1303/2015

Helsingfors den 5 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om avfallsförbränning

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § i statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013), sådan paragrafen lyder i förordning 101/2015, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

En förutsättning för sådant undantag som avses i 1 mom. är att den renade gas som avses i 107 § 2 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen, och som inte längre utgör avfall, inte innehåller stoft, kvicksilver eller andra tungmetaller eller svavel-, fluor- eller klorföreningar, räknat enligt energiinnehållet, i större utsträckning än naturgas eller något annat allmänt använt gasformigt bränsle. Dessutom krävs det att den renade gasen är sådan att de rökgaser som uppstår vid förbränning inte kräver tilläggsåtgärder för att skydda hälsan och miljön jämfört med reningen av rökgaserna från förbränning av naturgas där den renade gasen ska användas.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 5 november 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.