillsättning av tjänster

Den finanspolitiska samordnaren utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 19 november 2015

Finansminister
Alexander Stubb

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.